Еврокомисията реши днес да изпрати допълнително мотивирано становище до Полша във връзка с продължащата работа на Дисциплинарната камара към Върховния съд, съобщи говорителката на ЕК Дана Спинант.

На 3 декември 2020 г. институцията изпрати уведомление до властите във Варшава. То е допълнение към започналото на 20 април същата година производство за нарушение. Отговорът на Полша на това писмо не разсейва опасенията на Комисията. И по тази причина ЕК реши днес да предприеме следващата стъпка.

ЕК смята, че Полша нарушава европейското законодателство. Тя позволява на Дисциплинарната камара към Върховния съд, чиято независимост и безпристрастност не е гарантирана, да взема решения, имащи пряк ефект върху съдиите и начина, по който те упражняват своите функции. Има случаи на вдигане на имунитета на съдии с цел започване на наказателни действия срещу тях, последващо тяхно временно отстраняване от работа и намаляване на заплатите им. Камарата също така взема решения по въпроси, свързани с трудовото законодателство, социалното осигуряване и пенсионирането на магистрати от Върховния съд.

Като дава на Дисциплинарната камара правомощия, засягащи пряко статута на съдиите и упражняването на дейността им, полското законодателство застрашава способността на посочените съдилища да гарантират ефективни средства за юридическа защита съгласно Договора за Европейския съюз (ДЕС). Самата възможност съдиите да бъдат преследвани от орган, чиято независимост не е гарантирана, създава „възпиращо въздействие“ върху тях и може да засегне собствената им независимост.

Властите в Полша разполагат с едив месец да отговорят на изпратеното днес допълнително мотивирано становище и да предприемат необходимите мерки за спазване на европейското закондателство. В противен случай Комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз (СЕС).