Ad Config - Website header

 

Article_top

Правителството прие промени в четири постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организации. Промените в ПМС 328/2015 г. са свързани с изпълнение на плана по Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., който предвижда делът от средствата за издръжка на обучението, получавани въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да нарасне на 50% през 2018 г. и на 60% през 2020 г.

Заради това се въвеждат два допълнителни коефициента.

Първият е за приоритетни професионални направления с намаляващ прием, като за тях се наблюдава отчетен период от 5 години назад във времето. Вторият коефициент е само за обучения, провеждани по професионални направления в определени области на страната с нисък икономически статус. Това са областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, където има филиали на държавни вузове.

Целта от въвеждането на първия допълнителен коефициент е да бъде насърчен приемът по приоритетни професионални направления там, където няма достатъчно интерес от страна на кандидат-студентите. Вторият коефициент се въвежда на териториален принцип, за да бъде подпомогнато обучението в области на страната със слабо икономическо развитие, в които има филиали на университети.

В резултат на насърчаващ механизъм беше увеличен приемът във висшите училища по професионално направление (ПН) "Информатика и компютърни науки" и ПН "Комуникационна и компютърна техника". Достигнатият по-голям брой на приетите студенти по тези професионални направления през двете учебни 2016/2017 и 2017/2018 години дава възможност за устойчиво планиране на по-голям брой на приеманите студенти през следващите учебни години. Затова се предлага да отпаднат допълнителните преференции за тях, предвидени в ПМС 64/2016 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Предвижда се също максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти да се определя за равен на свободния капацитет на съответното професионално направление и да се прилага, освен за ПН "Математика", и за "Педагогика на обучението по…“, "Религия и теология", "Физически науки", "Химически науки", "Енергетика", "Материали и материалознание" и "Химически технологии".

С промените се предвижда още да не се предлага за утвърждаване прием за неприоритетни професионални направления, за които максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти е под 15. Целта е да се ускори процесът по оптимизиране броя на професионалните направления, по които висшите училища провеждат обучение.

Друга промяна е свързана с възможността за утвърждаване на по-голям брой на студенти във висши училища, които обучават по ПН "Туризъм" и се намират в административни области, за които добавената стойност по факторни разходи, която се формира от сектор "Туризъм", е средно над 4% по данни на НСИ за последните три години. Тази мярка се налага от необходимостта от оперативни ръководни, както и изпълнителски кадри за туристическата индустрия в България.

С измененията на ПМС 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина се увеличава от 1000 на 2000 броят на осигурените от българската държава места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавните висши училища и научни организации за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". За първенците на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30.

За образователната и научна степен "доктор" увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240 месеца. Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др., се одобрява увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от МОН в тези училища от 30 на 50. Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония, Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации.

Предложените промени в ПМС №90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации са в две посоки. Дава се възможност на висшите училища да предоставят допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в специалности от т. нар. приоритетни професионални направления. Другата промяна е свързана с актуализирането на размерите на някои видове стипендии. От 450 лв. на 500 лв. месечно се увеличава стипендията за докторантите - максималната възможна сума на този етап.

От 135 лева на 250 лева се увеличава и размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III. Целта е да се постигне донякъде по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас, защото българските студенти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии в размер приблизително от 200 евро.

В изпълнение на националната политика към българите зад граница, увеличение има и при стипендиите, предоставяни на студенти, приети за обучение в Тараклийския държавен университет в Молдова съгласно Споразумението между правителствата на двете държави. 

 
Снимка stockvault.net

Правителството прие промени в четири постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организации. Промените в ПМС 328/2015 г. са свързани с изпълнение на плана по Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., който предвижда делът от средствата за издръжка на обучението, получавани въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да нарасне на 50% през 2018 г. и на 60% през 2020 г.

Заради това се въвеждат два допълнителни коефициента.

Първият е за приоритетни професионални направления с намаляващ прием, като за тях се наблюдава отчетен период от 5 години назад във времето. Вторият коефициент е само за обучения, провеждани по професионални направления в определени области на страната с нисък икономически статус. Това са областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, където има филиали на държавни вузове.

Целта от въвеждането на първия допълнителен коефициент е да бъде насърчен приемът по приоритетни професионални направления там, където няма достатъчно интерес от страна на кандидат-студентите. Вторият коефициент се въвежда на териториален принцип, за да бъде подпомогнато обучението в области на страната със слабо икономическо развитие, в които има филиали на университети.

В резултат на насърчаващ механизъм беше увеличен приемът във висшите училища по професионално направление (ПН) "Информатика и компютърни науки" и ПН "Комуникационна и компютърна техника". Достигнатият по-голям брой на приетите студенти по тези професионални направления през двете учебни 2016/2017 и 2017/2018 години дава възможност за устойчиво планиране на по-голям брой на приеманите студенти през следващите учебни години. Затова се предлага да отпаднат допълнителните преференции за тях, предвидени в ПМС 64/2016 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Предвижда се също максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти да се определя за равен на свободния капацитет на съответното професионално направление и да се прилага, освен за ПН "Математика", и за "Педагогика на обучението по…“, "Религия и теология", "Физически науки", "Химически науки", "Енергетика", "Материали и материалознание" и "Химически технологии".

С промените се предвижда още да не се предлага за утвърждаване прием за неприоритетни професионални направления, за които максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти е под 15. Целта е да се ускори процесът по оптимизиране броя на професионалните направления, по които висшите училища провеждат обучение.

Друга промяна е свързана с възможността за утвърждаване на по-голям брой на студенти във висши училища, които обучават по ПН "Туризъм" и се намират в административни области, за които добавената стойност по факторни разходи, която се формира от сектор "Туризъм", е средно над 4% по данни на НСИ за последните три години. Тази мярка се налага от необходимостта от оперативни ръководни, както и изпълнителски кадри за туристическата индустрия в България.

С измененията на ПМС 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина се увеличава от 1000 на 2000 броят на осигурените от българската държава места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавните висши училища и научни организации за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". За първенците на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30.

За образователната и научна степен "доктор" увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240 месеца. Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др., се одобрява увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от МОН в тези училища от 30 на 50. Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония, Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации.

Предложените промени в ПМС №90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации са в две посоки. Дава се възможност на висшите училища да предоставят допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в специалности от т. нар. приоритетни професионални направления. Другата промяна е свързана с актуализирането на размерите на някои видове стипендии. От 450 лв. на 500 лв. месечно се увеличава стипендията за докторантите - максималната възможна сума на този етап.

От 135 лева на 250 лева се увеличава и размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III. Целта е да се постигне донякъде по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас, защото българските студенти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии в размер приблизително от 200 евро.

В изпълнение на националната политика към българите зад граница, увеличение има и при стипендиите, предоставяни на студенти, приети за обучение в Тараклийския държавен университет в Молдова съгласно Споразумението между правителствата на двете държави. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да постъпи Брюксел, след като Великобритания гласува да не напуска Европейския съюз без сделка?