Ad Config - Website header

 

Article_top

За липса на публични документи по проекта на Столичната община за "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" алармираха от "Да, България" и пратиха писмо до столичната кметица Йорданка Фандъкова с настояване да се предостави информация.

Става дума за производство на твърдо гориво от боклук, или т.нар. RDF - Refuse Derived Fuel.

Причината - за 28 февруари е обявено обществено обсъждане по проекта. Той е на стойност от 67 млн. евро. За да осигури финансирането общината планира да изтегли заем от Европейската инвестиционна банка. Дългът ще е дългосрочен и ще се изплаща от приходите на столичната "Топлофикация" АД, става ясно от съобщението.

Самото производство на енергия от отпадъци се предвижда именно в "Топлофикация" АД. Това е третият етап от реализацията на завода за преработка на отпадъци в София. Този етап бе отлаган няколко пъти досега.

Към обявата за обществено обсъждане на 28 февруари обаче не са приложени документите, които подлежат на обсъждане - проекторешение за избор на технология за преработка на RDF отпадък, актуализиран идеен проект за инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък, решение по ОВОС, решение за избор на площадка за разполагане на инсталацията, прединвестиционно проучване, анализ за разходите и ползите, съответствие със законодателството на ЕС и т.н.

Малко предистория

Изграждането на инсталация за производство на енергия от  RDF отпадък е третият етап от проекта за третиране на боклука на София. През март 2013 г. е сключен договор за проектиране с изпълнител Ramboll A/S, Дания, и подизпълнител „Екопро Консулт“ ЕООД. Заради последвала промяна в законодателството обаче изготвеният идеен проект е трябвало да бъде преработен, след като през 2015 г. столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отказва разрешение на проекта. През 2015 г. столичната екоинпекция в София издава решение по ОВОС на инвестиционното предложение, но с допълнителни изисквания във фазата на проектиране. 

През 2016 г. Столичната община обявява поръчка за 120 хил. лева за актуализация на идейния проект - за упражняване на авторски надзор, а идейният проект трябва да се преработи от избрания изпълнител през 2013 г. 

Ето пълния текст на писмото на "Да, България":

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 28 февруари 2018г. от 10 ч. ще се проведе обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг от Столична община, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

На 21 януари 2018г. на сайта на общината е публикувана покана до местната общност за общественото обсъждане. В поканата не е указано място за свободен достъп до материалите по проекта, който общината има намерение да съфинансира чрез заем, няма и посочено време за обществен достъп до документацията, както и лица за контакт, каквото е изискването на чл. 6, ал. 3 от  Наредбата на Столична община за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.
Непредоставянето на тази информация възпрепятства изцяло възможността гражданите да се запознаят с параметрите на проекта и обезсмисля провеждането на обществено обсъждане.  Хората, които ще се включат  в обсъждането, следва да имат достъп до материалите по проекта, а не само до неговото наименование и размера на дълга, който общината възнамерява да поеме.

Призоваваме Ви да публикувате и осигурите достъп до следните документи, за да могат заинтересованите да формират мнение и да участват пълноценно в общественото обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг за проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“:

Предложение за проектно решение за избор на технология за оползотворяване на RDF;

Актуализиран идеен проект за инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък;

Решение по ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;

Решение за избор на площадка за разполагане на инсталацията;

Прединвестиционно проучване;

Анализ за разходите и ползите;

Анализ за съвместимостта на проекта с приложимото законодателство на ЕС в сферата на държавните помощи;

Споразумение между Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с реализация на проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

Уважаема г-жо Фандъкова,

Припомняме Ви, че протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за общинския дълг. Нормативната уредба указва, че когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане. По преценка на кмета може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.

За да гарантирате защитата на обществения интерес, е необходимо да осигурите всички условия за информиране на местната общност за същността на проекта, за който Столична община иска да вземе заем от 67 милиона евро.

 

За липса на публични документи по проекта на Столичната община за "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" алармираха от "Да, България" и пратиха писмо до столичната кметица Йорданка Фандъкова с настояване да се предостави информация.

Става дума за производство на твърдо гориво от боклук, или т.нар. RDF - Refuse Derived Fuel.

Причината - за 28 февруари е обявено обществено обсъждане по проекта. Той е на стойност от 67 млн. евро. За да осигури финансирането общината планира да изтегли заем от Европейската инвестиционна банка. Дългът ще е дългосрочен и ще се изплаща от приходите на столичната "Топлофикация" АД, става ясно от съобщението.

Самото производство на енергия от отпадъци се предвижда именно в "Топлофикация" АД. Това е третият етап от реализацията на завода за преработка на отпадъци в София. Този етап бе отлаган няколко пъти досега.

Към обявата за обществено обсъждане на 28 февруари обаче не са приложени документите, които подлежат на обсъждане - проекторешение за избор на технология за преработка на RDF отпадък, актуализиран идеен проект за инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък, решение по ОВОС, решение за избор на площадка за разполагане на инсталацията, прединвестиционно проучване, анализ за разходите и ползите, съответствие със законодателството на ЕС и т.н.

Малко предистория

Изграждането на инсталация за производство на енергия от  RDF отпадък е третият етап от проекта за третиране на боклука на София. През март 2013 г. е сключен договор за проектиране с изпълнител Ramboll A/S, Дания, и подизпълнител „Екопро Консулт“ ЕООД. Заради последвала промяна в законодателството обаче изготвеният идеен проект е трябвало да бъде преработен, след като през 2015 г. столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отказва разрешение на проекта. През 2015 г. столичната екоинпекция в София издава решение по ОВОС на инвестиционното предложение, но с допълнителни изисквания във фазата на проектиране. 

През 2016 г. Столичната община обявява поръчка за 120 хил. лева за актуализация на идейния проект - за упражняване на авторски надзор, а идейният проект трябва да се преработи от избрания изпълнител през 2013 г. 

Ето пълния текст на писмото на "Да, България":

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 28 февруари 2018г. от 10 ч. ще се проведе обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг от Столична община, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

На 21 януари 2018г. на сайта на общината е публикувана покана до местната общност за общественото обсъждане. В поканата не е указано място за свободен достъп до материалите по проекта, който общината има намерение да съфинансира чрез заем, няма и посочено време за обществен достъп до документацията, както и лица за контакт, каквото е изискването на чл. 6, ал. 3 от  Наредбата на Столична община за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.
Непредоставянето на тази информация възпрепятства изцяло възможността гражданите да се запознаят с параметрите на проекта и обезсмисля провеждането на обществено обсъждане.  Хората, които ще се включат  в обсъждането, следва да имат достъп до материалите по проекта, а не само до неговото наименование и размера на дълга, който общината възнамерява да поеме.

Призоваваме Ви да публикувате и осигурите достъп до следните документи, за да могат заинтересованите да формират мнение и да участват пълноценно в общественото обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг за проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“:

Предложение за проектно решение за избор на технология за оползотворяване на RDF;

Актуализиран идеен проект за инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък;

Решение по ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;

Решение за избор на площадка за разполагане на инсталацията;

Прединвестиционно проучване;

Анализ за разходите и ползите;

Анализ за съвместимостта на проекта с приложимото законодателство на ЕС в сферата на държавните помощи;

Споразумение между Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с реализация на проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

Уважаема г-жо Фандъкова,

Припомняме Ви, че протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за общинския дълг. Нормативната уредба указва, че когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане. По преценка на кмета може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.

За да гарантирате защитата на обществения интерес, е необходимо да осигурите всички условия за информиране на местната общност за същността на проекта, за който Столична община иска да вземе заем от 67 милиона евро.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията