Article_top

Инспекторатът на ВСС - овластен с най-важните контролни функции в правосъдната система, излезе с резултати от комплексна тематична проверка на Наказателната колегия на ВКС. Между другото, председателят на ВКС Лозан Панов сам влиза в заседания на НК на ВКС.

Изводите в съобщението публикуваме едно към едно:

"Инспекторатът към ВСС извърши комплексната планова проверка на дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка, предвидени в Годишната програма на ИВСС за 2018 г. Проверката обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Изготвен е Акт за резултати, срещу който не са подадени възражения, и е окончателен.

Проверката показва добра организация на административната дейност на съда. Не са установени нарушения при образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор и в съответствие с действащите в съда правила. В Наказателна колегия няма обособени постоянни състави. Те се формират на случаен принцип с компютърен подбор два пъти годишно.

Проверката не констатира нарушения при образуването и разпределението на делата.

Насрочването на делата се извършва от председателите на отделения в Наказателната колегия, като се съобразява техния брой с правната и фактическата им сложност. Делата се насрочват в срок от 30-40 дни от образуването им, в първия възможен свободен заседателен ден на съдията-докладчик.

Разглеждането и приключването на делата се извършва по реда и в сроковете, предвидени в НПК.

Делата, най-често се разглеждат и приключват в едно съдебно заседание. Отлагат се само при наличието на законоустановените предпоставки.

През проверявания период няма спрени и прекратени по давност наказателни производства, както и разгледани по реда на чл. 354, ал. 5 НПК, с възобновено съдебно следствие.

Няма постановени оправдателни присъди по дела с предмет корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности.

Съдебните актове се изготвят в срок. Констатираните изключения са единични случаи, предимно по дела с фактическа и правна сложност или при наличие на обективни причини, което не се отразява на дейността на колегията като цяло.

Запазва се съотношението между свършените и разгледаните дела през всяка от проверените години, като през 2016 г. е 82.5%, а през 2017 г. - 80.5%. През 2016 г. са разгледани 1638 дела, а през 2017 - 1637. Приключените със съдебен акт дела през 2016 г. са 1352, а през 2017 г. - 1317.

С оглед спазване принципа на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, председателят на ВКС е издавал заповеди, с които е задължавал заместник-председателите на ВКС и председателите на колегии в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове по делата и за причините, довели до забавеното им изготвяне и е определял срок, в който съдиите да изготвят съдебните актове. От статистичеките данни се установява, че предприетите мерки от председателя и заместник-председателя и ръководител на Наказателната колегия са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

С оглед направените констатации Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка председателят на ВКС и председателят на Наказателната колегия  да продължат предприетите мерки за контрол по спазването на сроковете за изготвяне на съдебните актове  по чл. 354, ал. 4 НПК до преодоляване на забавянията."

Пълният акт с резултатите може да бъде видян тук.

 

Инспекторатът на ВСС - овластен с най-важните контролни функции в правосъдната система, излезе с резултати от комплексна тематична проверка на Наказателната колегия на ВКС. Между другото, председателят на ВКС Лозан Панов сам влиза в заседания на НК на ВКС.

Изводите в съобщението публикуваме едно към едно:

"Инспекторатът към ВСС извърши комплексната планова проверка на дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка, предвидени в Годишната програма на ИВСС за 2018 г. Проверката обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Изготвен е Акт за резултати, срещу който не са подадени възражения, и е окончателен.

Проверката показва добра организация на административната дейност на съда. Не са установени нарушения при образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор и в съответствие с действащите в съда правила. В Наказателна колегия няма обособени постоянни състави. Те се формират на случаен принцип с компютърен подбор два пъти годишно.

Проверката не констатира нарушения при образуването и разпределението на делата.

Насрочването на делата се извършва от председателите на отделения в Наказателната колегия, като се съобразява техния брой с правната и фактическата им сложност. Делата се насрочват в срок от 30-40 дни от образуването им, в първия възможен свободен заседателен ден на съдията-докладчик.

Разглеждането и приключването на делата се извършва по реда и в сроковете, предвидени в НПК.

Делата, най-често се разглеждат и приключват в едно съдебно заседание. Отлагат се само при наличието на законоустановените предпоставки.

През проверявания период няма спрени и прекратени по давност наказателни производства, както и разгледани по реда на чл. 354, ал. 5 НПК, с възобновено съдебно следствие.

Няма постановени оправдателни присъди по дела с предмет корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности.

Съдебните актове се изготвят в срок. Констатираните изключения са единични случаи, предимно по дела с фактическа и правна сложност или при наличие на обективни причини, което не се отразява на дейността на колегията като цяло.

Запазва се съотношението между свършените и разгледаните дела през всяка от проверените години, като през 2016 г. е 82.5%, а през 2017 г. - 80.5%. През 2016 г. са разгледани 1638 дела, а през 2017 - 1637. Приключените със съдебен акт дела през 2016 г. са 1352, а през 2017 г. - 1317.

С оглед спазване принципа на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, председателят на ВКС е издавал заповеди, с които е задължавал заместник-председателите на ВКС и председателите на колегии в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове по делата и за причините, довели до забавеното им изготвяне и е определял срок, в който съдиите да изготвят съдебните актове. От статистичеките данни се установява, че предприетите мерки от председателя и заместник-председателя и ръководител на Наказателната колегия са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

С оглед направените констатации Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка председателят на ВКС и председателят на Наказателната колегия  да продължат предприетите мерки за контрол по спазването на сроковете за изготвяне на съдебните актове  по чл. 354, ал. 4 НПК до преодоляване на забавянията."

Пълният акт с резултатите може да бъде видян тук.

Коментари

смехурко's picture
смехурко
смехурко

момчетата за мокри поръчки

Ще разочаровате много момчетата за "мокри поръчки" от Прокуратурата и особено тези от Специализираната!
Да не говорим за лица като Магдалинчев, чиято професионална кариера не го прави изобщо юрист.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?