Ad Config - Website header

 

Article_top

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро, съобщи пресцентърът на институцията. 

Това е осъществено в резултат на реализиран успешен проект съвместно с Българската народна банка (БНБ). Чрез него депозитарят е придобил статут на спомагателна система в Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). 

"Възможността да приключваме сделки в евро е важна предпоставка за разгръщане на много инициативи, свързани с развитието на капиталовия пазар в страната ни и региона. Всички тези инициативи са залегнали в Стратегията и ние работим активно за успешната им реализиция“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централния депозитар.

Новата функционалност позволява да се финализират сделки с чуждестранни депозитарни институции. По този начин ще бъдат подкрепени инициативите на БФБ-София, свързани с търговията на чуждестранни акции чрез пазара BSE International и търговията на регионалната платформа SEE Link. 

Депозитарят ще може да извършва и плащания по корпоративни действия, лихви и/или главници по емисии ДЦК, деноминирани в евро.

Наскоро Централният депозитар създаде и Електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която предоставя нови възможности за публичните компании – всички дейности, свързани с организация, генериране на акционерната/облигационерната книга и провеждане на общи събрания, вече ще могат да стават по електронен път.

Събранията могат да бъдат изцяло електронни или хибридни – комбинация между електронно участие и физическо присъствие на мястото на провеждане на събранието. Ползите за акционерите/облигационерите на дружествата са във възможностите за предварително гласуване, определяне на пълномощник, включително и онлайн участие в общите събрания, като не се изключва и физическо присъствие.

ЕПОС предоставя автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранията, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на Протокол с основните реквизити.

Сред най-важните предимства на ЕПОС е възможността за проверка на легимните акционери в дадена компания, тъй като само Централният депозитар като регистър поддържа актуална база на акционерите в публичните дружества.

Централният депозитар е учреден като акционерно дружество на 13 август 1996 г. на основание чл. 91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Акционери на депозитаря са големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. Комисията за финансов надзор осъществява надзора върху ЦД.

 

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро, съобщи пресцентърът на институцията. 

Това е осъществено в резултат на реализиран успешен проект съвместно с Българската народна банка (БНБ). Чрез него депозитарят е придобил статут на спомагателна система в Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). 

"Възможността да приключваме сделки в евро е важна предпоставка за разгръщане на много инициативи, свързани с развитието на капиталовия пазар в страната ни и региона. Всички тези инициативи са залегнали в Стратегията и ние работим активно за успешната им реализиция“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централния депозитар.

Новата функционалност позволява да се финализират сделки с чуждестранни депозитарни институции. По този начин ще бъдат подкрепени инициативите на БФБ-София, свързани с търговията на чуждестранни акции чрез пазара BSE International и търговията на регионалната платформа SEE Link. 

Депозитарят ще може да извършва и плащания по корпоративни действия, лихви и/или главници по емисии ДЦК, деноминирани в евро.

Наскоро Централният депозитар създаде и Електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която предоставя нови възможности за публичните компании – всички дейности, свързани с организация, генериране на акционерната/облигационерната книга и провеждане на общи събрания, вече ще могат да стават по електронен път.

Събранията могат да бъдат изцяло електронни или хибридни – комбинация между електронно участие и физическо присъствие на мястото на провеждане на събранието. Ползите за акционерите/облигационерите на дружествата са във възможностите за предварително гласуване, определяне на пълномощник, включително и онлайн участие в общите събрания, като не се изключва и физическо присъствие.

ЕПОС предоставя автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранията, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на Протокол с основните реквизити.

Сред най-важните предимства на ЕПОС е възможността за проверка на легимните акционери в дадена компания, тъй като само Централният депозитар като регистър поддържа актуална база на акционерите в публичните дружества.

Централният депозитар е учреден като акционерно дружество на 13 август 1996 г. на основание чл. 91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Акционери на депозитаря са големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. Комисията за финансов надзор осъществява надзора върху ЦД.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията