Днес състав на Апелативния специализиран наказателен съд с председател Георги Ушев и членове Мариета Неделчева (докладчик) и Стоян товен отмени първоинстанционната присъда за случая с подкупа в "Младост".

Както Клуб Z вече писа, годините затвор за Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгером бяха намалени, но деяниетя, по които ги признават за виновни, станаха повече. Бе отхвърлена и хипотезата на първия съдия - че относно "вторите" 250 000 евро (когато предприемачът Александър Ваклин вече веднъж е изнудван и се договаря за нещо като "отстъпка" за количество), е имало провокация към подкуп от страна на Ваклин.

Часове след делото, което се чакаше с огромен интерес, пресцентърът на АСНС пусна целия текст на присъдата и разяснение към нея, което председателят на състава направи устно.

Подробните мотиви се очакват до 60 дни.

Ето и пълния текст на присъдата, прочетена днес от съдия Мариета Неделчева - докладчик по делото:

С присъда постановената на 06.07.2020 г. по ВНОХД № 314/2019 г., по описа на АСНС, Iви въззивен състав, Апелативен специализиран наказателен съд отмени на осн. чл.334, т.2 вр. чл.336, ал.1, т.2 и т.3 от НПК изцяло Присъда №23 от 15.04.2019 г. по НОХД № 2617/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, ХІV н.с.

и вместо това постанови НОВА ПРИСЪДА, с която:

АСНС ПРИЗНА за ВИНОВНА подсъдимата Д. П. И. за това, че в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б.“А“ от НК, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Р. „М.“ - СО, като извършител, в съучастие с Б. Е. Х. – П. и П. Г. Д., помагачи, е поискала дар - сумата от 250 000 евро с левова равностойност 488 957,50 лева и приела дар - сумата от 70 000 евро с левова равностойност 138 908,10 лева, които не й се следват от А. И. В., като деянието е извършено чрез изнудване и подкупът е в големи размери– престъпление по чл.302, т.1, т.2 и т.4 вр. б. „а“ вр. с чл.301, ал.1, пр. първо и пр. второ вр. с чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. НК, като АСНС я ОСЪДИ на ОСЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ от право да заема държавна и общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ от право да упражнява професия и дейност в държавни и общински институции, учреждения и предприятия за срок от ДЕСЕТ ГОДИНИ.

Съдът призна подсъдимата Д. П. И. за НЕВИННА, в това подкупът да е осъществен при условията на продължавано престъпление с три отделни деяния, да е увеличила размера на първоначално поискания подкуп, в това действията й по служба да са били свързани с последващи административни процедури, както и да са се отнасяли и до част от имотите, описани в обвинителния акт и в това подкупът да е в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, като я ОПРАВДА по повдигнатото й в този смисъл обвинение, както и по обвинението по чл.302а вр. с чл.26, ал.1 от НК, а също и за разликата на поискания подкуп над сумата от 250 000 евро до 500 000 евро.

 

АСНС ПРИЗНА за ВИНОВНА подсъдимата Б. Е. Х. – П. за това, че в съучастие като помагач с Десислава Петрова Иванчева извършител - в качеството й на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б.“А“ от НК, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Р. „М.“ – СО и П. Г. Д.– помагач, умишлено улеснила подсъдимата Д. И. да поиска дар – сумата от 250 000 евро с левова равностойност 488 957,50 лева и приеме дар -сумата от 70 000 евро с левова равностойност 138 908,10 лева, който не й се следват от А. И. В. като деянието е извършено чрез изнудване и подкупът е в големи размери - престъпление по чл.302, т.1, т.2 и т.4 вр. б. „а“ вр. с чл.301, ал.1, пр. първо и пр.второ вр. с чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК като я ОСЪДИ на СЕДЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ от право да заема държавна и общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ от право да упражнява професия и дейност в държавни или общински институции, учреждения и предприятия за срок от ДЕВЕТ ГОДИНИ.


Съдът ПРИЗНА подсъдимата Б. Е. Х. – П. за НЕВИННА, в това като помагач умишлено да е улеснила Д. П. И., последната да:

- е осъществила подкупа при условията на продължавано престъпление с три отделни деяния, да е увеличила размера на първоначално поискания подкуп; - действията й по служба да са били свързани с последващи административни процедури, както и да са се отнасяли и до част от имотите, описани в обвинителния акт и в това подкупът да е в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, като я ОПРАВДА по повдигнатото й в този смисъл обвинение, както и по обвинението по чл.302а вр. с чл.26, ал.1 от НК, а също и за разликата на поискания подкуп над сумата от 250 000 евро до 500 000 евро.

 

АСНС ПРИЗНА за ВИНОВЕН подсъдимият П. Г. Д. за ВИНОВЕН за това, че в съучастие като помагач с Д. П. И., – извършител - в качеството й на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б.“А“ от НК, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Р. „М.“ – СО и Б. Е. Х. –П. – помагач, умишлено улеснил подсъдимата И. да поиска дар – сумата от 250 000 евро с левова равностойност 488 957,50 лева и приеме дар -сумата от 70 000 евро с левова равностойност 138 908,10 лева, които не й се следват от А. И. В., като деянието е извършено чрез изнудване и подкупът е в големи размери - престъпление по чл.302, т.1, т.2 и т.4 вр. б. „а“ вр. с чл.301, ал.1, пр. първо и пр.второ вр. с чл.20, ал.4, вр. ал.1 вр. с чл.54 от НК и го ОСЪДИ на ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ от право да заема държавна и общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия за срок от ОСЕМ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ от право да упражнява професия и дейност в държавни или общински институции, учреждения и предприятия за срок от ОСЕМ ГОДИНИ.

ПРИЗНА подсъдимия П. Г. Д. за НЕВИНЕН, в това като помагач умишлено да е улеснил Д. П. И., последната да:

- е осъществила подкупа при условията на продължавано престъпления с три отделни деяния, да е увеличила размера на първоначално поискания подкуп; - действията й по служба да са били свързани с последващи административни процедури, както и да са се отнасяли и до част от имотите, описани в обвинителния акт и в това подкупът да е в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, като го ОПРАВДА по повдигнатото му в този смисъл обвинение, както и по обвинението по чл.302а вр. с чл.26, ал.1 от НК, а също и за разликата на поискания подкуп над сумата от 250 000 евро до 500 000 евро.

 

Ето и пълния текст на разяснението към присъдите, прочетено от председателя на състава Георги Ушев:

АСНС отмени изцяло присъдата на СНС, защото въпреки аналогичния краен извод за виновност на подсъдимите, становището на въззивната инстанция по реализираното деяние и правната му квалификация, изисква внасянето на толкова съществени корекции в акта на първостепенния съд, които е невъзможно да бъдат обективирани в изменително решение по чл.337 вр. с чл.334, т.3 от НПК.

ПРИЕМАМЕ подсъдимата И. за виновна и за „приемане“ на подкуп, а подсъдимите П. и Д. за виновни, в това да са подпомогнали приемането, като считаме за неправилен извода на СНС, че двете форми на изпълнителното деяние по чл.301, ал.1 от НК – поиска и приеме дар/облага, нямат самостоятелно правно значение. По наше мнение, тези форми на изпълнително деяние, закрепени в правната норма на посоченото корупционно престъпление, са самостоятелни и независими една от друга, като няма пречка да се осъществяват съвместно.

НЕ ПРИЕМАМЕ защитна теза за провокация към подкуп, споделена от първостепенния съд за някои от фактическите действия, предмет на обвинението, като считаме, че конкретния казус не разкрива изобщо признаци на провокация към престъпление.

НЕ ПРИЕМАМЕ и защитните доводи, относими към поведението на подс. Д. за приложимост на по-леко наказуемия състав по чл.305а от НК за посредничество. Съдебната практика е категорична, че съставът на това престъпление не се прилага, когато посредничеството за предлагане, приемане, искане или даване на подкуп е успяло, както е в конкретния случай, защото тогава посредникът отговаря като подбудител или помагач, в зависимост от спецификите на съучастническата му дейност.

НАМИРАМЕ освен това, че не се касае за отделни престъпни деяния, образуващи продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК, а за едно общо корупционно правоотношение, със съответни усложнения, развило се през даден времеви период.

ОПРАВДАВАНЕТО на подсъдимите относно увеличаването на размера на първоначално поискания подкуп от 250 000 евро на 500 000 евро (с левова равностойност 977 915 лева), се налага, понеже съгласно събраните доказателства, увеличаването е касаело бъдещи действия, които обаче не са били достатъчно конкретизирани от страните по корупционната сделка и не е ясно дали са попадали в правомощията на извършителя.

ОПРАВДАВАНЕТО на подсъдимата И. за това, действията й по служба да са били свързани с определени последващи административни процедури, описани в обвинителния акт (съобщаване на издадено разрешение за строеж, откриване на строителна линия и определяне на строителна линия и ниво, разрешаване ползването на строежа във връзка с УПИ III-1381, VIII-1381 и УПИ IV в кв.40, местност ЖГ „К. – М.“, р. „М.“ – С. о.), се налага защото, за част от тези инкриминирани действия по служба, изобщо не е имало постигната договорка да бъдат извършени, а друга част от тях, не са били в кръга на служебната компетентност на подсъдимата И.

И НАЙ-СЕТНЕ, въззивният съдебен състав намери, че подкупът е в особено големи размери, но НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ. За особено тежкия случай се изисква не само изключително висока степен на обществена опасност на деянието, но и изключително висока степен на обществена опасност на дееца. Такава по усмотрение на апелативният съд е налице за извършеното престъпление, но не може да бъде убедително аргументирана за подсъдимите.

И накрая – за извършеното престъпление АСНС намира така определените от него наказания за справедливи.