Article_top

Българската православна църква (БПЦ) вижда в проекта на Националната стратегия за детето съмнителен „визионерски“ проект, „идеологическа концепция“ и „социален конструкт“. Това става известно от официалното становище, което митрополитите са приели на последното заседание на Св. Синод.  

„Законите на съпружеската любов и духовните устои на брака като доброволен и благословен от Бога съюз на мъжа и жената, законите на родителската любов и грижата за детето, според които е устроено и функционира семейството, не трябва да бъдат нарушавани от преходни и изменчиви политически идеологии или идеологически проекти за предефинаране на семейството, за преосмисляне на родителството или преформатиране на правата на детето, които се отклоняват от основните правни и морални принципи на Конституцията, законите и традициите на българското семейство.“, се казва в официално становище на Св. Синод. 

Само преди месец на официалния сайт на Св. Синод беше публикувано проектостановище, в което се казваше, че архиреите са против "механичното възприемане и прилагане на чуждестранни практики и политики в сферата на детското развитие и семейния институт". Оттам призоваха за цялостна редакция на документа, като бяха дадени конкретни препоръки за физическата защита на децата, тяхното духовно, религиозно и дори сексуално образование, насърчаването на ученолюбието и трудолюбието у тях.

Тогава се оказа обаче, че първоначалната позиция не е обсъдена между всички митрополити, а е самоволна и по инициатива на Ловчанския митрополит Гавриил. 

„Аз проявих инициатива Св. Синод да не остане без становище, защото срокът за общественото обсъждане беше до 8 февруари. Имахме само четири дни всичко това да се подготви, да се прегледа, да се редактира, което е изключително малко време. Аз се радвам, че имаме такова становище, ние по-нататък ще го усъвършенстваме и Св. Синод, когато има заседание, окончателно ще реши точно неговия текст.“, каза тогава пред Клуб Z митрополит Гавриил. 

В първия вариант сред най-дискутираните текстове бяха забраната на абортите - позиция, каквато БПЦ винаги е отстоявала, но и родителските методи на възпитание на децата. Появиха се тълкувания, според които едва ли не Църквата толерира "шамаренето".

В приетата на 2 април позиция на БПЦ няма и дума за абортите. Но се предупреждава, че националната стратегия за детето дава твърде много правомощия на социалните служби и на държавата, като се изземат функции на родителите и семейството. 

Ето част от официалното становище на Св. Синод.

„В този „нов подход“, който е залегнал в концептуалната рамка на проекта за НСД, се вижда залагане на условия за едно бъдеще, в което българското семейство и българският родител, както и българското училище и българският учител, още по-сериозно ще бъдат възпрепятствани да оказват своето благотворно възпитателно въздействие върху личностното развитие и духовно израстване на децата и учениците, тъй като ще бъдат лишени от авторитетното съдействие на най-важния и пръв стожер във възпитанието и образованието на подрастващите - семейството. 

Това ясно прозира като опасност във философията и концептуалната рамка на представения проект за НСД, тъй като в него грижата за правата на основния му субект – детето, и защитата на неговите интереси погрешно се извеждат от контекста на семейните отношения и естествените връзки на детето с родителите. 

Детската личност се разглежда и обособява като самодостатъчна ценност, а нейните права се обособяват от правата на родителите и тяхното упражняване в семейството, което води до ненужно и едностранчиво абсолютизиране на детските права или противопоставяне на интересите на детето на правата на родителите. 

Необходимо е да се прецизират мерките за закрила на детето с цел да не се допуска колизия с родителските права поради наличието на дисбаланс в предложения модел между правата на детето, правата на родителите и правата на семейството, което може да провокира противопоставяне между родители и деца и да доведе до неблагоприятни последици на разрушаване на взаимоотношенията в семейството и на утвърдения от традицията и закона модел на българското семейство. 

Защитата на правата и интересите на децата не следва да се отделя от подкрепата за родителските отговорности за възпитание и отглеждане на децата в семейството и да се допуска омаловажаване на незаменимата роля на родителите за грижата и възпитанието на децата процеса на тяхното личностно израстване. 

В сегашния вариант на проекта за НСД е налице тенденция за подценяване на семейството като общност от генетично, емоционално и духовно свързани лица, съотговорни за личностното развитие и благопреуспяване на детето и за общото щастие в семейния живот.

Мерките за закрила на детето от различните видове насилие и тормоз в семейството не следва да водят до държавна политика за омаловажаване на семейството и обезценяване на родителските права в процеса на възпитание на децата, а до целенасочена подкрепа за семейството и родителите, насочена към тяхното отговорно отношение и адекватна грижа за децата в семейната и училищна среда. 

В сегашния модел на стратегията липсват заложени принципи и приоритети за подкрепа на родителите за придобиване на капацитет за изпълняване на техните родителски права и задължения за отглеждане на децата в семейството като се презюмират властови отношения между родители и деца и недобросъвестност от страна на родителите и неспособност за адекватна грижа и защита правата и интересите на децата.

Това от своя страна предполага непропорционални и извънредни мерки за намеса от страна на държавните социални служби и професионалисти по детски грижи в отношенията между родители и деца и допуска прилагане на крайни мерки по ограничаване на родителските права и извеждане на децата извън семейната среда.“

 

Българската православна църква (БПЦ) вижда в проекта на Националната стратегия за детето съмнителен „визионерски“ проект, „идеологическа концепция“ и „социален конструкт“. Това става известно от официалното становище, което митрополитите са приели на последното заседание на Св. Синод.  

„Законите на съпружеската любов и духовните устои на брака като доброволен и благословен от Бога съюз на мъжа и жената, законите на родителската любов и грижата за детето, според които е устроено и функционира семейството, не трябва да бъдат нарушавани от преходни и изменчиви политически идеологии или идеологически проекти за предефинаране на семейството, за преосмисляне на родителството или преформатиране на правата на детето, които се отклоняват от основните правни и морални принципи на Конституцията, законите и традициите на българското семейство.“, се казва в официално становище на Св. Синод. 

Само преди месец на официалния сайт на Св. Синод беше публикувано проектостановище, в което се казваше, че архиреите са против "механичното възприемане и прилагане на чуждестранни практики и политики в сферата на детското развитие и семейния институт". Оттам призоваха за цялостна редакция на документа, като бяха дадени конкретни препоръки за физическата защита на децата, тяхното духовно, религиозно и дори сексуално образование, насърчаването на ученолюбието и трудолюбието у тях.

Тогава се оказа обаче, че първоначалната позиция не е обсъдена между всички митрополити, а е самоволна и по инициатива на Ловчанския митрополит Гавриил. 

„Аз проявих инициатива Св. Синод да не остане без становище, защото срокът за общественото обсъждане беше до 8 февруари. Имахме само четири дни всичко това да се подготви, да се прегледа, да се редактира, което е изключително малко време. Аз се радвам, че имаме такова становище, ние по-нататък ще го усъвършенстваме и Св. Синод, когато има заседание, окончателно ще реши точно неговия текст.“, каза тогава пред Клуб Z митрополит Гавриил. 

В първия вариант сред най-дискутираните текстове бяха забраната на абортите - позиция, каквато БПЦ винаги е отстоявала, но и родителските методи на възпитание на децата. Появиха се тълкувания, според които едва ли не Църквата толерира "шамаренето".

В приетата на 2 април позиция на БПЦ няма и дума за абортите. Но се предупреждава, че националната стратегия за детето дава твърде много правомощия на социалните служби и на държавата, като се изземат функции на родителите и семейството. 

Ето част от официалното становище на Св. Синод.

„В този „нов подход“, който е залегнал в концептуалната рамка на проекта за НСД, се вижда залагане на условия за едно бъдеще, в което българското семейство и българският родител, както и българското училище и българският учител, още по-сериозно ще бъдат възпрепятствани да оказват своето благотворно възпитателно въздействие върху личностното развитие и духовно израстване на децата и учениците, тъй като ще бъдат лишени от авторитетното съдействие на най-важния и пръв стожер във възпитанието и образованието на подрастващите - семейството. 

Това ясно прозира като опасност във философията и концептуалната рамка на представения проект за НСД, тъй като в него грижата за правата на основния му субект – детето, и защитата на неговите интереси погрешно се извеждат от контекста на семейните отношения и естествените връзки на детето с родителите. 

Детската личност се разглежда и обособява като самодостатъчна ценност, а нейните права се обособяват от правата на родителите и тяхното упражняване в семейството, което води до ненужно и едностранчиво абсолютизиране на детските права или противопоставяне на интересите на детето на правата на родителите. 

Необходимо е да се прецизират мерките за закрила на детето с цел да не се допуска колизия с родителските права поради наличието на дисбаланс в предложения модел между правата на детето, правата на родителите и правата на семейството, което може да провокира противопоставяне между родители и деца и да доведе до неблагоприятни последици на разрушаване на взаимоотношенията в семейството и на утвърдения от традицията и закона модел на българското семейство. 

Защитата на правата и интересите на децата не следва да се отделя от подкрепата за родителските отговорности за възпитание и отглеждане на децата в семейството и да се допуска омаловажаване на незаменимата роля на родителите за грижата и възпитанието на децата процеса на тяхното личностно израстване. 

В сегашния вариант на проекта за НСД е налице тенденция за подценяване на семейството като общност от генетично, емоционално и духовно свързани лица, съотговорни за личностното развитие и благопреуспяване на детето и за общото щастие в семейния живот.

Мерките за закрила на детето от различните видове насилие и тормоз в семейството не следва да водят до държавна политика за омаловажаване на семейството и обезценяване на родителските права в процеса на възпитание на децата, а до целенасочена подкрепа за семейството и родителите, насочена към тяхното отговорно отношение и адекватна грижа за децата в семейната и училищна среда. 

В сегашния модел на стратегията липсват заложени принципи и приоритети за подкрепа на родителите за придобиване на капацитет за изпълняване на техните родителски права и задължения за отглеждане на децата в семейството като се презюмират властови отношения между родители и деца и недобросъвестност от страна на родителите и неспособност за адекватна грижа и защита правата и интересите на децата.

Това от своя страна предполага непропорционални и извънредни мерки за намеса от страна на държавните социални служби и професионалисти по детски грижи в отношенията между родители и деца и допуска прилагане на крайни мерки по ограничаване на родителските права и извеждане на децата извън семейната среда.“

Коментари

Седнали 15 монаха да бистрят "стратегията за детето" :)))

Преди това бистреха насилието над жените :)) Нямат ли си по-важни и душеспасителни занимания? Всъщност какво ли питам. Четейки текста за мен е ясно, че никой от тях не е в състояние да напише подобен текст. От скучния юридически слог с деликатна, но категорична политическа позиция ("консервативна") наднича не особено интелигентната муцунка на Борислав Цеков. Авторът е известен със своята гъвкавост както в партийно отношение (кандидат от различни партии), така и в цивилизационния си избор (фондацията му преди години подкрепяше еднозначно "либерални" образователни инициативи).
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Че кой го интересува какво

Че кой го интересува какво мислят за това или онова !
Все едно някой да ми обяснява ... например какво мили за подземния живот на картофите.
Ама хич не ме интелесува какво мислят.

... и между другото, точно днес съм взел категорично решение - видя ли поп да облъчва дете на публично или непублично място, на момента да му сритам задника (на попа, не на детето). Отдавна назряваше това решение в моята глава но днес снимката на оня полския поп с децата до него горящи детски книги, безапелационно преля чашата.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията