Ad Config - Website header

 

Article_top

Работодателските организации настояват финансовият министър Владислав Горанов да ускори приемането на промените в Закона за счетоводството за независимия финансов одит, чиято цел е да вдигне праговете и така да облекчи над 6000 български фирми от необходимостта да правят финансов одит на годишните си отчети. За това се настоява в писмо на Българската стопанска камара (БСК).

Според закона, заверка от регистриран финансов одитор се изисква от фирмите с балансова стойност на активите към 31 декември – 2 млн. лева; нетни приходи от продажби за годината - 4 млн. лева; средна численост на персонала за годината - 50 души. Независимо от горните показатели, на независим финансов одит от регистриран одитор подлежат и годишните финансови отчети на акционерните дружества; еднолични акционерни дружества; командитни дружества с акции; всички предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; други предприятия, задължени със закон.

Бизнесът настоява праговете да се удвоят - 4 милиона за активи и 8 милиона за нетни приходи от годишни продажби.

На 30 август 2018 г. на сайта на Министерство на финансите бяха публикувани за обществено обсъждане предложенията за промени в данъчните закони за 2019 г.: в Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

"Със съжаление отбелязваме, че в предложението за изменение и допълнение на Закона за счетоводството липсват подкрепените от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и от Националния икономически съвет предложения за премахване на допуснато под лобистки натиск пререгулиране при определяне на предприятията, подлежащи на задължителен одит на годишните финансови отчети (прилагат се). С настоящото писмо поддържаме изцяло и недвусмислено подкрепата ни за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона, с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии", пише в писмото.

Работодателите настояват министърът на финансите да инициира законодателни промени, с които да бъдат облекчени над 6000 малки български предприятия от финансовата и административна тежест, която Законът за счетоводството им налага, задължавайки ги да одитират годишните си финансови отчети.

Европейската директива 2013/34/ЕС залага много по-високи от националните стойностни прагове и критерии за малки и средни предприятия, напомнят от БСК. Според писмото на камарата, вместо да намали административната тежест и да усъвършенства регулаторната рамка, законът поставя изисквания, непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия.

"Цялостна политика на ЕС е да се предвиждат мерки за подобряване на условията, при които оперират малките и средни предприятия. В противоречие с тази политика стойностните прагове за задължителен одит, въведени в Закона за счетоводството, възпрепятстват създаването на благоприятна среда за икономическата активност на малките предприятия и необосновано затрудняват осъществяваната от тях дейност", казват от БСК. 

Извършването на одит на малки предприятия се превърна в едно утежняващо задължение, при което поради ограничените финансови възможности на предприятията се избира най-ниската оферта, а не най-качествената услуга, става ясно от писмото на работодателите. Ниската цена съответно води до формално изпълнение на одиторската дейност, което потвърждава тезата, че одиторската заверка на малките предприятия е излишна и ненужна услуга - и за предприемачите, и за обществото.

Неясна, според БСК, е и причината за въвеждането на многократно по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. В почти 100% от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им.

"Направеното от АОБР законодателно предложение за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона напълно съответства на целите и приоритетите на правителството, тъй като приетият национален праг за задължителен независим финансов одит надхвърля четири пъти изискванията на общностния акт и по никакъв начин не благоприятства ефективното прилагане на Директива 2013/34/ЕС, напротив - създава необосновани трудности за малките предприятия в осъществяваната от тях дейност", става ясно още от писмото.

 

Работодателските организации настояват финансовият министър Владислав Горанов да ускори приемането на промените в Закона за счетоводството за независимия финансов одит, чиято цел е да вдигне праговете и така да облекчи над 6000 български фирми от необходимостта да правят финансов одит на годишните си отчети. За това се настоява в писмо на Българската стопанска камара (БСК).

Според закона, заверка от регистриран финансов одитор се изисква от фирмите с балансова стойност на активите към 31 декември – 2 млн. лева; нетни приходи от продажби за годината - 4 млн. лева; средна численост на персонала за годината - 50 души. Независимо от горните показатели, на независим финансов одит от регистриран одитор подлежат и годишните финансови отчети на акционерните дружества; еднолични акционерни дружества; командитни дружества с акции; всички предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; други предприятия, задължени със закон.

Бизнесът настоява праговете да се удвоят - 4 милиона за активи и 8 милиона за нетни приходи от годишни продажби.

На 30 август 2018 г. на сайта на Министерство на финансите бяха публикувани за обществено обсъждане предложенията за промени в данъчните закони за 2019 г.: в Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

"Със съжаление отбелязваме, че в предложението за изменение и допълнение на Закона за счетоводството липсват подкрепените от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и от Националния икономически съвет предложения за премахване на допуснато под лобистки натиск пререгулиране при определяне на предприятията, подлежащи на задължителен одит на годишните финансови отчети (прилагат се). С настоящото писмо поддържаме изцяло и недвусмислено подкрепата ни за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона, с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии", пише в писмото.

Работодателите настояват министърът на финансите да инициира законодателни промени, с които да бъдат облекчени над 6000 малки български предприятия от финансовата и административна тежест, която Законът за счетоводството им налага, задължавайки ги да одитират годишните си финансови отчети.

Европейската директива 2013/34/ЕС залага много по-високи от националните стойностни прагове и критерии за малки и средни предприятия, напомнят от БСК. Според писмото на камарата, вместо да намали административната тежест и да усъвършенства регулаторната рамка, законът поставя изисквания, непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия.

"Цялостна политика на ЕС е да се предвиждат мерки за подобряване на условията, при които оперират малките и средни предприятия. В противоречие с тази политика стойностните прагове за задължителен одит, въведени в Закона за счетоводството, възпрепятстват създаването на благоприятна среда за икономическата активност на малките предприятия и необосновано затрудняват осъществяваната от тях дейност", казват от БСК. 

Извършването на одит на малки предприятия се превърна в едно утежняващо задължение, при което поради ограничените финансови възможности на предприятията се избира най-ниската оферта, а не най-качествената услуга, става ясно от писмото на работодателите. Ниската цена съответно води до формално изпълнение на одиторската дейност, което потвърждава тезата, че одиторската заверка на малките предприятия е излишна и ненужна услуга - и за предприемачите, и за обществото.

Неясна, според БСК, е и причината за въвеждането на многократно по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. В почти 100% от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им.

"Направеното от АОБР законодателно предложение за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона напълно съответства на целите и приоритетите на правителството, тъй като приетият национален праг за задължителен независим финансов одит надхвърля четири пъти изискванията на общностния акт и по никакъв начин не благоприятства ефективното прилагане на Директива 2013/34/ЕС, напротив - създава необосновани трудности за малките предприятия в осъществяваната от тях дейност", става ясно още от писмото.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?