Печалбата на банковата система за 2021 година достига 1,4 млрд. лв., с 601 млн. лв. (73,8 на сто) повече от тази за 2020 г., съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА. 

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2021 г. възлизат на 594 млн. лв., с 282 млн. лв. (32,2 на сто) по-малко от равнището година по-рано.

Общата сума на балансовите активи на банковата система към 31 декември 2021 г. възлиза на 135,4 млрд. лв.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2021 г. е 274,1 на сто (при 281,9 на сто в края на септември).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база намаляват с 1,5 млрд. лв. (1,8 на сто) до 82,4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на септември бележат спад с 3,7 млрд. лв. (36,5 на сто) до 6,5 млрд. лв. в края на периода.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 2,2 млрд. лв. (3,0 на сто) до 75,9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв., 3 на сто), за домакинства (с 870 млн. лв., 3 на сто), както и тези за други финансови предприятия (със 72 млн. лв., 1,4 на сто) и за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 7,9 на сто).

В края на декември 2021 г. брутните необслужвани кредити и аванси са 4,969 млрд. лв. (при 5,399 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6,03 на сто (при 6,44 на сто в края на септември). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември е 4,6 на сто (при 5,01 на сто към 30 септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2,595 млрд. лв. (при 2,810 млрд. лв. в края на септември), а делът в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3,29 на сто (при 3,5 на сто в края на септември).

Депозитите в банковата система през тримесечието нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,9 на сто) до 115,4 млрд. лв. Основен принос има увеличението при домакинства (с 2 млрд. лв., 3 на сто). Растеж отбелязват и депозитите на кредитни институции (с 1 млрд. лв., 19,9 на сто) и на нефинансови
предприятия (със 128 млн. лв., 0,4 на сто), а намаление има в тези на други финансови предприятия - с 677 млн. лв. (15 на сто) и на сектор държавно управление - с 309 млн. лв. (9,2 на сто).