Article_top

Еврокомисията обяви предприемането на действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход.

Чрез инструмента „ЕС от следващо поколение“ и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от Общността за младежката заетост. Сега е ред на страните членки да дадат приоритет на тези инвестиции. За подкрепа на младежката заетост трябва да бъдат изразходвани най-малко 22 милиарда евро.

Елементите

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят 4 елемента, които осигуряват мост към работните места за следващото поколение:

• 1. ЕС създаде гаранцията за младежта рез 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия Европейски съюз. Сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15-29 г. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на 4 месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата „Мост към работни места“ ще е  по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез инициативата ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения - по-специално тези, необходими за зеления и цифровия преход, както и кратки подготвителни обучения. Ще се осигуряват също така съобразени с нуждите съвети, напътствия и наставничество;

• 2. Предложението на ЕК за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, като същевременно се подкрепят многообразието и приобщаването;

• 3. Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора. Той ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя малките и средни предприятия (МСП) и ще засили участието на социалните партньори - профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, обучавани в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници;

• 4. Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

ЕК призовава страните членки да засилят подкрепата за младежка заетост, като използват наличното значително финансиране в рамките на инструмента „ЕС от следващо поколение“ и бъдещия бюджет на Общността. Например ЕС може да помогне за финансиране по следните направления:

• Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори;

• Премии за МСП за наемане на чирак;

• Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда;

• Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта;

• Обучение по управление на професионалното развитие във формалното образование;

• Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение.

 

Еврокомисията обяви предприемането на действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход.

Чрез инструмента „ЕС от следващо поколение“ и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от Общността за младежката заетост. Сега е ред на страните членки да дадат приоритет на тези инвестиции. За подкрепа на младежката заетост трябва да бъдат изразходвани най-малко 22 милиарда евро.

Елементите

В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят 4 елемента, които осигуряват мост към работните места за следващото поколение:

• 1. ЕС създаде гаранцията за младежта рез 2013 г. и оттогава помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия Европейски съюз. Сега мерките ще са насочени към лицата на възраст 15-29 г. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките на 4 месеца предложение за работа, образование, чиракуване или обучение. Инициативата „Мост към работни места“ ще е  по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи, например млади хора от расови и етнически малцинства, млади хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски, отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез инициативата ще се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се осигуряват необходимите умения - по-специално тези, необходими за зеления и цифровия преход, както и кратки подготвителни обучения. Ще се осигуряват също така съобразени с нуждите съвети, напътствия и наставничество;

• 2. Предложението на ЕК за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение има за цел да модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото и ориентирано към учащите професионално образование и обучение ще подготви младите хора за първото им работно място и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на професионално образование и обучение да се превърнат в центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, като същевременно се подкрепят многообразието и приобщаването;

• 3. Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за работодателите, така и за младите хора. Той ще осигури квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори. Европейският алианс за професионална подготовка предостави над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще насърчава националните коалиции, ще подкрепя малките и средни предприятия (МСП) и ще засили участието на социалните партньори - профсъюзите и организациите на работодателите. Целта е да се запазят предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, обучавани в момента, след няколко години ще бъдат висококвалифицирани работници;

• 4. Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в средносрочен план.

ЕК призовава страните членки да засилят подкрепата за младежка заетост, като използват наличното значително финансиране в рамките на инструмента „ЕС от следващо поколение“ и бъдещия бюджет на Общността. Например ЕС може да помогне за финансиране по следните направления:

• Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори;

• Премии за МСП за наемане на чирак;

• Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда;

• Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта;

• Обучение по управление на професионалното развитие във формалното образование;

• Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?