Article_top

Председателят на Софийския градски съд Алексей Трифонов издаде заповед, с която изрежда подробно кои само дела остават да се гледат в институцията. Това става във връзка с последните разпоредби на Висшия съдебен съвет - да се прекратят всички дела, освен неотложните, както и достъпът на служителите, да се съберат процесите и по въможност гледанията в една зала, и т.н. 

Така в СГС остават на производство мерките за неотклонение, разпита на свидетел пред съдия, разрешения за СРС, екстрадиции, наказания по Указа за борба с дребното хулиганство, дела за родителски права относно привременни мерки, незабавна защита при домашно насилие и др.

Ето и заповедта на Трифонов:

I. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март. 2020 г. - 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК и чл. 270 от НПК;

2. Делата по чл. 66 от НПК;

3. Делата по чл. 67 от НПК;

4. Делата по чл. 69 от НПК;

5. Делата по чл. 70 от НПК;

6. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;

7. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;

8. Делата по чл.431, ал. 2 и ал. 3 вр. чл. 427 от НПК и дела по чл. 428

9. Делата по Раздел II от Закона за здравето;

10. Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

11. Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

12. Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

13. Дела по чл. 355 от НК;

14. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК;

15. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

II. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

1. Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

5. Делата за обезпечаване на доказателства.

III. Всички останали дела, извън посочените по п. I, т.1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед ДА СЕ ОТСРОЧАТ за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

IV. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ В ДЕЛА входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по п. I, т.1-15 и и. II, т. 1-5 от настоящата заповед.

IV. 1. Изявления, съдържащи искане за допускане на обезпечение /на бъдещ иск, по предявен иск и за доказателства/ СЕ ОБРАЗУВАТ В ДЕЛА САМО АКО са постъпили в съда на хартиен носител и подписани от подателя.

V. ПОДАВАНЕТО на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път, с изключение на хипотезата по п. IV. 1, в която същите се подават само по поща.

VI. Установените графици за дежурства запазват действието си. При постъпване на молба за допускане на обезпечение на предявен иск, служител на служба „Регистратура“ уведомява незабавно дежурните служители в деловодството на съдебния състав, който е сезиран с искането. Дежурният деловодител незабавно уведомява по телефон съответния съдия и му предава постъпилата молба и делото до което се отнася, на входа на служебното помещение.

VII. СПРАВКИТЕ ПО ДЕЛА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО по телефоните, обявени на сайта на Софийски градски съд или по електронен път на https://sgs.justice.bg/

VIII. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в сградата на Съдебната палата на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по описа на Софийски градски съд, по п. I, т. 1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед.

IX. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОРГАНИЗАЦИЯ на работа за разпределение на работното време на съдебните служители от Софийски градски съд. Съдебните служители, които работят с граждани да дават дежурства, съгласно предварително определени графици, а служители чието естество на работа позволява да работят дистанционно от домовете си, да бъдат на непрекъснато разположение в рамките на работното време. Графиците за специализираната администрация се изготвят от завеждащ служби, като за служби „Съдебни деловодства“ се съгласуват със съответните заместникпредседатели и Ръководители на отделения и се утвърждават от съдебния администратор.

Графиците за общата администрация се изготвят от съответните ръководители и се съгласуват и утвърждават от съдебния администратор. Работното време за служителите по график е от 10:00 ч. до 16:00 ч., като служба „Регистратура“ следва да се обезпечи с 1 дежурен служител с работно време от 08:30 ч. до 16:00 ч.

X. ОГРАНИЧАВА СЕ достъпът на магистрати и се ЗАБРАНЯВА достъпът на съдебни служители в сградата на Съдебната палата, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ангажираните по дежурства съобразно изготвените и утвърдени графици за работа и посочените по п. VI.

XI. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове да се предават в деловодството и резултатите по тях да се вписват в срочните книгите СЛЕД отпадане на извънредното положение.

XII. ОПРЕДЕЛЯМ да се използват съдебни зали № 3 и № 6, които да бъдат обезпечени с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. По изключение и в случай на възникнала необходимост определям да се ползва и съдебна зала № 2.

XIII. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по п. I, т. 1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 13 април 2020 г. включително. Призовките и съобщенията за делата по и. I, т. 1-15 и и. II, т. 1-5 от настоящата заповед ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ по телефон или по електронен път.

XIV. ВЪЗЛАГАМ на завеждащ служби - Съдебни деловодства ДА ИЗГОТВЯТ справки към 15.04.2020 г„ относно извършената от съдиите работа - брой написани съдебни актове за периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. вкл.

XV. Ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, приложен към настоящата заповед, магистрати и съдебни служители от Софийски градски съд да проветряват за по пет минути работните помещения на Софийски градски съд, без присъствието им в тях, преди започване на работа и на всеки един час.

XVI. ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ и РАЗДАВАТ на магистратите и служителите от Софийски градски съд, ангажирани по дежурства съобразно графика за работа, дезинфекциращи препарати (спирт с не помалко от 70% или съдържащи такъв препарати), хартиени кърпи за еднократна употреба и ръкавици, с оглед регулярно дезинфекциране и почистване на работното място и работни средства (компютърни клавиатура, „мишка“, екран; телефон, сканиращо и копиращо устройство и др.), но не по-малко от четири пъти на ден.

В зависимост от епидемичната обстановка в страната и при необходимост срокът на заповедта може да бъде удължен.

XVII. ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ да публикува в началната страница на сайта на Софийски градски съд всички телефони на съдебни деловодства с оглед улесняване процеса по извършването на справки.

ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ да публикува заповедта на вътрешния сайт и на интернет страницата на Софийски градски съд. Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС; съдебния администратор; всички съдии и съдебни служители; всички ръководители на структурни звена; отдел „Информационно обслужване и статистика“, както и на сектор „Човешки ресурси” - за сведение и изпълнение.

Да се изпрати копие от заповедта за сведение на РД „Охрана“ - София - старши комисар старши комисар Александър Манов и Висшия съдебен съвет.

Ключови думи
 

Председателят на Софийския градски съд Алексей Трифонов издаде заповед, с която изрежда подробно кои само дела остават да се гледат в институцията. Това става във връзка с последните разпоредби на Висшия съдебен съвет - да се прекратят всички дела, освен неотложните, както и достъпът на служителите, да се съберат процесите и по въможност гледанията в една зала, и т.н. 

Така в СГС остават на производство мерките за неотклонение, разпита на свидетел пред съдия, разрешения за СРС, екстрадиции, наказания по Указа за борба с дребното хулиганство, дела за родителски права относно привременни мерки, незабавна защита при домашно насилие и др.

Ето и заповедта на Трифонов:

I. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март. 2020 г. - 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК и чл. 270 от НПК;

2. Делата по чл. 66 от НПК;

3. Делата по чл. 67 от НПК;

4. Делата по чл. 69 от НПК;

5. Делата по чл. 70 от НПК;

6. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;

7. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;

8. Делата по чл.431, ал. 2 и ал. 3 вр. чл. 427 от НПК и дела по чл. 428

9. Делата по Раздел II от Закона за здравето;

10. Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

11. Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

12. Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

13. Дела по чл. 355 от НК;

14. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК;

15. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

II. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

1. Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

5. Делата за обезпечаване на доказателства.

III. Всички останали дела, извън посочените по п. I, т.1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед ДА СЕ ОТСРОЧАТ за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

IV. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ В ДЕЛА входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по п. I, т.1-15 и и. II, т. 1-5 от настоящата заповед.

IV. 1. Изявления, съдържащи искане за допускане на обезпечение /на бъдещ иск, по предявен иск и за доказателства/ СЕ ОБРАЗУВАТ В ДЕЛА САМО АКО са постъпили в съда на хартиен носител и подписани от подателя.

V. ПОДАВАНЕТО на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път, с изключение на хипотезата по п. IV. 1, в която същите се подават само по поща.

VI. Установените графици за дежурства запазват действието си. При постъпване на молба за допускане на обезпечение на предявен иск, служител на служба „Регистратура“ уведомява незабавно дежурните служители в деловодството на съдебния състав, който е сезиран с искането. Дежурният деловодител незабавно уведомява по телефон съответния съдия и му предава постъпилата молба и делото до което се отнася, на входа на служебното помещение.

VII. СПРАВКИТЕ ПО ДЕЛА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО по телефоните, обявени на сайта на Софийски градски съд или по електронен път на https://sgs.justice.bg/

VIII. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в сградата на Съдебната палата на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по описа на Софийски градски съд, по п. I, т. 1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед.

IX. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОРГАНИЗАЦИЯ на работа за разпределение на работното време на съдебните служители от Софийски градски съд. Съдебните служители, които работят с граждани да дават дежурства, съгласно предварително определени графици, а служители чието естество на работа позволява да работят дистанционно от домовете си, да бъдат на непрекъснато разположение в рамките на работното време. Графиците за специализираната администрация се изготвят от завеждащ служби, като за служби „Съдебни деловодства“ се съгласуват със съответните заместникпредседатели и Ръководители на отделения и се утвърждават от съдебния администратор.

Графиците за общата администрация се изготвят от съответните ръководители и се съгласуват и утвърждават от съдебния администратор. Работното време за служителите по график е от 10:00 ч. до 16:00 ч., като служба „Регистратура“ следва да се обезпечи с 1 дежурен служител с работно време от 08:30 ч. до 16:00 ч.

X. ОГРАНИЧАВА СЕ достъпът на магистрати и се ЗАБРАНЯВА достъпът на съдебни служители в сградата на Съдебната палата, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ангажираните по дежурства съобразно изготвените и утвърдени графици за работа и посочените по п. VI.

XI. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове да се предават в деловодството и резултатите по тях да се вписват в срочните книгите СЛЕД отпадане на извънредното положение.

XII. ОПРЕДЕЛЯМ да се използват съдебни зали № 3 и № 6, които да бъдат обезпечени с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. По изключение и в случай на възникнала необходимост определям да се ползва и съдебна зала № 2.

XIII. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по п. I, т. 1-15 и п. II, т. 1-5 от настоящата заповед, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 13 април 2020 г. включително. Призовките и съобщенията за делата по и. I, т. 1-15 и и. II, т. 1-5 от настоящата заповед ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ по телефон или по електронен път.

XIV. ВЪЗЛАГАМ на завеждащ служби - Съдебни деловодства ДА ИЗГОТВЯТ справки към 15.04.2020 г„ относно извършената от съдиите работа - брой написани съдебни актове за периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. вкл.

XV. Ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, приложен към настоящата заповед, магистрати и съдебни служители от Софийски градски съд да проветряват за по пет минути работните помещения на Софийски градски съд, без присъствието им в тях, преди започване на работа и на всеки един час.

XVI. ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ и РАЗДАВАТ на магистратите и служителите от Софийски градски съд, ангажирани по дежурства съобразно графика за работа, дезинфекциращи препарати (спирт с не помалко от 70% или съдържащи такъв препарати), хартиени кърпи за еднократна употреба и ръкавици, с оглед регулярно дезинфекциране и почистване на работното място и работни средства (компютърни клавиатура, „мишка“, екран; телефон, сканиращо и копиращо устройство и др.), но не по-малко от четири пъти на ден.

В зависимост от епидемичната обстановка в страната и при необходимост срокът на заповедта може да бъде удължен.

XVII. ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ да публикува в началната страница на сайта на Софийски градски съд всички телефони на съдебни деловодства с оглед улесняване процеса по извършването на справки.

ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ да публикува заповедта на вътрешния сайт и на интернет страницата на Софийски градски съд. Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС; съдебния администратор; всички съдии и съдебни служители; всички ръководители на структурни звена; отдел „Информационно обслужване и статистика“, както и на сектор „Човешки ресурси” - за сведение и изпълнение.

Да се изпрати копие от заповедта за сведение на РД „Охрана“ - София - старши комисар старши комисар Александър Манов и Висшия съдебен съвет.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?