Ad Config - Website header

 

Article_top

- Какво е европейската прокуратура?

- В законодателното си предложение Европейската комисия я определя като "независима и децентрализирана прокурорска служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред престъпленията против бюджета на ЕС и да предава на съд извършителите на такива престъпления". Правното основание за създаването ѝ е в член 86 от Договора за функциониране на Еф борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст.“ Регламентът за Европейската прокуратура, който участващите държави приеха днес, гласи, че тя действа в интерес на Съюза като цяло и не търси, нито приема указания от която и да било външна инстанция. Тя е структурно независима, защото не е част от друга институция или служба на ЕС.

- Дайте примери за престъпления, каквито ще преследва европейската прокуратура.

- Това са например измами със средства на ЕС над 10 000 евро, свързана с тях корупция или трансгранични измами с данък върху добавената стойност (ДДС) в размер над 10 милиона евро.

- Защо ни е европейска прокуратура?

- По три причини:

1. Сега съществуващите органи на ЕС не могат да извършват наказателни разследвания или да преследват по наказателен ред случаите на измама. Тези органи включват Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Европейската полицейска служба (Европол). OLAF извършва само административни разследвания. Тя представя резултатите от тях на компетентните национални органи. Те решават дали да образуват наказателно производство.

2. Комисията констатира "големи различия в националните усилия в областта на правоприлагането от страна на отделните държави членки". Според нея "те не винаги предприемат необходимите действия за справяне с престъпленията против бюджета на ЕС". Националните прокуратури повдигат обвинения в половината от случаите, когато OLAF е препоръчала това. Процентът на тези обвинения варира значително между отделните държави членки.

3. Процентът на възстановените суми в случаите на измама с европейски средства също е нисък. Само трансграничните измами с ДДС струват на данъкоплатците 50 милиарда евро годишно.

Освен това правомощията на националните прокуратури стигат до националните граници, а често престъпленията със средства на ЕС са трансгранични. Много причини според Комисията пречат на националните прокуратури да си сътрудничат ефективно - различните наказателноправни системи, неяснотите около компетентността, дългите процедури за предоставяне на правна помощ, езиковите проблеми, липсата на ресурси и различаващите се приоритети. 

Европейската прокуратура ще функционира като единен орган на територията на участващите държави. Тя ще може да извършва бързи трансгранични действия, без да са ѝ необходими тромави процедури за съдебно сътрудничество. Чрез нея участващите държави ще следват обща политика на наказателно преследване и ще приключат със сегашните разлики в подходите си.

- Какво ще бъде устройството на европейската прокуратура?

- Тя ще има две равнища - централно и национално. Централното равнище ще включва европейския главен прокурор, 20 европейски прокурори (по един от всяка участваща държава членка). Двама от тях ще бъдат с функциите на заместници на европейския главен прокурор. Освен тях на централно ниво ще има административен директор и специализиран технически и разследващ персонал. Децентрализираното ниво ще се състои от европейските делегирани прокурори. Те ще работят в участващите държави членки. Централната служба ще извършва надзор върху разследванията, повдигането и поддържането на обвиненията в държавите членки.

- Какво ще правят европейските делегирани прокурори?

- Те ще бъдат част от Европейската прокуратура и ще работят в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи органи. Европейските делегирани прокурори ще прилагат националното законодателство. Централната служба ще координира действията им. Възможна е двойна функция - европейският прокурор да работи и като национален. Когато обаче действа от името на Европейската прокуратура, той или тя ще бъде напълно независими от прокуратурата на своята държава.

- Европейската прокуратура се създава от 20 държави членки по процедурата за "засилено сътрудничество". Какво представлява тази процедура и кои са държавите?

- Засиленото сътрудничество означава, че най-малко девет държави членки решават да работят заедно за по-тясното си интегриране в дадена област. Такива сътрудничества вече има в бракоразводното право, патентите и режимите на имуществени отношения и България участва в тях. Държавите са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Словения.

- Кой и как ще назначава европейския главен прокурор и другите прокурори в службата?

- Това ще правят Съветът на ЕС (държавите членки) и Европейският парламент след открита покана за представяне на кандидатури. В съставянето на списъка на кандидатите ще участват бивши членове на Съда на ЕС, членове на националните върховни съдилища и националните прокуратури и юристи с призната компетентност. Европейският главен прокурор ще има седемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. Това е така, за да не се ръководи той от съображения за преназначаване. Ще може да бъде освободен от длъжност само с решение на Съда на ЕС по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Регламентът гарантира, че националните прокурори, назначени да работят за Европейската прокуратура, са напълно независими от националните прокурорски органи.

- Ще може ли Европейската прокуратура да задържа заподозрени? Ще разполага ли тя със собствени полицейски сили?

- Не. Това ще могат само националните органи. Европейските делегирани прокурори ще извършват наказателни разследвания и ще повдигат и поддържат обвинение в участващите държави членки в тясно сътрудничество с националните полицейски служби и правоприлагащи органи. Европейската прокуратура ще може да иска от органите на съдебната власт да задържат заподозряно лице, ако смята, че това е абсолютно наложително за провежданото от нея разследване. Компетентните национални съдебни органи ще разглеждат и одобряват такива искания съгласно националното законодателство.

- Какво ще прави OLAF при наличието на европейска прокуратура?

- Тази служба ще продължи да извършва административни разследвания, без те да дублират делата на европейската прокуратура и ще работи в сътрудничество с нея. OLAF няма да образува административно разследване, успоредно с разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. В такива случаи Европейската прокуратура може да поиска от OLAF да я подпомогне. В случаите, когато Европейската прокуратура не разследва даден случай, OLAF ще може да започне административно разследване по своя инициатива. В него Европейската прокуратура ще може да предоставя информация на OLAF.

 
Сотир Цацаров. Снимка БГНЕС

- Какво е европейската прокуратура?

- В законодателното си предложение Европейската комисия я определя като "независима и децентрализирана прокурорска служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред престъпленията против бюджета на ЕС и да предава на съд извършителите на такива престъпления". Правното основание за създаването ѝ е в член 86 от Договора за функциониране на Еф борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст.“ Регламентът за Европейската прокуратура, който участващите държави приеха днес, гласи, че тя действа в интерес на Съюза като цяло и не търси, нито приема указания от която и да било външна инстанция. Тя е структурно независима, защото не е част от друга институция или служба на ЕС.

- Дайте примери за престъпления, каквито ще преследва европейската прокуратура.

- Това са например измами със средства на ЕС над 10 000 евро, свързана с тях корупция или трансгранични измами с данък върху добавената стойност (ДДС) в размер над 10 милиона евро.

- Защо ни е европейска прокуратура?

- По три причини:

1. Сега съществуващите органи на ЕС не могат да извършват наказателни разследвания или да преследват по наказателен ред случаите на измама. Тези органи включват Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Европейската полицейска служба (Европол). OLAF извършва само административни разследвания. Тя представя резултатите от тях на компетентните национални органи. Те решават дали да образуват наказателно производство.

2. Комисията констатира "големи различия в националните усилия в областта на правоприлагането от страна на отделните държави членки". Според нея "те не винаги предприемат необходимите действия за справяне с престъпленията против бюджета на ЕС". Националните прокуратури повдигат обвинения в половината от случаите, когато OLAF е препоръчала това. Процентът на тези обвинения варира значително между отделните държави членки.

3. Процентът на възстановените суми в случаите на измама с европейски средства също е нисък. Само трансграничните измами с ДДС струват на данъкоплатците 50 милиарда евро годишно.

Освен това правомощията на националните прокуратури стигат до националните граници, а често престъпленията със средства на ЕС са трансгранични. Много причини според Комисията пречат на националните прокуратури да си сътрудничат ефективно - различните наказателноправни системи, неяснотите около компетентността, дългите процедури за предоставяне на правна помощ, езиковите проблеми, липсата на ресурси и различаващите се приоритети. 

Европейската прокуратура ще функционира като единен орган на територията на участващите държави. Тя ще може да извършва бързи трансгранични действия, без да са ѝ необходими тромави процедури за съдебно сътрудничество. Чрез нея участващите държави ще следват обща политика на наказателно преследване и ще приключат със сегашните разлики в подходите си.

- Какво ще бъде устройството на европейската прокуратура?

- Тя ще има две равнища - централно и национално. Централното равнище ще включва европейския главен прокурор, 20 европейски прокурори (по един от всяка участваща държава членка). Двама от тях ще бъдат с функциите на заместници на европейския главен прокурор. Освен тях на централно ниво ще има административен директор и специализиран технически и разследващ персонал. Децентрализираното ниво ще се състои от европейските делегирани прокурори. Те ще работят в участващите държави членки. Централната служба ще извършва надзор върху разследванията, повдигането и поддържането на обвиненията в държавите членки.

- Какво ще правят европейските делегирани прокурори?

- Те ще бъдат част от Европейската прокуратура и ще работят в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи органи. Европейските делегирани прокурори ще прилагат националното законодателство. Централната служба ще координира действията им. Възможна е двойна функция - европейският прокурор да работи и като национален. Когато обаче действа от името на Европейската прокуратура, той или тя ще бъде напълно независими от прокуратурата на своята държава.

- Европейската прокуратура се създава от 20 държави членки по процедурата за "засилено сътрудничество". Какво представлява тази процедура и кои са държавите?

- Засиленото сътрудничество означава, че най-малко девет държави членки решават да работят заедно за по-тясното си интегриране в дадена област. Такива сътрудничества вече има в бракоразводното право, патентите и режимите на имуществени отношения и България участва в тях. Държавите са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Словения.

- Кой и как ще назначава европейския главен прокурор и другите прокурори в службата?

- Това ще правят Съветът на ЕС (държавите членки) и Европейският парламент след открита покана за представяне на кандидатури. В съставянето на списъка на кандидатите ще участват бивши членове на Съда на ЕС, членове на националните върховни съдилища и националните прокуратури и юристи с призната компетентност. Европейският главен прокурор ще има седемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. Това е така, за да не се ръководи той от съображения за преназначаване. Ще може да бъде освободен от длъжност само с решение на Съда на ЕС по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Регламентът гарантира, че националните прокурори, назначени да работят за Европейската прокуратура, са напълно независими от националните прокурорски органи.

- Ще може ли Европейската прокуратура да задържа заподозрени? Ще разполага ли тя със собствени полицейски сили?

- Не. Това ще могат само националните органи. Европейските делегирани прокурори ще извършват наказателни разследвания и ще повдигат и поддържат обвинение в участващите държави членки в тясно сътрудничество с националните полицейски служби и правоприлагащи органи. Европейската прокуратура ще може да иска от органите на съдебната власт да задържат заподозряно лице, ако смята, че това е абсолютно наложително за провежданото от нея разследване. Компетентните национални съдебни органи ще разглеждат и одобряват такива искания съгласно националното законодателство.

- Какво ще прави OLAF при наличието на европейска прокуратура?

- Тази служба ще продължи да извършва административни разследвания, без те да дублират делата на европейската прокуратура и ще работи в сътрудничество с нея. OLAF няма да образува административно разследване, успоредно с разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. В такива случаи Европейската прокуратура може да поиска от OLAF да я подпомогне. В случаите, когато Европейската прокуратура не разследва даден случай, OLAF ще може да започне административно разследване по своя инициатива. В него Европейската прокуратура ще може да предоставя информация на OLAF.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?