Ad Config - Website header

 

Article_top

На сайта на Народното събрание вече е наличен задължителният по закон доклад на Комисията по правни въпроси, който дава зелена светлина за гласуването на 11-членната квота в бъдещия Висш съдебен съвет.

След като припомня постъпилите 18 кандидатури и това, че всички са допустими по документи, комисията отбелязва основните акценти в концепциите на кандидатите за най-висшия колективен орган в съдебната власт за следващите 5 години. Също така се изреждат организациите, които са подкрепили всеки един, кой депутат го е представил, какво е говорил и т.н.

В доклада са резюмирани:

 "Тежките" достойнства на Боян Магдалинчев (зам.председател на ВАС, смятан за дясна ръка на Георги Колев, б.р.), идеите на Боян Новански за преустановяване на командироването на магистрати, предложенията на Вероника Имова за проявяване на по-голяма активност от ВСС чрез изготвянето на становища по законопроекти, които засягат съдебната власт.В документа се резюмират още схващанията на Даниела Маринова-Марчева за периодични срещи на ВСС със съдиите по апелативни райони, подобряването на съдържанието на Кодекса за етично поведение на магистратите (от Диана Хитова), необходимостта от усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата с допълнителни критерии (от същата) и предложението на друг "червен" номиниран - Драгомир Кояджиков, за създаването на нещо като раздел в сайта на Съвета, където всеки магистрат да може да поставя въпроси.

Разбира се, всички са единодушни за отстояването на съдебната независимост, проблемите на свръхнатовмареността, съдебната карта...

Марина Дойчинова, известна с особеното си мнение навремето срещу оправдаването на Ахмед Доган за конфликт на интереси по казуса "Цанков камък",  настоя, че гаранция за независимостта на съдебната власт е дейността на ВСС по атестирането, повишаването в длъжност и преместването на магистратите.

Мирослав Джеров предложи съветът да създаде допълнителни структури за гарантиране на независимостта и се обяви за осигуряване на незабавна реакция при накърняване на независимостта на съдиите.

В момента на няколко пъти ВСС срамно замълча след откровено лъжливи "кафяви" атаки срещу съдии в медиите от корпулентния кръг.

Нели Виодорова бе поредният магистрат, който настоя за провеждане и утвърждаване на трайна и последователна дисциплинарна практика, а Стефан Гроздев говори много за възнаграджденията на магистрати.

"В подкрепа на г-н Стефан Гроздев е постъпило становище от Частно висше училище - Колеж по туризъм Благоевград", авторитетно се изтъква доклада.

Владислав Томов обърна внимание върху изпитите за първоначално назначаване в съдебната система, а Гергана Мутафова - отново нарече най-голям проблем неравномерното натоварване на съдиите и прокурорите, което на свой ред се отразява и на качеството на тяхната работа.

Според нея съдилищата трябва да могат да задържат процент от приходите от съдебни такси, за да има средства за поддържане на съдебните сгради (което би било законова революция, б.а.)

Явно силно граждански ангажираният Колеж по туризъм - Благоевград е подкрепил и друг кандидат освен Гроздев: представения от Емил Димитров бивш кадър на ВИПОНД-Симеоново, следовател, адвокат и прокурор Йордан Стоев.

Към прокурорските предложения, разбира се е и Калина Чапкънова-Кючукова - прокурорка и административна ръководителка на бургаските обвинители, на чиито крехки плещи се падна делото за бомбения атентат в Сарафово.

Чапкънова е хоноруван асистент в Бургаския свободен университет.

и е участвала в редица международни обучения, свързани с тероризма. В работата си г-жа Чапкънова е била наблюдаващ прокурор по редица значими за съдебната практика дела, като сред тях е делото относно терористичния акт на летище „Сарафово” в гр. Бургас.
Кандидатурата на г-жа Чапкънова беше подкрепена от Бургаския свободен университет, проф. Борис Велчев и Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“.

Крум Зарков от левицата представи и Маринела Тотева, която предлага да се въведе наблюдение на ротационен принцип на апелативните и окръжните съдилища от конкретни членове на съвета.

Йордан Цонев от ДПС (който лично седеше преди това за кураж до любимия на движението кандидат - Стефан Гроздев, б.р.) представи и Пламена Апостолова, подкрепена от Камарата  на следователите в България и Софийската градска прокуратура.

Светлана Бошнакова изложи, че приоритет в работата на ВСС следва да е независимостта на бюджета на съдебната власт и осигуряването на достатъчен финансов ресурс.

"След проведеното изслушване и въз основа на представените концепции, народните представители се обединиха около становището, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за членове на Висшия съдебен съвет, по отношение на тях не са представени данни, които да поставят под съмнение нравствените и професионалните им качества, както и че всички кандидати притежават необходимата квалификация и опит, специфична подготовка и лична мотивация, ползват се с безупречна професионална репутация и обществена подкрепа заключава комисията. - 

Комисията по правни въпроси със 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание 18-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, от които 11 за съдийската колегия и 7 за прокурорската колегия, да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване..."

Според повечето версии Народното събрание ще гласува своите кандидати с изискуемото квалифицирано мнозинство от 160 души, още този четвъртък.

Ето и всичките 18 кандидати:

Списък на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

За съдийска колегия:
1. Ангелинка Николова Николова
2. Боян Георгиев Магдалинчев
3. Боян Чавдаров Новански
4. Вероника Атанасова Имова
5. Даниела Ангелова Маринова-Марчева
6. Диана Атанасова Хитова
7. Драгомир Асенов Кояджиков
8. Марина Михайлова Дойчинова
9. Мирослав Александров Джеров
10. Нели Любомирова Виодорова
11. Стефан Гроздев Гроздев

За прокурорска колегия:
1. Владислав Димитров Томов
2. Гергана Найденова Мутафова
3. Йордан Андреев Стоев
4. Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова
5. Маринела Панкова Тотева
6. Пламена Цветанова Апостолова
7. Светлана Георгиева Бошнакова

 

На сайта на Народното събрание вече е наличен задължителният по закон доклад на Комисията по правни въпроси, който дава зелена светлина за гласуването на 11-членната квота в бъдещия Висш съдебен съвет.

След като припомня постъпилите 18 кандидатури и това, че всички са допустими по документи, комисията отбелязва основните акценти в концепциите на кандидатите за най-висшия колективен орган в съдебната власт за следващите 5 години. Също така се изреждат организациите, които са подкрепили всеки един, кой депутат го е представил, какво е говорил и т.н.

В доклада са резюмирани:

 "Тежките" достойнства на Боян Магдалинчев (зам.председател на ВАС, смятан за дясна ръка на Георги Колев, б.р.), идеите на Боян Новански за преустановяване на командироването на магистрати, предложенията на Вероника Имова за проявяване на по-голяма активност от ВСС чрез изготвянето на становища по законопроекти, които засягат съдебната власт.В документа се резюмират още схващанията на Даниела Маринова-Марчева за периодични срещи на ВСС със съдиите по апелативни райони, подобряването на съдържанието на Кодекса за етично поведение на магистратите (от Диана Хитова), необходимостта от усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата с допълнителни критерии (от същата) и предложението на друг "червен" номиниран - Драгомир Кояджиков, за създаването на нещо като раздел в сайта на Съвета, където всеки магистрат да може да поставя въпроси.

Разбира се, всички са единодушни за отстояването на съдебната независимост, проблемите на свръхнатовмареността, съдебната карта...

Марина Дойчинова, известна с особеното си мнение навремето срещу оправдаването на Ахмед Доган за конфликт на интереси по казуса "Цанков камък",  настоя, че гаранция за независимостта на съдебната власт е дейността на ВСС по атестирането, повишаването в длъжност и преместването на магистратите.

Мирослав Джеров предложи съветът да създаде допълнителни структури за гарантиране на независимостта и се обяви за осигуряване на незабавна реакция при накърняване на независимостта на съдиите.

В момента на няколко пъти ВСС срамно замълча след откровено лъжливи "кафяви" атаки срещу съдии в медиите от корпулентния кръг.

Нели Виодорова бе поредният магистрат, който настоя за провеждане и утвърждаване на трайна и последователна дисциплинарна практика, а Стефан Гроздев говори много за възнаграджденията на магистрати.

"В подкрепа на г-н Стефан Гроздев е постъпило становище от Частно висше училище - Колеж по туризъм Благоевград", авторитетно се изтъква доклада.

Владислав Томов обърна внимание върху изпитите за първоначално назначаване в съдебната система, а Гергана Мутафова - отново нарече най-голям проблем неравномерното натоварване на съдиите и прокурорите, което на свой ред се отразява и на качеството на тяхната работа.

Според нея съдилищата трябва да могат да задържат процент от приходите от съдебни такси, за да има средства за поддържане на съдебните сгради (което би било законова революция, б.а.)

Явно силно граждански ангажираният Колеж по туризъм - Благоевград е подкрепил и друг кандидат освен Гроздев: представения от Емил Димитров бивш кадър на ВИПОНД-Симеоново, следовател, адвокат и прокурор Йордан Стоев.

Към прокурорските предложения, разбира се е и Калина Чапкънова-Кючукова - прокурорка и административна ръководителка на бургаските обвинители, на чиито крехки плещи се падна делото за бомбения атентат в Сарафово.

Чапкънова е хоноруван асистент в Бургаския свободен университет.

и е участвала в редица международни обучения, свързани с тероризма. В работата си г-жа Чапкънова е била наблюдаващ прокурор по редица значими за съдебната практика дела, като сред тях е делото относно терористичния акт на летище „Сарафово” в гр. Бургас.
Кандидатурата на г-жа Чапкънова беше подкрепена от Бургаския свободен университет, проф. Борис Велчев и Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“.

Крум Зарков от левицата представи и Маринела Тотева, която предлага да се въведе наблюдение на ротационен принцип на апелативните и окръжните съдилища от конкретни членове на съвета.

Йордан Цонев от ДПС (който лично седеше преди това за кураж до любимия на движението кандидат - Стефан Гроздев, б.р.) представи и Пламена Апостолова, подкрепена от Камарата  на следователите в България и Софийската градска прокуратура.

Светлана Бошнакова изложи, че приоритет в работата на ВСС следва да е независимостта на бюджета на съдебната власт и осигуряването на достатъчен финансов ресурс.

"След проведеното изслушване и въз основа на представените концепции, народните представители се обединиха около становището, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за членове на Висшия съдебен съвет, по отношение на тях не са представени данни, които да поставят под съмнение нравствените и професионалните им качества, както и че всички кандидати притежават необходимата квалификация и опит, специфична подготовка и лична мотивация, ползват се с безупречна професионална репутация и обществена подкрепа заключава комисията. - 

Комисията по правни въпроси със 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание 18-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, от които 11 за съдийската колегия и 7 за прокурорската колегия, да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване..."

Според повечето версии Народното събрание ще гласува своите кандидати с изискуемото квалифицирано мнозинство от 160 души, още този четвъртък.

Ето и всичките 18 кандидати:

Списък на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

За съдийска колегия:
1. Ангелинка Николова Николова
2. Боян Георгиев Магдалинчев
3. Боян Чавдаров Новански
4. Вероника Атанасова Имова
5. Даниела Ангелова Маринова-Марчева
6. Диана Атанасова Хитова
7. Драгомир Асенов Кояджиков
8. Марина Михайлова Дойчинова
9. Мирослав Александров Джеров
10. Нели Любомирова Виодорова
11. Стефан Гроздев Гроздев

За прокурорска колегия:
1. Владислав Димитров Томов
2. Гергана Найденова Мутафова
3. Йордан Андреев Стоев
4. Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова
5. Маринела Панкова Тотева
6. Пламена Цветанова Апостолова
7. Светлана Георгиева Бошнакова

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?