Ad Config - Website header

 

Article_top

Средният тираж на издаваните книги през 2016 г. в България е по-голям отколкото на вестниците. Това сочат данни на Националния статистически институт. Еднократният тираж на всекидневниците през м. г. е 377, а на книгите - 468.  

Тиражът на периодичните издания продължава да пада и през 2016 г.

През 2016 г. са издадени 262 вестника с годишен тираж 229 008 хил., като спрямо предходната година те намаляват с 21 (7.4%), а тиражът - с 38 338 хил. (14.3%). 

През м.г. са издавани 44 ежедневника, в тираж 135 578 хиляди. Вестниците, които излизат 2 - 3 пъти седмично, са 15 (5.7% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 4824 хиляди. Седмичниците са са 111 (42.4% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 85 831 хиляди. Вестниците, излизащи по-малко от един път седмично, са 92 (35.1% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 775 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака „предназначение" са вестниците от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания” - 51.1% (134 заглавия), като годишният им тираж е 101 780 хиляди. Следват „Други издания за широка публика” - 16.0% (42 заглавия) с тираж 84 605 хил., или 36.9% от тиража на всички издадени вестници.

През 2016 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 126 заглавия, близо половината от всички издания. Има цели области от страната, в които вестници вече не се четат - на практика.

Почти 97% (254 заглавия) от всички вестници, издавани през 2016 г., са на български език, а чуждоезичните са осем - четири на турски, два на руски и по един на английски и немски език. Списанията са 533, 101 бюлетина, като в сравнение с 2015 г. списанията намаляват с 1.5%, а бюлетините се увеличават със 7.4%.

През 2016 г. са издадени 79 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 148 хил., като най-многобройни са изданията на английски език - 73 заглавия с тираж 116 хил., следвани от изданията на френски и румънски с по две заглавия (с тираж по 1 хил.), и едно заглавие на турски език (с тираж 31 хиляди). Според периодичността си списанията и техният тираж се разпределят, както следва: - 7 седмичника, съставящи 1.3% от заглавията на всички издавани списания, в тираж 4 743 хиляди. - списанията, излизащи 2 - 3 пъти месечно, са 11 (2.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 2 077 хиляди; - списанията, излизащи веднъж месечно, са 139 (26.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 8 165 хиляди; - списанията, излизащи 5 - 7 пъти годишно, са 91 (17.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 827 хиляди; - списанията, излизащи 1 - 4 пъти годишно, са 261 (49.0% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 784 хиляди; - списанията, излизащи нередовно, са 24 (4.5% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 142 хиляди. През 2016 г. са издадени и 108 периодични сборника с тираж 21 хил., като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен, докато тиражът намалява с 25.9%.

Книгите

През 2016 г. са издадени 7416 книги с тираж 3 475 341 и 1114 брошури с тираж 1 031 712. С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2016 г. са регистрирани 6879 книги и 1024 брошури, или 92.6% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2016 г. броят на издадените книги и брошури намалява със 790 (8.5%), докато средният тираж се увеличава от 526 през 2015 г. на 528 през 2016 г., или с 0.4%. Само на книгите е 468. Според признака „предназначение на литературата” през 2016 г. разпределението на изданията е: - художествена литература за възрастни - 2607 заглавия с тираж 1 209 хиляди; - научна литература - 1638 заглавия с тираж 388 хиляди; - учебна литература - 1522 заглавия с тираж 652 хиляди; - популярна литература - 1239 заглавия с тираж 911 хиляди; - литература за деца и юноши - 1020 с тираж 1141 хил., от които детската художествена литература е представена с 524 заглавия с тираж 521 хиляди; - други - 504 заглавия с тираж 207 хиляди.

През 2016 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (основно на на български език), са 5999, или 70.3% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2531 с тираж 2 149 хиляди. От тях повече от половината са заглавия, преведени от английски (55.4%), следват преведените от френски - 8.0% немски - 6.1% и руски език - 6.0%.

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО

 

 

Средният тираж на издаваните книги през 2016 г. в България е по-голям отколкото на вестниците. Това сочат данни на Националния статистически институт. Еднократният тираж на всекидневниците през м. г. е 377, а на книгите - 468.  

Тиражът на периодичните издания продължава да пада и през 2016 г.

През 2016 г. са издадени 262 вестника с годишен тираж 229 008 хил., като спрямо предходната година те намаляват с 21 (7.4%), а тиражът - с 38 338 хил. (14.3%). 

През м.г. са издавани 44 ежедневника, в тираж 135 578 хиляди. Вестниците, които излизат 2 - 3 пъти седмично, са 15 (5.7% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 4824 хиляди. Седмичниците са са 111 (42.4% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 85 831 хиляди. Вестниците, излизащи по-малко от един път седмично, са 92 (35.1% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 775 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака „предназначение" са вестниците от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания” - 51.1% (134 заглавия), като годишният им тираж е 101 780 хиляди. Следват „Други издания за широка публика” - 16.0% (42 заглавия) с тираж 84 605 хил., или 36.9% от тиража на всички издадени вестници.

През 2016 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 126 заглавия, близо половината от всички издания. Има цели области от страната, в които вестници вече не се четат - на практика.

Почти 97% (254 заглавия) от всички вестници, издавани през 2016 г., са на български език, а чуждоезичните са осем - четири на турски, два на руски и по един на английски и немски език. Списанията са 533, 101 бюлетина, като в сравнение с 2015 г. списанията намаляват с 1.5%, а бюлетините се увеличават със 7.4%.

През 2016 г. са издадени 79 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 148 хил., като най-многобройни са изданията на английски език - 73 заглавия с тираж 116 хил., следвани от изданията на френски и румънски с по две заглавия (с тираж по 1 хил.), и едно заглавие на турски език (с тираж 31 хиляди). Според периодичността си списанията и техният тираж се разпределят, както следва: - 7 седмичника, съставящи 1.3% от заглавията на всички издавани списания, в тираж 4 743 хиляди. - списанията, излизащи 2 - 3 пъти месечно, са 11 (2.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 2 077 хиляди; - списанията, излизащи веднъж месечно, са 139 (26.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 8 165 хиляди; - списанията, излизащи 5 - 7 пъти годишно, са 91 (17.1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 827 хиляди; - списанията, излизащи 1 - 4 пъти годишно, са 261 (49.0% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 784 хиляди; - списанията, излизащи нередовно, са 24 (4.5% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 142 хиляди. През 2016 г. са издадени и 108 периодични сборника с тираж 21 хил., като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен, докато тиражът намалява с 25.9%.

Книгите

През 2016 г. са издадени 7416 книги с тираж 3 475 341 и 1114 брошури с тираж 1 031 712. С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2016 г. са регистрирани 6879 книги и 1024 брошури, или 92.6% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2016 г. броят на издадените книги и брошури намалява със 790 (8.5%), докато средният тираж се увеличава от 526 през 2015 г. на 528 през 2016 г., или с 0.4%. Само на книгите е 468. Според признака „предназначение на литературата” през 2016 г. разпределението на изданията е: - художествена литература за възрастни - 2607 заглавия с тираж 1 209 хиляди; - научна литература - 1638 заглавия с тираж 388 хиляди; - учебна литература - 1522 заглавия с тираж 652 хиляди; - популярна литература - 1239 заглавия с тираж 911 хиляди; - литература за деца и юноши - 1020 с тираж 1141 хил., от които детската художествена литература е представена с 524 заглавия с тираж 521 хиляди; - други - 504 заглавия с тираж 207 хиляди.

През 2016 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (основно на на български език), са 5999, или 70.3% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2531 с тираж 2 149 хиляди. От тях повече от половината са заглавия, преведени от английски (55.4%), следват преведените от френски - 8.0% немски - 6.1% и руски език - 6.0%.

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета