Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" внесе подписка с предложения към правителството за промени в  в Наредбата за инвентаризация на горските територии. Събрани са над 7500 подписа на представители на различни браншови организации. В понеделник, 15 декември, се очаква да бъде готов проекта за новата наредба. Еколозите предупреждават, че е от ключово значение как ще бъдат формулирани новите текстове, за да бъдат опазени българските гори. 

Природозащитните организации и експертите лесовъди приветстват разработването на наредбата, но имат предложения за промени и допълването ѝ. Едно от предложенията е за добяване на т.нар. зони с приоритетни функции: 

  • зони за поддържане на биологичното разнообразие извън Натура 2000 зоните,
  • защитните гори,
  • зони за опазване на културното и историческо наследство и традициите на населението.

Организациите настояват и за нова методика, по която да се определят приоритетните функции на горските територии и според нея да се категоризират горските територии. Методиката трябва да дава възможност и за набелязване на режими за управление, поддържане на функциите и мониторинг на приоритетните функции на горските територии.

В проекта за новата наредба има проблематични текстове , свързани с приемането на горскостопанските планове и програми. Според еколозите така се допуска приемането и заплащането им, преди да са отстранени големи недостатъци по отношение на таксацията на горските масиви. Идеята на екокоалицията е да не се изплаща цялата сума, преди да е приет планът.

С новата наредба се очаква решение на проблемът с планирането на санитарни сечи. Според експертите санитарните сечи не следва да се планират - както е предвидено в новата наредба - само при настъпили извънредни обстоятелства, тъй като всяка една сеч има и санитарен характер. Природозащитниците подчертават, че не може да става въпрос за планиране, преди да са настъпили проблеми с даден горски масив. Подобен план може да задълбочи проблемите с незаконната сеч, защото много често се изсичат незаконно здрави дървета под предлог за прочистване на гората. 

Коалицията "За да остане природа в България" обръща внимание и на факта, че трябва да има допълнителни разпоредби, които задължават при планирането да се извършва предварителна оценка и съобразяване на планирането на всички дейности с природозащитното състояние на природните местообитания и видовете от приложенията на Закона за биоразнообразието (вкл. мъртва дървесина, гори във фаза на старост и др.).

Тези разпоредби трябва да послужат както при изготвянето на горскостопанските планове, така и при изготвяне на областните планове за развитие на горски територии, така че акцентът да не пада единствено върху дърводобива.