Article_top

Шефът на Държавна агенция "Архиви" Михаил Груев отрече твърденията, че агенцията не предава на комисията по досиетата документи, които по закон трябва да бъдат в централизирания архив на комисията. Груев каза това в право на отговор на публикация на Клуб Z

В публикацията се казва, че комисията по досиетата не може да си вземе папките от Агенция "Архиви" - в частност от Централния военен архив, който се намира във Велико Търново. Груев обяснява, че сроковете за предаването на архива, разписани в закона за досиетата, са били изтекли преди неговото назначение. Той допълва и че има противоречия в законодателството, които пречат на предаването на документите.

Ето отговорът на Груев:

"Във връзка с публикуван на 29.12.2017 г. материал в интернет страницата на КЛУБ Z считам за свой дълг и отговорност да опровергая неверните интерпретации в статията "Крият ли се пак досиетата"? Агенция "Архиви" не си дава документите“, с автор Лилия Цачева. Оставям настрана странния начин, по който бях "интервюиран" по телефона в последния работен ден на миналата година и неслучилата се уговорка с авторката да се видим след празниците "на живо", за да изложа позицията на Агенцията.

Не е вярно твърдението за категоричен отказ от моя страна за предаване на архивни единици, които следва да се съхраняват в Централизирания архив на Комисията по досиетата. Сроковете по предаването на архива, разписани в Закона за досиетата, бяха изтекли много преди назначаването ми за председател на Държавна агенция "Архиви" (ДАА), но фактическо предаване на оригинали на документи не се беше състояло. Причината за това е преди всичко в съществуващо противоречие между двата закона – Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ), по който е организирана цялата дейност на ДАА, и Закона за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), който регулира дейността на Комисията. Разпоредбите на ЗНАФ и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции вменяват задължение на ДАА да приема за постоянно съхранение нормативно определените документи. Държавните архиви, включително Държавният военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново, са архиви с постоянен състав, които съхраняват документи от Националния архивен фонд (НАФ). В тях документите постъпват, регистрират се, съхраняват се с постоянен срок и се предоставят за публично използване. Тези документи формират НАФ и не са оперативен или служебен архив по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.

В нормативните актове, уреждащи дейността на ДАА, не са предвидени разпоредби за "изваждане" на документи от НАФ. В този смисъл предаването на Комисията или на друга институция на документи, които съгласно ЗНАФ се съхраняват от ДАА, е нарушение на нашите законови разпоредби, както и пренебрегване на основния принцип в архивистиката – принципът за произход и осигурено единство и недробимост на архивните фондове, според който документите запазват първоначалния си ред, даден им в деловодството. В тази връзка некоректно е и твърдението, че от ДАА са искали от юристите на Министерския съвет да им кажат дали трябва да изпълнят закона за досиетата,  както и че отговорът е бил, че трябва. Всъщност става дума за искане от наша страна на правно становище как да се постъпи при очевидното противоречие между двата закона. Отговорът беше, че не е в техните правомощия да тълкуват законови разпоредби и да оказват на държавни органи как да прилагат закони. Което е и факт. 

В годините от влизането в сила на ЗДРДОПБГДСРСБНА до момента между двете институции е разменяна кореспонденция относно предаването на различни документи, провеждани са и двустранни срещи. Първоначално претенциите на Комисията бяха по-големи – изискваха се огромен брой документи, които не попадат в обхвата на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. Днес те са свели исканията си единствено до масива, съхраняван в ДВИА – Велико Търново. Предаването му беше договорено между нас, но междувременно мандатът на комисията беше изтекъл. Съгласно § 11 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗДРДОПБГДСРСБНА, след прекратяване дейността на Комисията, всички материали относно дейността ѝ се предават за съхранение съгласно ЗНАФ, а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията, определен със закон.

Предвид това обстоятелство, архивните документи от създадения централизиран архив ще бъдат предадени за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията. Публично обсъждана тема е, че един от тези правоприемници може да бъде Държавна агенция "Архиви". В тази връзка предпочетохме да изчакаме решението на Народното събрание, тъй като предаването е свързано и с разшиване и преномериране на десетки архивни единици, за което се споменава в статията.

Недопустимо е и твърдението, че с решение на председателя на ДА "Архиви", документи, постъпили в държавните архиви, могат да бъдат унищожавани. Авторката е предпочела да вземе за "чиста монета" думите на г-н Евтим Костадинов, които издават, освен всичко друго, и сериозен дефицит на професионална компетентност, тъй като подобна експертиза на ценността се извършва само на новопостъпващи документи в НАФ, а не на исторически формирали се колекции. По същата логика през 1993 г. в системата на архивите постъпиха и документите от партийния архив на БКП.

Надявам се, че като общественополезна медия с достатъчно читатели, настоящото писмо ще намери място на Вашата интернет страница"

 
Снимка БГНЕС

Шефът на Държавна агенция "Архиви" Михаил Груев отрече твърденията, че агенцията не предава на комисията по досиетата документи, които по закон трябва да бъдат в централизирания архив на комисията. Груев каза това в право на отговор на публикация на Клуб Z

В публикацията се казва, че комисията по досиетата не може да си вземе папките от Агенция "Архиви" - в частност от Централния военен архив, който се намира във Велико Търново. Груев обяснява, че сроковете за предаването на архива, разписани в закона за досиетата, са били изтекли преди неговото назначение. Той допълва и че има противоречия в законодателството, които пречат на предаването на документите.

Ето отговорът на Груев:

"Във връзка с публикуван на 29.12.2017 г. материал в интернет страницата на КЛУБ Z считам за свой дълг и отговорност да опровергая неверните интерпретации в статията "Крият ли се пак досиетата"? Агенция "Архиви" не си дава документите“, с автор Лилия Цачева. Оставям настрана странния начин, по който бях "интервюиран" по телефона в последния работен ден на миналата година и неслучилата се уговорка с авторката да се видим след празниците "на живо", за да изложа позицията на Агенцията.

Не е вярно твърдението за категоричен отказ от моя страна за предаване на архивни единици, които следва да се съхраняват в Централизирания архив на Комисията по досиетата. Сроковете по предаването на архива, разписани в Закона за досиетата, бяха изтекли много преди назначаването ми за председател на Държавна агенция "Архиви" (ДАА), но фактическо предаване на оригинали на документи не се беше състояло. Причината за това е преди всичко в съществуващо противоречие между двата закона – Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ), по който е организирана цялата дейност на ДАА, и Закона за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), който регулира дейността на Комисията. Разпоредбите на ЗНАФ и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции вменяват задължение на ДАА да приема за постоянно съхранение нормативно определените документи. Държавните архиви, включително Държавният военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново, са архиви с постоянен състав, които съхраняват документи от Националния архивен фонд (НАФ). В тях документите постъпват, регистрират се, съхраняват се с постоянен срок и се предоставят за публично използване. Тези документи формират НАФ и не са оперативен или служебен архив по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.

В нормативните актове, уреждащи дейността на ДАА, не са предвидени разпоредби за "изваждане" на документи от НАФ. В този смисъл предаването на Комисията или на друга институция на документи, които съгласно ЗНАФ се съхраняват от ДАА, е нарушение на нашите законови разпоредби, както и пренебрегване на основния принцип в архивистиката – принципът за произход и осигурено единство и недробимост на архивните фондове, според който документите запазват първоначалния си ред, даден им в деловодството. В тази връзка некоректно е и твърдението, че от ДАА са искали от юристите на Министерския съвет да им кажат дали трябва да изпълнят закона за досиетата,  както и че отговорът е бил, че трябва. Всъщност става дума за искане от наша страна на правно становище как да се постъпи при очевидното противоречие между двата закона. Отговорът беше, че не е в техните правомощия да тълкуват законови разпоредби и да оказват на държавни органи как да прилагат закони. Което е и факт. 

В годините от влизането в сила на ЗДРДОПБГДСРСБНА до момента между двете институции е разменяна кореспонденция относно предаването на различни документи, провеждани са и двустранни срещи. Първоначално претенциите на Комисията бяха по-големи – изискваха се огромен брой документи, които не попадат в обхвата на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. Днес те са свели исканията си единствено до масива, съхраняван в ДВИА – Велико Търново. Предаването му беше договорено между нас, но междувременно мандатът на комисията беше изтекъл. Съгласно § 11 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗДРДОПБГДСРСБНА, след прекратяване дейността на Комисията, всички материали относно дейността ѝ се предават за съхранение съгласно ЗНАФ, а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията, определен със закон.

Предвид това обстоятелство, архивните документи от създадения централизиран архив ще бъдат предадени за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията. Публично обсъждана тема е, че един от тези правоприемници може да бъде Държавна агенция "Архиви". В тази връзка предпочетохме да изчакаме решението на Народното събрание, тъй като предаването е свързано и с разшиване и преномериране на десетки архивни единици, за което се споменава в статията.

Недопустимо е и твърдението, че с решение на председателя на ДА "Архиви", документи, постъпили в държавните архиви, могат да бъдат унищожавани. Авторката е предпочела да вземе за "чиста монета" думите на г-н Евтим Костадинов, които издават, освен всичко друго, и сериозен дефицит на професионална компетентност, тъй като подобна експертиза на ценността се извършва само на новопостъпващи документи в НАФ, а не на исторически формирали се колекции. По същата логика през 1993 г. в системата на архивите постъпиха и документите от партийния архив на БКП.

Надявам се, че като общественополезна медия с достатъчно читатели, настоящото писмо ще намери място на Вашата интернет страница"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?