Article_top

Какво е качеството на работата на единствения номиниран за главен прокурор - сегашният заместник Иван Гешев? Защото досега знаем само за количеството.

Този въпрос е поставил председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в писмо до обвинител номер едно Сотир Цацаров, стана ясно днес от съобщение на ВКС. Копия са разпратени и до Комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и до ръководителите на Софийската градска прокуратура и Специализираната прокуратура. Панов се обосновава с "необходимостта от информация за качеството на обвинителните актове, изготвени от кандидата за нов главен прокурор". 

"За обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността главен прокурор следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му", пише председателят на ВКС.

Посочва още, че "тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес".

Ето и цялото писмо: 

За обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността главен прокурор следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му.

Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове. Тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес; способност за идентификация на подлежащите на доказване съществени факти по съответното дело; умение за подбор на релевантните доказателствени материали; умение за правилна квалификация на значимите факти и законосъобразно определяне на приложимия закон; познаване на съдебната практика. Съдържанието на актовете на кандидата е източник и на информация за прецизността на използвания от него правен език, общата езикова култура и умение за ясно изразяване.

Известно е също така, че преценката за професионалната квалификация на магистратите се гради освен на общи количествени, преди всичко на качествените резултати, постигнати в практическата му дейност. Те могат да бъдат преценени и коментирани само при наличието на непосредствени впечатления от конкретната му работа като прокурор.

С оглед изложеното информираният вот в процедурата за избор предполага непосредствено запознаване с работата на кандидата по конкретни дела, по-специално с изготвени от него обвинителни актове по приключили наказателни производства, по които е протекъл редовен инстанционен съдебен контрол.

Докладът на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) (б.р. - оригинала може да видите тук) при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ относно професионалните качества на кандидата (конкретно: р. II) е основан върху документи и статистически данни за неговата дейност като прокурор, като отразява обема на неговата дейност само в количествен аспект. Липсва каквато и да е информация за качествения аспект на извършената от него работа.

В р. II, стр. 7 от доклада е обобщено, че за 10-годишен период (от 2006 г. до 19.07.2016 г., вкл. времето, когато е бил прокурор в СРП) кандидатът е внесъл в съда 230 прокурорски актове, като по внесени от него прокурорски актове са осъдени общо 233 лица. В тези констатации липсва яснота и конкретика относно точния брой изготвени и внесени в съда обвинителни актове, както и относно броя и крайния резултат на окончателните съдебни актове, поставени по внесени от кандидата обвинителни актове. Тази част на доклада не съдържа нарочен анализ и коментар на конкретни прокурорски актове на кандидата, поради което няма как да се изведат обосновани изводи за качествената страна на дейността му. Резултатите от съдебния контрол по наказателните производства, инициирани по изготвени от него обвинителни актове, правната и фактическа сложност на производствата, биха илюстрирали с висока степен на обективност квалификацията на кандидата.

Необходимо е да се уточнят залегналите в доклада статистически данни, като се съобщи информация относно точния брой внесени в съда обвинителни актове, изготвени от кандидата, за периода от м. май 2012 г. до 19.07.2016 г. Фактът, че тогава е заемал длъжността прокурор в СГП предполага, че внесените от него обвинителни актове са по дела с по-висока сложност.

За този период следва да бъдат предоставени за непосредствено запознаване преписи от изготвените от кандидата обвинителни актове по окончателно приключили към настоящия момент наказателни производства, по които са били образувани съдебни производства, ведно с информация за номерата на съответните съдебни дела и крайните резултати от съдебното разглеждане на делата.

Показателни биха били данните за времето 18.02.2014 г. – м. юни 2016 г., когато кандидатът е бил разпределен в утвърдената нова структура на СГП (отдел 01 „Специализиран“), тъй като съгласно констатациите в доклада преписките и делата в тази структура са се характеризирали със завишена фактическа и правна сложност и с обществен интерес.

От важно значение за преценката на професионалните качества и постижения на кандидата е непосредственото запознаване с конкретно изготвени от него обвинителни актове за периода 19.07.2016 г. – 16.07.2018 г., когато е заемал длъжността административен ръководител на Специализираната прокуратура. За този период в доклада на КАК (стр. 8) е маркирана изцяло в количествен план статистическа характеристика на осъществяваната от него дейност.

От залегналата в доклада информация не става ясно дали през този период, извън административно-организационната си функция, кандидатът е извършвал дейност (и   каква   именно) във   връзка   с   пряката си професионална ангажираност като прокурор. Ако в този период той е изготвял обвинителни актове по вече приключили към настоящия момент наказателни производства, въз основа на които да е било образувано съдебно производство, преписи от тях следва да бъдат представени с цел изграждане на непосредствени впечатления за високите професионални качества на кандидата, констатирани в доклада на КАК.

Най-достоверна база за изводи относно правната компетентност на кандидата са окончателните резултати от съдебното разглеждане на делата, образувани по внесени от него обвинителни актове, поради което следва да се предостави информация за номерата на съответните съдебни дела и резултатите от инстанционния контрол по окончателно приключилите наказателни производства.“

Реакцията на Иван Гешев

"Тук не става въпрос за принципно отношение, тук става въпрос за БЕЗпринципно отношение. Просто един кръг, малък кръг - политически, включително към него спадат явно и някои магистрати, не харесва прокуратурата .И аз не мога да им забраня да не ни харесват - нищо не може да направим", коментира по-късно Иван Гешев.

 

Какво е качеството на работата на единствения номиниран за главен прокурор - сегашният заместник Иван Гешев? Защото досега знаем само за количеството.

Този въпрос е поставил председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в писмо до обвинител номер едно Сотир Цацаров, стана ясно днес от съобщение на ВКС. Копия са разпратени и до Комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и до ръководителите на Софийската градска прокуратура и Специализираната прокуратура. Панов се обосновава с "необходимостта от информация за качеството на обвинителните актове, изготвени от кандидата за нов главен прокурор". 

"За обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността главен прокурор следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му", пише председателят на ВКС.

Посочва още, че "тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес".

Ето и цялото писмо: 

За обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността главен прокурор следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му.

Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове. Тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес; способност за идентификация на подлежащите на доказване съществени факти по съответното дело; умение за подбор на релевантните доказателствени материали; умение за правилна квалификация на значимите факти и законосъобразно определяне на приложимия закон; познаване на съдебната практика. Съдържанието на актовете на кандидата е източник и на информация за прецизността на използвания от него правен език, общата езикова култура и умение за ясно изразяване.

Известно е също така, че преценката за професионалната квалификация на магистратите се гради освен на общи количествени, преди всичко на качествените резултати, постигнати в практическата му дейност. Те могат да бъдат преценени и коментирани само при наличието на непосредствени впечатления от конкретната му работа като прокурор.

С оглед изложеното информираният вот в процедурата за избор предполага непосредствено запознаване с работата на кандидата по конкретни дела, по-специално с изготвени от него обвинителни актове по приключили наказателни производства, по които е протекъл редовен инстанционен съдебен контрол.

Докладът на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) (б.р. - оригинала може да видите тук) при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ относно професионалните качества на кандидата (конкретно: р. II) е основан върху документи и статистически данни за неговата дейност като прокурор, като отразява обема на неговата дейност само в количествен аспект. Липсва каквато и да е информация за качествения аспект на извършената от него работа.

В р. II, стр. 7 от доклада е обобщено, че за 10-годишен период (от 2006 г. до 19.07.2016 г., вкл. времето, когато е бил прокурор в СРП) кандидатът е внесъл в съда 230 прокурорски актове, като по внесени от него прокурорски актове са осъдени общо 233 лица. В тези констатации липсва яснота и конкретика относно точния брой изготвени и внесени в съда обвинителни актове, както и относно броя и крайния резултат на окончателните съдебни актове, поставени по внесени от кандидата обвинителни актове. Тази част на доклада не съдържа нарочен анализ и коментар на конкретни прокурорски актове на кандидата, поради което няма как да се изведат обосновани изводи за качествената страна на дейността му. Резултатите от съдебния контрол по наказателните производства, инициирани по изготвени от него обвинителни актове, правната и фактическа сложност на производствата, биха илюстрирали с висока степен на обективност квалификацията на кандидата.

Необходимо е да се уточнят залегналите в доклада статистически данни, като се съобщи информация относно точния брой внесени в съда обвинителни актове, изготвени от кандидата, за периода от м. май 2012 г. до 19.07.2016 г. Фактът, че тогава е заемал длъжността прокурор в СГП предполага, че внесените от него обвинителни актове са по дела с по-висока сложност.

За този период следва да бъдат предоставени за непосредствено запознаване преписи от изготвените от кандидата обвинителни актове по окончателно приключили към настоящия момент наказателни производства, по които са били образувани съдебни производства, ведно с информация за номерата на съответните съдебни дела и крайните резултати от съдебното разглеждане на делата.

Показателни биха били данните за времето 18.02.2014 г. – м. юни 2016 г., когато кандидатът е бил разпределен в утвърдената нова структура на СГП (отдел 01 „Специализиран“), тъй като съгласно констатациите в доклада преписките и делата в тази структура са се характеризирали със завишена фактическа и правна сложност и с обществен интерес.

От важно значение за преценката на професионалните качества и постижения на кандидата е непосредственото запознаване с конкретно изготвени от него обвинителни актове за периода 19.07.2016 г. – 16.07.2018 г., когато е заемал длъжността административен ръководител на Специализираната прокуратура. За този период в доклада на КАК (стр. 8) е маркирана изцяло в количествен план статистическа характеристика на осъществяваната от него дейност.

От залегналата в доклада информация не става ясно дали през този период, извън административно-организационната си функция, кандидатът е извършвал дейност (и   каква   именно) във   връзка   с   пряката си професионална ангажираност като прокурор. Ако в този период той е изготвял обвинителни актове по вече приключили към настоящия момент наказателни производства, въз основа на които да е било образувано съдебно производство, преписи от тях следва да бъдат представени с цел изграждане на непосредствени впечатления за високите професионални качества на кандидата, констатирани в доклада на КАК.

Най-достоверна база за изводи относно правната компетентност на кандидата са окончателните резултати от съдебното разглеждане на делата, образувани по внесени от него обвинителни актове, поради което следва да се предостави информация за номерата на съответните съдебни дела и резултатите от инстанционния контрол по окончателно приключилите наказателни производства.“

Реакцията на Иван Гешев

"Тук не става въпрос за принципно отношение, тук става въпрос за БЕЗпринципно отношение. Просто един кръг, малък кръг - политически, включително към него спадат явно и някои магистрати, не харесва прокуратурата .И аз не мога да им забраня да не ни харесват - нищо не може да направим", коментира по-късно Иван Гешев.

Коментари

Калин

Съвсем естествено възниква въпросът : какви са качествата на съдия Калпакчиев и другия му колега, който освободиха убиеца на студента. Инспекторите от затвора пишат, че Полфрийдман демонстративно не се подчинява, заради системни нарушения е лежал в изолатора, има и опит за бягство. Този доклад от затвора е в 7 страници.
Следва Лозан Панов да отговори на въпроса какви са качествата на съдиите, пуснали този човек на свобода!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?