"Асоциацията на прокурорите в България за пореден път е принудена да изкаже публично тревогата си от застрашаването на върховенството на закона в страната. През последните дни редица политически фигури налагат на обществото намерението си да изведат прокуратурата от съдебната власт, без да посочват причините за това си намерение и последиците от подобно действие...

... Сред политическите актове, целящи дестабилизация на съдебната власт в България, причисляваме и внесеното във Висшия съдебен съвет искане за отстраняване на главния прокурор."

Това са някои от акцентите в поредно становище на Асоциацията на прокурорите в България по повод актуалните действия, застрашаващи Иван Гешев и дебата за изваждане на обвинителите о тсъдебната власт.

Оттам заявяват още че "Главният прокурор на Република България не е политическа фигура. Той е избран от единствено компетентния орган - Висшия съдебен съвет и изборът му е признат за законосъобразен от всички европейски наблюдатели и ангажирани институции".

(Бел. ред . - самият Гешев често обича да напомня, че изборът му през 2019 г., когато 10 часа отгаваря на въпроси, а отвън поддръжници играеха хоро в негова подкрепа, е бил най-прозрачната процедура за който и да е държавен орган,)

"В нашите разбирания професионализмът не следва да отстъпва пред политическите интереси, поради което сме притеснени от поставянето от страна на представители на изпълнителната власт, на ултиматуми пред независимия Висш съдебен съвет, свързани с предстоящите му решения, което се явява ново и непознато до момента измерение на грубо нарушение на разделението на властите и безпрецедентен натиск върху съдебната система", пишат още от асоциацията.

Оттам са адресирали  поредното си обръщение до ЕК, Европейската прокуратура, до президента, премиера, ВСС, посолствата на страните членки, а също до Международнат асоциация на прокурорите, Международната мрежа на главните прокурори, до Еропейската съдебна мрежа и др.

Веднага след това се появи и становище на камарата на следователите "във връзка с безпрецедентната обстановка в страната, изразяваща се в дълбока финансова, икономическа, здравна и политическа криза". Пълните текстове вижте по-долу.

Ето и пълния текст на становището на АПБ:

Асоциацията на прокурорите в България за пореден път е принудена да изкаже публично тревогата си от застрашаването на върховенството на закона в страната. През последните дни редица политически фигури налагат на обществото намерението си да изведат прокуратурата от съдебната власт, без да посочват причините за това си намерение и последиците от подобно действие. Очевидно независимата българска прокуратура се явява трън в очите на някои представители на политическата класа. Изправени сме пред масирана кампания за подчиняване на прокуратурата на политически кръгове и задкулисни интереси, което българското общество не може да си позволи да допусне.

Сред политическите актове, целящи дестабилизация на съдебната власт в България, причисляваме и внесеното във Висшия съдебен съвет искане за отстраняване на главния прокурор. Изразяваме становище, че високите стандарти в правосъдието не могат и не следва да се базират на слухове, публикации и лични мнения, а на факти и доказателства. Главният прокурор на Република България не е политическа фигура. Той е избран от единствено компетентния орган– Висшия съдебен съвет и изборът му е признат за законосъобразен от всички европейски наблюдатели и ангажирани институции.

В нашите разбирания професионализмът не следва да отстъпва пред политическите интереси, поради което сме притеснени от поставянето от страна на представители на изпълнителната власт, на ултиматуми пред независимия Висш съдебен съвет, свързани с предстоящите му решения, което се явява ново и непознато до момента измерение на грубо нарушение на разделението на властите и безпрецедентен натиск върху съдебната система.

Мисията на българските магистрати е да отстояват законността и правото, справедливостта и морала. Ако тази възможност им бъде отнета, няма да остане преграда между българските граждани и произвола. Това мотивира нас, българските прокурори, да изпълняваме съвестно служебните си задължения, въпреки нападките и заканите, опитите за натиск и публичните внушения. Изразяваме готовност да продължаваме да стоим на пътя на престъпността и беззаконието, независимо от атаките срещу нас, защото сме призвани да работим за България. Надяваме се призвание в тази насока да открият и останалите представители на държавната власт, върху които тежи общественото доверие, а разумът и диалогът да надделеят.

С уважение:

УС на Асоциацията на

прокурорите в България

А ето и изявлението от Камарата на следователите:

Във връзка с безпрецедентната обстановка в страната, изразяваща се в дълбока финансова, икономическа, здравна и политическа криза, Камарата на следователите в България /КСБ/ желае да изрази своето становище.

КСБ е сдружение за защита независимостта и професионалните интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална квалификация. С оглед нашите приоритети за утвърждаване законността и противодействие на престъпността, за защита правата на човека и интересите на гражданското общество, ние, като най-представителна съсловна организация в системата на съдебната власт, сме особено бдителни към опитите за намеса върху дейността на правоприлагащите органи.

В тази връзка изразяваме нашето желание да участваме във всички комисии и работни групи по отношение разискването на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс на Република България и Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, както и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове.

Желанието ни се основава както на задълбочените познания, така и на богатия и успешен професионален опит на следователите, натрупан в годините, по отношение разследването на най-тежките престъпления, визирани в Наказателния кодекс на Република България. Поради това считаме, че тези знания и умения ще допринесат по безусловен начин за подобряване качеството на бъдещите изменения на законодателната рамка на политиката на Република България в областта на наказателното право и процес.

Съгласно Конституцията на страната, следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина ние сме независими от останалите власти и при осъществяване на нашите функции се ръководим единствено от закона и вътрешното ни убеждение. В чл. 129, ал.1 от Конституцията на Република България, законодателят е предвидил специален ред за назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаването на магистратите, към който няма отношение нито изпълнителната власт, нито Президентът на Републиката.

Предвид законодателната уредба на Република България, следователите са една от фундаменталните гаранции за спазването на основните човешки права, тъй като те вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

От много години след 1991 г. насам са правени опити за политизиране, изменения в структурата и намеса в правомощията на прокуратурата и следствените органи. Във време на криза излишно се противопоставят трите власти, вместо те да си взаимодействат в интерес на обществото. Изпълнителната власт предприема юридически необосновани действия спрямо съдебната система в преследването на личностни интереси, чрез което се осъществява политически натиск върху дейността на правоприлагащите органи.

По тези причини Камарата на следователите в България призовава така създаденото антагонистично напрежение между властите в страната да бъде разрешено в рамките на Конституцията и законите на държавата и да се ограничат до минимум немотивираните въздействия от страна на изпълнителната власт върху дейността на прокуратурата и следствените органи.

С УВАЖЕНИЕ,

КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ