Българската икономика е отбелязала ръст от 0,8 на сто през второто тримесечие на годината спрямо първите три месеца. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

На годишна основа растежът е 4%.

През същия период брутната добавена стойност* (БДС) се повишава с 4,5 на сто на годишна база и с 0,7 на сто на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се движи най-вече от увеличението при следните икономически дейности: промишленост - с 11,9 на сто, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5,6 на сто, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 5,2 на сто, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4,7 на сто, финансови и застрахователни дейности - с 3,9 на сто, докато в строителството е регистриран спад от 16,4 на сто на годишна база.

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 5708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2918 евро.

*БДС - Брутната добавена стойност (БДС) е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги