Два различни тричленни състава на Върховния административен съд обявиха за нищожни части от акта на Министерски съвет, свързан със санкциите по американския т. нар. глобален закон "Магнитски". Интересно е, че двете административни дела, за които става въпрос, са по жалби на Ирена Кръстева и на Елена Динева - жената на Васил Божков (за разлика от него, тя си е в България, б.р.).

На 4 юни 2021 г. Министерският съвет (служебният) взе решение за предприемане на действия "във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица". Такива са Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. Санкции бяха анонсирани срещу десетки фирми, обявени като свързани с първите двама. (Отделно забрана за влизане в Щатите от страна на Държавния департамент бе анонсирана и за бившия зам.министър Александър Манолев, ексшефа и главния секретар на Агенция за българите в бужбина Петър Харалампиев и Красимир Томов, които са подсъдими, б.р.).

ВАС днес постановява нещо очевидно - че...

"... глобалният закон „Магнитски“ би могъл да бъде основание за бързи и своевременни действия на националните власти, но при наличието на национален закон, какъвто в случая не е налице. Поради тази причина  законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на Република България".

А актът на МС е нищожен, тъй като първо - е издаден при липсата на компетентност, и второ - не е спазено изискването да е въз основа и да не противоречи на нормативен акт на ЕС, на Конституцията на Република България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни.

Между другото - същия проблем с "Магнитски", който не поражда правни последици, има и в другите страни от Европа и в момента той е висящ на обсъждане в ЕП.

Нещо повече - решението на служебния кабинет е прието "при очевидно нарушение на правото на защита на лицата, доколкото при или след включването им в списъците, на последните не е предоставена никаква информация".

Решенията и по двете административни дела могат да бъдат обжалвани пред петчленни състави на ВАС. От съда казват, че до днешна дата са образувани общо 62 дела по жалби на засегнати лица

Ето и оригиналното прессъобщение на ВАС:

ВАС на първа инстанция: Части от акта на Министерски съвет, свързани със закона „Магнитски“, са нищожни

В съда са образувани общо 62 дела по жалби на засегнати лица

Два различни тричленни състава на Върховния административен съд обявиха за нищожни части от акта на Министерски съвет, свързан със санкциите по Закона „Магнитски“ по две административни дела, образувани по жалби на Ирена Кръстева и на „Интернюз 98“ ООД със съдружници Елена Динева и „Нове интернал“ ЕООД. Това са точки 1, 3 и 6 от Решение № 441 от 04.06.2021 г. на Министерския съвет на Република България за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица.

По делата, които са приключили на първа инстанция върховните магистрати приемат, че актът на МС е нищожен, тъй като е издаден при липсата на компетентност по смисъла на чл. 146, , т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, както и не е спазено изискването той да е издаден въз основа и да не противоречи на нормативен акт на ЕС, на Конституцията на Република България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни.

В мотивите на решенията се приема, че глобалният закон „Магнитски“ би могъл да бъде основание за бързи и своевременни действия на националните власти, но при наличието на национален закон, какъвто в случая не е налице. Поради тази причина  законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на Република България.

Този проблем е бил предмет на разглеждане и от страна на ЕС.  Пример в тази връзка е Делегиран регламент (ЕС) 2018/1100 на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него.

Регламентът дава основание на съда да приеме, че държавите - членки на ЕС са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, предвид, че ЕС не признава приложимостта и последиците му спрямо физически лица с местоживеене в общността, които са граждани на държава-членка, юридическите лица, учредени в общността и т.н. Това означава, че решение, постановено от орган на трета държава и основаващо се на разпоредбите на законодателството на тази трета държава с извънтериториално приложение, няма да бъде признато на територията на ЕС.

 Освен при липса на компетентност, оспореното Решение № 441 на Министерския съвет е прието и при очевидно нарушение на правото на защита на лицата, доколкото при или след включването им в списъците, на последните не е предоставена никаква информация.

Актът на МС и последващо изготвените списъци към него не предвиждат процедура за уведомяване за фактите и обстоятелствата, които обосновават включването на имената на заинтересованите лица в списъците. Няма и процедура за изслушване на засегнатите. Липсват данни, които позволяват и да се приеме, че МС е информирал жалбоподателите за приетите срещу тях факти и обстоятелства, обосноваващи първоначалното включване на имената им в списъците и налагането на предвидените от него ограничителни мерки.

Следвайки подхода на Съда в Люксембург (и в частност постановеното в т.335-т.340 от Решението Kadi, C-402/05 P и C-415/05 P) съставите на ВАС считат, че действително приемането на мерки от подобен род следва да бъде изненадващо и те да се прилагат незабавно, но те трябва да бъдат отново в контекста на правото на съюза.  В този смисъл е и Решение по дело Chahal с/у Обединено кралство от 15 ноември 1996 г., Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 131) на Европейски съд по правата на човека.

Съдът на ЕС изрично подчертава, че намеса в основни права може да е легитимна, но следва да бъде пропорционална, т.е. при спазване правото на защита, правото на участие и информираност на лицата за мерките, които ще се вземат спрямо тях и на какви основания.

Решенията и по двете административни дела – № 8112 от 2021 г. и № 6774 от 2021 г. могат  да бъдат обжалвани пред петчленни състави на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването им на страните. Върховните магистрати приемат за недопустими жалбите срещу точки 3, 4 и 5 от Решение № 441, тъй като те имат характер на вътрешно служебен акт, който не подлежи на обжалване.

Във Върховния административен съд са образувани общо 62 дела по жалби на засегнати лица от мерките по закона „Магнитски“.