Article_top

Еврокомисията представи днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост.

Тази програма определя амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията, т.е. усъвършенстване на съществуващите умения, и за преквалифициране, т.е. преминаване на обучение за придобиване на нови умения. Това трябва да бъде постигнато през следващите 5 години.

Предвидените в Програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е те да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия си живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.

Сред целите също така е да бъде гарантирано, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа, като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това.

Комисията насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход. Хората пък трябва да бъдат в състояние да получат необходимото образование и обучение.

Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика

Пандемията от коронавирус ускори зеления и цифровия преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното развитие на много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост. Това ще бъде постигнато чрез 12 действия:

• 1. Пакт за умения;

• 2. Укрепване на аналитичните данни за уменията;

• 3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване на квалификацията;

• 4. Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост;

• 5. Разгръщане на инициативата за европейските университети и повишаване на уменията на учените;

• 6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход;

• 7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) и насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения;

• 8. Житейски умения;

• 9. Инициатива за индивидуалните сметки за обучение;

• 10. Европейски подход към микроквалификациите;

• 11. Нова платформа „Европас“;

•12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения.

Първото изпълнено действие от Програмата за умения е днешното начало на новата платформа „Европас“. Тя вече предлага насоки за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения и информация за тенденциите в сферата на уменията и е налична на 29 езика.

Същевременно ЕК прие и предложението си за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение.

540 милиона обучения за възрастни

До 2025 г. трябва да бъдат проведени 540 милиона обучения за възрастни, включително 60 милиона за нискоквалифицирани лица и 40 милиона за безработни. Броят на възрастните с основни умения в областта на цифровите технологии трябва да се увеличи и да достигте 230 милиона.

Мобилизиране на инвестиции в уменията на хората

ЕС ще се нуждае от допълнителни публични и частни инвестиции в умения на приблизителна стойност от около 48 милиарда евро годишно. Предложението на Комисията за „ЕС от следващо поколение“ осигурява значителни ресурси като част от мащабна бюджетна инициатива за преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата.

В рамките на Плана на ЕС за възстановяване се предлагат безпрецедентни финансови ресурси в подкрепа на устойчивото възстановяване, а инвестициите в умения трябва да бъдат в основата на тези усилия. В периода 2021-2027 г. инструменти на ЕС като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) с предложен бюджет от 86 милиарда евро, „Еразъм“ с предложен бюджет от 26 млрд. евро и компонента за социални инвестиции и умения на InvestEU с предложен бюджет от 3,6 милиарда евро могат да бъдат мобилизирани за подпомагане на хората да придобият по-подходящи или нови умения.

По линия на новата програма „Цифрова Европа“, за която е предложен бюджет от 9,2 милиарда евро, ще се инвестира в развитието на усъвършенствани цифрови умения за овладяване на технологиите. Освен това Механизмът за възстановяване и устойчивост, който разполага с 560 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, предоставя на държавите членки големи възможности за финансиране на инициативи за повишаване на квалификацията и за преквалифициране, при условие че са въведени съответните реформи.

 

Еврокомисията представи днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост.

Тази програма определя амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията, т.е. усъвършенстване на съществуващите умения, и за преквалифициране, т.е. преминаване на обучение за придобиване на нови умения. Това трябва да бъде постигнато през следващите 5 години.

Предвидените в Програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е те да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия си живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.

Сред целите също така е да бъде гарантирано, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа, като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това.

Комисията насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход. Хората пък трябва да бъдат в състояние да получат необходимото образование и обучение.

Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика

Пандемията от коронавирус ускори зеления и цифровия преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното развитие на много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост. Това ще бъде постигнато чрез 12 действия:

• 1. Пакт за умения;

• 2. Укрепване на аналитичните данни за уменията;

• 3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване на квалификацията;

• 4. Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост;

• 5. Разгръщане на инициативата за европейските университети и повишаване на уменията на учените;

• 6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход;

• 7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) и насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения;

• 8. Житейски умения;

• 9. Инициатива за индивидуалните сметки за обучение;

• 10. Европейски подход към микроквалификациите;

• 11. Нова платформа „Европас“;

•12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения.

Първото изпълнено действие от Програмата за умения е днешното начало на новата платформа „Европас“. Тя вече предлага насоки за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения и информация за тенденциите в сферата на уменията и е налична на 29 езика.

Същевременно ЕК прие и предложението си за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение.

540 милиона обучения за възрастни

До 2025 г. трябва да бъдат проведени 540 милиона обучения за възрастни, включително 60 милиона за нискоквалифицирани лица и 40 милиона за безработни. Броят на възрастните с основни умения в областта на цифровите технологии трябва да се увеличи и да достигте 230 милиона.

Мобилизиране на инвестиции в уменията на хората

ЕС ще се нуждае от допълнителни публични и частни инвестиции в умения на приблизителна стойност от около 48 милиарда евро годишно. Предложението на Комисията за „ЕС от следващо поколение“ осигурява значителни ресурси като част от мащабна бюджетна инициатива за преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата.

В рамките на Плана на ЕС за възстановяване се предлагат безпрецедентни финансови ресурси в подкрепа на устойчивото възстановяване, а инвестициите в умения трябва да бъдат в основата на тези усилия. В периода 2021-2027 г. инструменти на ЕС като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) с предложен бюджет от 86 милиарда евро, „Еразъм“ с предложен бюджет от 26 млрд. евро и компонента за социални инвестиции и умения на InvestEU с предложен бюджет от 3,6 милиарда евро могат да бъдат мобилизирани за подпомагане на хората да придобият по-подходящи или нови умения.

По линия на новата програма „Цифрова Европа“, за която е предложен бюджет от 9,2 милиарда евро, ще се инвестира в развитието на усъвършенствани цифрови умения за овладяване на технологиите. Освен това Механизмът за възстановяване и устойчивост, който разполага с 560 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, предоставя на държавите членки големи възможности за финансиране на инициативи за повишаване на квалификацията и за преквалифициране, при условие че са въведени съответните реформи.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията