Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от САЩ надхвърлят 5,5 милиарда лева към края на 2021 година, а тези от Канада - повече от 1 милиард лева. Това показват данните от доклада "Икономическото партньорство между България и САЩ: инвестиции, работни места и търговия (1990 – 2022)" на Американската търговска камара в България (АТКБ), изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Съставителите на доклада обръщат специално внимание на развитието на двустранните икономически отношения в сферите на туризма, търговията и услугите както с Канада, така и със САЩ, с които България отбелязва 120 години дипломатически отношения.

Спрямо 2016 година, броят на компаниите с американски инвестиции се увеличава с 31 процента, а на заетите в тях - с 43 на сто, а ПЧИ се увеличават с повече от 23 процента или с над 1 милиард лева.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на американските компании в България надхвърля 4,1 милиарда лева към края на 2021 година, като само за тази година са направени разходи за близо 280 милиона лева за придобиване на нови активи.

Средната брутна работна заплата на заетите в компании с произход САЩ е над два пъти по-висока от тази за страната, обобщават авторите на доклада и уточняват, че няма нито една община и икономически сектор в България, в който възнагражденията да не са по-високи от средните за страната.

Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ, уточни, че е направена проверка при 1000 компании за крайния собственик на капитала.

"Докладът "Икономическото партньорство между България и САЩ: инвестиции, работни места и търговия (1990-2022)" прави успешна стъпка в посока показване на значението на инвестициите от САЩ и от Канада у нас през периода, започнал с настъпващите политически и икономически промени в началото на 90-те години от държавно-контролирана икономика и с прехода за въвеждане на правилата и политиките на пазарната икономика (…)", каза Димитър Радев, управител на Българската народна банка, по повод доклада. 

Според информацията в доклада и анализа на ИПИ, компаниите от САЩ имат съществен превес в преработващата промишленост, енергетиката, сектора на Информационно-комуникационните технологии (ИКТ), професионалните дейности. "Значителният размер на ДМА в компаниите (по-специално в преработващата промишленост и сектора на производството на електроенергия) показват дългосрочна обвързаност и интерес от страна на чуждестранния собственик за развитие на компаниите и като цяло за участие в икономическия живот на страната", тълкуват данните от ИПИ.

Разпространението на информация и творчески продукти е сред най-значимите за американските инвестиции сектори. В ИТ отрасъла оперират 19 компании с произход САЩ и заети в тези дружества 12 900 души. Като ключов момент от навлизането на високотехнологични компании (основно от ИКТ сектора, за научни изследвания и дейностите в сферата на медицината) е определен трансферът на технологии и опит в България.

Американските инвестиции в страната се оказва, че не са териториално съсредоточени в най-икономически активните центрове на страната, а такива има в 11 български общини от пет района за планиране. Канадските компании са в три общини, показва докладът.

България продължава да поддържа положителен търговски обмен със САЩ и към 2022 година - износът към САЩ достига 1,093 милиарда щатски долара, а вносът – 834 милиона щатски долара, се чете още в документа. 2020 година е преломна за активизиране на търговските контакти между двете страни. В експортната листа на България към САЩ с водещо значение са отделни класове машини и части за машини, метали, фармацевтични продукти и змеделска продукция.

При вноса определящи са горивата.

На отраслово ниво, най-голяма положителна промяна през последното десетилетие има при износа на услуги - телекомуникационни, компютърни и информационни. В случая става дума за ръст при тези услуги от над два пъти и половина.

Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТКБ, обърна особено внимание на присъединяването на България към Споразуменията “Артемида“ на НАСА през миналия ноември. Той определи това събитие, като "нов момент в икономическото развитие на България и прелюдия към нещо съвсем ново".