През последните отоплителни сезони жителите на Габрово все по-често алармират за замърсяване на въздуха от местния ТЕЦ, а социалните мрежи изобилстват от снимки, на които се вижда изпусканият от комина черен дим. Хората в района се оплакват и от разнасяща се миризма на сяра. Проверка именно в тази посока е темата на днешния фактчек на БНР.

Твърдение: Габровци не дишат чист балкански въздух 

"Прането ми е черно. Около терасите има сажди и се дишат. Че ТЕЦ-ът замърсява, замърсява се. Няма какво да се лъжем. Количеството автомобили се увеличава с всеки изминал ден все повече. Моите комшии имат по две. Замърсяването се увеличава, защото не всички са на природен газ...

Около ТЕЦ-а там доста често падат сажди. Покрай тоя район е наистина неприятно, особено зимата, като минеш да видиш черния сняг покрай ТЕЦ-а, там наистина е видимо..... ТЕЦ-ът когато работеше, ние живеем на високо и се вижда смога. Пушек като пелерина над града. Долу, осезаемо. Градът се дели на две - буквално. От едната страна няма- от другата има. Някой път има миризма на пластмаса...

Движението в Габрово през пиковите часове на деня е доста оживено, въпреки, че сме спокоен град.... За щастие течението на реката отнася доста, но като цяло е много по- добър от други градове въздуха. Градът общо взето е с чист въздух. ...Вероятно ако се вземат проби, пробите няма да са много добри зимата."

Това заявяват габровци в анкета пред БНР.

Качеството на въздуха се проследява, но на територията на Габрово няма постоянен пункт, част от Националната система за мониторинг. Измерванията се провеждат периодично, чрез мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория - Русе. По сигнали на граждани и институции през тази и изминалата година бяха проведени извънредни измервания, включително в района на топлофикационното дружество.

Милка Асенова, главен експерт в РИОСВ - Велико Търново, казва пред БНР

"За изминалата 2022 г. и от началото на тази година са извършени няколко измервания - планирани и извън утвърдения график, който се утвърждава от министъра на околната среда и водите. През 2022 година в Габрово е проведено измерване на качеството на атмосферния въздух в продължение на 52 денонощия, равномерно разпределени през четирите сезона на годината.

Измерваните показатели са фини прахови частици до 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Получените резултати показват, че няма регистрирани превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух, съгласно изискванията на нашето законодателство.

Във връзка с постъпил сигнал за проблем с качеството на въздуха в град Габрово е възложено извънредно измерване, което е проведено в началото на януари 2022 година. Резултатите от измерването показват, че няма превишение на средночасовите и средноденонощните норми по тези показатели, с изключение на една средночасова стойност по показател серен диоксид.

Трябва да се има предвид, че тъй като серният диоксид е замърсител, който се емитира и от транспортни и битови източници, то ние не можем еднозначно да определим източника на превишението. Относно постъпилите сигнали през месеците февруари и март тази година, от страна на Министерство на околната среда и водите са извършени две извънредни измервания с мобилна автоматична станция, при които измервания не са отчетени превишения на показателите".

Извънредните измервания, които сочат, че няма превишение на нормите, са проведени в определени дни през февруари и март, в тези месеци, в които от контролния орган - РИОСВ беше установено, че се изпуска пепел в атмосферния въздух от сградата, в която се намира котелът на въглища в местния ТЕЦ.

Миналия месец от Регионалната инспекция дори спряха принудително работата на съоръжението, заради постъпили множество сигнали за прах и миризми от дейността на дружеството, посочиха проверяващите. Данните от измерванията обаче не потвърждават замърсяване на въздуха.

Ето обяснението на Милка Асенова:

"Гражданите усещат миризма, а когато уредите отиват да измерват, не отчитат никакви превишения, просто защото в дадения момент, когато се позиционират станциите, не са работили предприятията. Извършвани са извънредни измервания, не периодични.

Няма постоянен контрол за качеството на атмосферния въздух в Габрово".

Разбира се, качеството на атмосферния въздух влошават всички бълващи през зимата комини на домакинствата, отопляващи се на твърдо гориво, както и промишлеността, третирането на отпадъците и транспортът, допълват от националното радио.

И тъй като в Габрово няма постоянен контрол в рамките на Националната система, търсим друг източник на данни. Неотдавна беше внедрена система за мониторинг на качеството на въздуха в града, по инициатива на Общината. Инсталирани са 9 станции за 24-часово наблюдение, позиционирани на различни локации. Данните от станциите са достъпни и всеки може да следи за качеството на въздуха в реално време чрез онлайн карта.

Измерванията обаче са моментни и на база тези данни не може да се направи оценка и анализ, посочиха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. Оттам поясниха, че данните, с които те работят, съгласно националното законодателство, са осреднени за определен период – денонощие или година.

Заключение

Твърдението, че габровци не дишат чист балкански въздух е ПОДВЕЖДАЩО. В града няма постоянен контрол на качеството на въздуха, който да дава данни според установените нормативни изисквания.

Измерванията на мобилните станции са периодични и не дават пълна представа.