Народни представители от "Обединени патриоти" внасят предложения в Закона за устройство на територията, с които да се удължи за още две години възможността да се преотреждат земеделски земи в общините, в които няма влязъл Общ устройствен план (ОУП), съобщиха днес от пресцентъра на НФСБ, част от ОП.

Предложението е срокът да бъде удължен с две години - до 1 януари 2023 г. (при 1 януари 2021 г. сега).

"На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила ОУП. Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях. Според сега действащото законодателство от 1 януари 2021 г. няма да може да се преотреждат земеделски земи за стопански и икономически цели, за изграждането на инфраструктурни проекти – пътища, водопроводи и др., което е сериозна пречка пред тези общини", пишат в мотивите си съвносителите - Валери Симеонов, Борис Ячев, Христиан Митев.

Както е известно липсата на ОУП, особено за черноморските общини, от години създава напрежение - заради строителството на парче, което се осъществява с подробни устройствени планове. Пресен пример е Община Царево, която се проваля вече с няколко опита за ОУП, като предходният бе отменен със заповед на двама министри, а последният бе подложен на безмилостни критики - заради мащабното застрояване в защитени територии и природен парк "Странджа". Сега е на етап преработка.

Случайно или не...

Случайно или не обаче депутатите на Валери Симеонов са внесли в деловодството на парламента и проект за изменение на Закона за регионалното развитие. В който проект се третира именно липсата на общи устройствени планове на общините и какво може да се прави междувременно - а именно - как да става по-лесно застрояването, в това число в зона А и Б по Черноморието - двете зони на първа и втора линия от брега, докато общините имат още две години да си изготвят общите планове.

От НФСБ предлагат да се създадат "приоритетни зони на въздействие", като според дадената от тях дефиниция, това са "зони за прилагане на интегриран подход за въздействие на територията на съответната община, определени съобразно анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциалите за развитие, които имат най-голяма възможност да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината". 

В момента законът казва, че с изключение на определени случаи, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии може да се разработва за обекти с национално значение, обекти с регионално значени, общински обекти от първостепенно значение, национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите, обекти на техническата инфраструктура,  специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната и др. И тук от партията на Валери Симеонов настояват да се добави и "приоритетни зони на въздействие". Като самите зони ще се определят с решение на общинските съвети.

С други думи - от НФСБ заявяват, че трябва да има изключение не само за важните държавни и общински обекти, но и за частните инвеститори, стига общинският съвет да е решил, че съответната зона ще е "приоритетна зона на въздействие".

И на брега на морето може

Разбира се, от управляващата партия прехвърлят това си предложение и към Черноморието. Предлагат именение и на специализирания Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, според което на предназначението на земеделски земи и на поземлени имоти в горските територии, попадащи в зона "А" и в зона Б, пак да става само след като общинският съвет е решил, че съответната зона е "приоритетна" за развитието на общината. В момента това е забранено без действащ ОУП. Разрешено е при гореизброените случаи - най-общо казано пак за специални държавни или общински обекти.

Все пак от НФСБ са сложили и някои "спирачки" при тези касузи - ако земята е от пета до десета категория, както и да има положителни становища на екоминистъра и на института по биоразнообразие към БАН.

Мотивите

В мотивите си от НФСБ заявяват, че приемането на ОУП е проблемно (което е факт), а това задълбочавало неравенствата. ОУП е водещият план и всички по-малки планове би следвало да се съобразяват с него. Ако измененията на хората на Симеонов минат обаче, това би означавало неговото заобикаляне.

Отлагането и преработването на общите планове, "като се търси начин за разрешаване на даден проблем по отношение на опазването на дадено местообитание", заявяват още хората на Симеонов, е нарушаване на правата на собствениците и "дългогодишно погазване на правата за стопанска инициатива".

Това е отдавнашен мотив на хората на Симеонов, който те повтарят при всички спорове за заявени инвестиционни намерения в зоните Натура 2000.

"В случай, че законопроектът не бъде приет, по този начин практически се блокират възможностите за реализиране на инвестиционни инициативи в общините, които не са приели общи устройствени планове, особено тези по черноморското крайбрежие, което поставя посочените региони и райони пред невъзможността да реализират елементи от своите природни дадености и ресурси, с цел подобряване на икономическите си климат и развитие", заявяват в прав текст Симеонов и компания.

В мотивите е намесен и COVID-19 - заради икономическата криза трябвало да се подпомагат инвестициите.