България не само няма нужда от назначаване на още и още полицаи - нещо, което управляващите обещават, а опозицията от БСП ги критикува за неизпълнение, а има нужда от оптимизация на разходите, съкращаване на броя на областните дирекции на МВР от 28 на 7 и правилно разпределение на ресурсите в системата - и човешки, и технически.

Това става ясно от доклад на Световната банка за разходите за полицейска дейност и противопожарната безопасност. Документът е поръчан от Министерството на финансите, а за анализа са ползвани данните на МФ и МВР, като се прави сравнение с останалите страни в региона, в ЕС и в света. 

"Докладът се фокусира върху общи тенденции, отбелязва интересни, а също и неочаквани констатации. Допълнителен анализ е необходим, за да се разберат причините за тези неочаквани констатации", се казва в текста. 

Изводите са концентрирани върху данните за работата на областните дирекции на полицията, Главна дирекция "Национална полиция" и пожарната. В тези дирекции са концентрирани 75% от разходите на МВР. В тези структури работят и 50% от заетите в системата. В доклада има констатация, че МВР е най-големият работодател в страната, а администрацията е повече, отколкото във всички други министерства. Ето какво пише Световната банка:

"МВР, с численост на персонала от 45 6374, е най-големият работодател в страната, а 8 778-те души персонал с функции на обща и специализирана администрация надхвърля общия брой служители в централната администрация на всички министерства5. Общата и специализирана администрация на МВР представлява 19% от общия брой на служителите и включва и персонал, който се занимава с предоставянето на специфични услуги, например издаване на документи за самоличност (75), администриране на спешни повиквания на единния европейски номер 112 (471), гранична полиция (968) и други, които не са обект на настоящия анализ. Администрацията изглежда прекалено голяма и следва да бъде анализирана допълнително, за да се идентифицират потенциални възможности за повишаване на ефикасността."

Недоброто разпределение на човешките ресурси в системата се вижда от следната графика, направена на база на данните, получени от МВР:

Отбелязва се, че през последните години има движение в правилната посока за съкращаване на администрацията. Въпреки това се оказва, че твърденията за недофинансиране на системата и ниско заплащане малко се разминават с констатациите на Световната банка. 

"Обратно на общоприетото схващане, възнагражденията на полицейските служители в България не изглеждат ниски спрямо БВП на глава от населението. Като се вземат предвид разликите в БВП на глава от населението, полицейските възнаграждения в България не са по-ниски от тези в страните за сравнение и дори някои стари държави членки на ЕС. Средната заплата на българските полицейски служители, изразена спрямо БВП на глава от населението, е на същото ниво, както в Швеция и Словения и е по-висока от тази в Дания, Естония, Литва и Латвия. Във всички случаи заплатата включва вноски за социално осигуряване, които се заплащат от работодателя, които са най-високи в България."

Уточнено е, че високият разход за полицейските служители и заетите в системата на МВР в сравнение с други страни от региона и старите членки на ЕС се дължи и на това, че социалните осигуровки се плащат от работодателя - тоест от държавата. Така практически от отпускания бюджет за заплати близо половината се връща обратно в бюджета под формата на осигуровки. Въпреки стъпките за съкращения все още администрацията е силно раздута.

Затова и едно от предложените решения е съкращаване на административни структури. Например от 28 на брой сега, областните дирекции на МВР да станат 7 - по една за всеки регион и отделно за София. Дадено е и сравнение с Чехия, чието население е с 30% по-голямо от това в България, но областните дирекции на МВР са 14 на брой.

Според изчисленията подобна мярка би довела до "годишни спестявания от близо 29 млн. лв., а допълнителни икономии от 6.5 млн. лв. годишно биха могли да дойдат, ако новите 7 ОДМВР обединят администрациите си с тези на пожарната".

"Човешките ресурси биха могли да бъдат използвани по по-добър начин чрез преразпределяне на персонала по функции и по области, така че да има достатъчно полицаи и пожарникари по улиците, както и чрез рационализиране на администрацията, така че персоналът да отделя по-малко време за административни дейности и повече за борба с престъпността и гарантиране на сигурността", пише още в документа.

Според Световната банка правилното разпределение по области на съществуващия брой пожарникари и налични транспортни средства и техника ще доведе до запазване на 22% повече човешки животи и ще предотврати 22% от материалните загуби.

Три предизвикателства

В доклада са изброени три предизвикателства пред МВР.

Първото е преодоляване на недоверието в надеждността на полицейските служби в България. Доверието в работата на МВР е най-ниското в ЕС според Индекса за ред и сигурност на Световния проект за справедливост (2017) и на предпоследно място според Индекса за надеждност на полицията на Световния икономически форум.

Второто предизвикателство е, че разходите на България за обществен ред и безопасност остават най-високите сред страните от региона.

Третото предизвикателство е, че големите разходи за персонал оставят малко ресурс за важни настоящи и бъдещи разходи. Например – обновяването на остарелия транспортен парк, униформите и предпазните облекла, внедряване на ИКТ, нуждата от допълнително обучение, за да може полицаите да се противопоставят на все по-голямо технологично усъвършенстване на престъпленията.