"Обединени патриоти" внесоха в деловодството на Народното събрание анонсираните от Валери Симеонов промени в Закона хазарта. С тях се ограничава възможността за реклама на лотарийни игри и се ограничават местата за продаване на талони. Вчера и ГЕРБ, и БСП подкрепиха тези промени.

Ето какво гласят те:

1. В чл. 9, ал 2 се изменя както следва:

(2) Забранява се организирането на хазартни игри, включително разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, както и плащането на печалби за хазартни игри, от лица или обекти без съотвения лиценз, издаден от Държавната комисия за хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председатела на Държавната комисия по хазарта.

2. В чл. 10 от Закона за хазарта се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "пряката" се добавят думите "и непряката", а думите "включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица" се заличават;

2.  В ал 2 т. 3 се отменя

3. Ал 6 се отменя

3. В параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създава точка 23а със следното съдържание:

"точка 23а: Непряка реклама на хазартни игри е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която включва и наименование на хазартна игра или на търговската марка на организатор на хазартна игра и/или дейност, върху продукти и стоки, които не са свързани с хазарта."

Какво означава всъщност това:

Публикуваме текста на сегашния Чл. 10, за да илюстрираме същността на промените - в черно са думите, които ще отпаднат, ако депутатите приемат проекта:

Чл. 10. (1) Забранява се пряката и непряката (НОВО) реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра - ОТМЕНЯТ СЕ думите в черно.

2) Допуска се обявяване на:

...3. резултатите от игрите и спечелените печалби - ОТМЕНЯ СЕ цялата точка.

...(6) Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват правилата по предходното изречение - ОТМЕНЯ СЕ цялата алинея.

И медийния закон:

В проекта на "Обединени патриоти" има Заключителна разпоредба, с която се прави промяна и в Закона за радиото и телевизията:

В чл. 2, в ал. 5 т. 5 се отменя.

Ето го сегашния текст в Закона за радиото и телевизията:

...(5) Разпоредбите на този закон не се прилагат за:

...5. игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета - ОТМЕНЯ СЕ