Лошо управление, голяма конкуренция и високи вноски към държавата - повече от оставащата печалба. Това в резюме представлява финансовото състояние на Българския спортен тотализатор през 2017 и 2018 г., става ясно от доклад на Сметната палата. Или с други думи - държавното предприятие, което вече е монополист на пазара с търкането на лотарийни билети, след като частната конкуренция в лицето на "Национална лотария" бе елиминирана с промени в закона, работи на загуба. И е работело на загуба от 2014-а до края на одитирания период.

Финансите на тотото винаги са били "тъмна Индия". Когато се заговори, че може да стане спонсор на "Левски", проверка на Клуб Z показа, че е съмнително с какви точно средства може да случи това именно защото дружеството работи на загуба. Това се затвърждава и от доклада на палатата. "Предприятието ежегодно отчита отрицателен финансов резултат (загуба) за периода от 2014 до 2018 г. включително. Налице е тенденция на постоянно намаление на собствения му капитал, която се наблюдава и след одитирания период", отчитат одиторите. Те констатират също така, че "правната рамка не осигурява равни пазарни условия за осъществяване на дейността на ДП БСТ, адекватни на тези, при които оперират частните конкуренти на предприятието". Но пък причината е в това, че тотото като публично предприятие има за цел да събира средства за спорт, а функциите му, вменени със закон, "ограничават пазарния му потенциал". 

Няма пари за салони в училище

Критики Сметната палата има и по отношение на харченето на тези средства, предназначени иначе за масовия спорт. Оттам отчитат, че "при последващото разпределение на тези средства, което е в правомощията на министъра на младежта и спорта (Красен Кралев, б.р.), е констатирана необходимост от постигане на по-добра ефективност и ефикасност, тъй като по информация от министерството през 2017 и 2018 г. не е предоставяно финансиране за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, каквото изискване е предвидено в Закона за хазарта". Причината: липсата на наредба, издадена от министъра, при условията и по реда на която да се предоставя и отчита финансирането за спортна инфраструктура в училищата, както и на годишни програми, предлагани от министъра на образованието и науката.

Иначе средствата, които се превеждат от тотото на ведомството, управлявано понастоящем от Кралев, представляват над 90 на сто от собствените приходи на министерството.  През 2017 г. тотото формира 97,8 на сто от общия размер на приходите на министерството, а през 2018 г. - 94,2 на сто.

Таксите на Божков и на тотото

И от Сметната палата посвещават част от доклада на тълкуването на Закона за хазарта в частта за таксуването на игрите, което, както е известно, според собственика на вече бившата частна лотария Васил Божков било двуяко. Така според обвиненията на държавата той е спестил на хазната около 700 милиона лева. "Държавно предприятие декларира стойност на получените залози от моментна лотария и тото и заплаща държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра. Останалите организатори (без да се споменават) преобладаващо декларират и съответно заплащат държавна такса в размер на 20 на сто от стойността на получените такси и комисиони. Те заплащат държавни такси в размер на 20 на сто от посочените комисионни, което представлява между 8,43 на сто и 9,93 на сто от получените залози", посочват от държавния одитор. Т.е. по-малко от тотото.

"Липсва публикувана официална статистика за хазартния сектор в България. Тежестта на заплащаните от държавното предприятие държавни такси е значително по-висока от тази при останалите организатори на хазартни игри", пише в доклада, като се цитира Държавната комисия по хазарта.

Планирани загуби, загуби, загуби...

Одиторите отчитат още, че от Българския спортен тотализатор са планирали загубите. Общата сума на утвърдените с окончателния годишен план за 2017 г. планирани разходи е 161 385 962 лв., а планираните приходи за 2017 г. са 154 140 000 лв., т.е. одобреният от изпълнителния директор план показва отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на 7 245 962 лв. За 2018 г. планираните разходи са 165 659 972 лв., а приходите - 157 450 000 лв. Или планираната загуба е в размер на 8 209 972 лв.

"През одитирания период ДП БСТ изготвя и утвърждава годишни планове за постъпления, приходи и разходи, с които планира негативна тенденция на нарастващ отрицателен финансов резултат без обяснителни записки", обобщават от СП.

Приходите се увеличават, ръстът намалява.

И в същото време се оказва, че е имало превишаване на разходите над планираното, което не е компенсирано със съответно преизпълнение на планираните приходи "и води до нарастване на отрицателния финансов резултат и влошаване на финансовото състояние на предприятието". Отделно намалява и собственият капитал, което е "резултат от системното реализиране и натрупване на загуби, което се дължи предимно на прилаганата схема за определяне на размера на отчисленията към ММС, като тази тенденция се запазва и след одитирания период. Намаляват и активите на предприятието.

"Абсолютната ликвидност на ДП БСТ и през двете години на одитирания период е с ниска стойност (под 0,5), което показва, че предприятието почти не разполага с възможност да покрива текущи задължения с абсолютно ликвидни активи (парични средства)", констатират от СП.

Оттам посочват още, че има увеличаващ се финансов риск и зависимост на тотото от кредитори.

Група свързани лица с общи интереси

"Няма информация за приходите на компаниите в хазартния сектор на годишна база, поради което не е възможно да се определи пазарният дял на БСТ и на неговите основни конкуренти, респективно да се извърши анализ на пазарната структура, а също и оценка на конкуренцията между участниците по отношение на монополно и господстващо положение на пазара на хазартни игри в България. Според ДП БСТ като конкурентни пазарни участници в хазартния сектор могат да бъдат дефинирани "Ню геймс" АД, „Национална лотария“ АД, "Еврофутбол" ООД и "Евробет" ООД. Общото между изброените по-горе четири частни хазартни оператори е, че те имат едни и същи крайни собственици и на практика представляват група свързани лица, които имат общи интереси", се посочват още в доклада игрите на Божков.

И правят сравнителен анализ за рентабилността на приходите между всички участници на пазара, а специално за тотото - преди и след отчисленията към спортното министерство, които се равняват на средно 24 милиона лева на година.

Нова тв - заета от лотарията

Сметната палата разглежда и договорите на тотото с телевизиите за излъчване на тиражите. Отбелязва се, че дружеството е работило с обществената БНТ, както и с частната бТВ. Констатирано е, че "липсват вътрешни правила и процедури, които да гарантират икономичност, ефективност и ефикасност".

"По информация от ДП БСТ същите в частта им за проучването, подготовката и сключването на договорите не са приложими, доколкото водещите телевизионни медии в страната са три, като една от тях е "заета" от прекия им конкурент - "Национална лотария", което считат, че прави нецелесъобразно позициониране на телевизионен продукт на ДП БСТ в тази телевизия, а с другите две водещи телевизионни медии ДП БСТ има сключени договори за предоставяне на програмно време", пишат от СП.

"Заетата" телевизия е Нова.

От СП констатират още: "Договорът за предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионно време, сключен с "бТВ медиа груп" ЕАД, е със заложени финансови и други параметри, за които няма увереност, че са изгодни за предприятието, респективно, че значителните разходи по договора (в сравнение с разходите за издръжка) не надхвърлят ползите за предприятието (като увеличени постъпления в резултат на изпълнението на договора)."

На какво се дължи последната констатация обаче не става ясно от доклада, от който липсват страници (СП няма право да огласява търговска тайна, б.р.). Както е известно, Васил Божков и собственикът на Нова тв Кирил Домусчиев влязоха в открит конфликт по повод десетките милиони на година, плащани от бившата вече лотария за реклама в Нова. Покрай това Домусчиев реши да атакува бТВ, като даде договора й с тотото на Комисията за защита на конкуренцията, която бързо обяви, че поема случая. 

Иначе покрай историята с Божков бе сменен целият ръководен състав на тотализатора, който има амбицията да заеме мястото на "Национална лотария", в т.ч. в разпространителската мрежа.