Черно море предлага добър природен потенциал за прикрепени към дъното и плаващи ветрогенератори, както и ограничен до определени локации потенциал за енергия от морските вълни.

Това се казва в представената днес от Еврокомисията Стратегия на ЕС за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации. Тя е в подкрепа на постигането на целта на Съюза за неутралност по отношение към климата до 2050 г.

В нея се предлага увеличаване на мощностите в Европа за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от сегашните 12 гигавата на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Целта на Комисията е до 2050 г. тези мощности да се допълват от 40 GW океанска енергия и други нови технологии като плаващите ветрогенераторни и слънчеви инсталации.

По оценки на ЕК за постигането на предложените цели до 2050 г. ще бъдат необходими инвестиции в размер на почти 800 милиарда евро.

Какво предлагат моретата

ЕС има най-голямото морско пространство в света. По тази причина Съюзът разполага с уникална възможност за развитие на енергия от възобновяеми източници в морето.

Северно море предлага голям природен потенциал по отношение на ветрогенераторите. Водите му са плитки, а на места има и потенциал за приливна енергия и енергия от вълните;

Балтийско море предлага възможност за вятърни инсталации, а в определени локации – за енергия от вълните;

• Страните членки на ЕС с излаз на Атлантическия океан имат голям потенциал за прикрепени към дъното и плаващи ветрогенератори. Там има възможности и за енергия от вълните, приливите и отливите;

Средиземно море позволява инсталирането предимно на плаващи установки. На определелени места е възможно получаването на приливна енергия и енергия от вълните;

Островите в ЕС могат да играят важна роля в развитието на енергията от разположени в морето инсталации в Съюза. Те са привлекателна възможност за изпитване и демонстрация на иновативни технологии за производство на електроенергия от ветрогенератори в морето.

Технологиите

Възобновяема енергия от разположени в морето инсталации може да се получава от редица изобилни, естествени и чисти източници. Технологиите за тяхното използване са на различни етапи на развитие.

Прикрепените към дъното генератори са в напреднал етап на развитие, като във водите на ЕС вече има инсталирани 12 GW;

Плаващите генератори имат инсталирана мощност от 40 мегавата. Някои държави членки съобщават за подготовката на големи проекти на пазарен принцип;

Технологиите за океанска енергия като инсталациите за използване на енергията на вълните, приливите и отливите, чиято инсталирана мощност към днешна дата е 13 MW, вече достигат ниво на зрялост. Това ги прави привлекателни за бъдещи приложения;

• Други технологии  като биогоривата от водорасли (биодизел, биогаз и биоетанол), плаващите фотоволтаични инсталации и уредбите за преобразуване на термална енергия в момента са на ранен етап на развитие. В бъдеще обаче те могат да се окажат обещаващи.

Очакваните резултати

Масираното внедряване на енергията от възобновяеми източници в морето ще насърчи икономическия растеж и създаването на работни места във всички части на веригата за доставки в сферата на възобновяемата енергия.

Произведената енергия ще се влее в електроенергийната мрежа за целия Европейски съюз и ще намали зависимостта от вносни изкопаеми горива. Така тя ще бъде от полза за потребителите в ЕС, независимо къде живеят.