Върховната административна прокуратура праща Министерството на околната среда и водите и Българската агенция за безопасност на храните да извършат незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди на територията на цялата страна.

Това става след случая с умрелите крави в района на приток на Марица през уикенда. Това доведе до безводен режим в близо 50 населени места в общините Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец и др.

Самите сигнали, по които се е задействала прокуратурата, са от "гражданин и от министъра на околната среда и водите Емил Димитров".

"Следва да се идентифицират местата, за които в сигнала на министъра има данни за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок, да се извършат проверки за откриване на други подобни зони, както и да се установят лицата, неправилно съхранявали /изхвърлили/ съответните препарати", става ясно още.

Ако се съди по съобщението, по поредната кампания предстои доста сериозна работа:

"Необходимо е да се изясни и какви са неблагоприятните ефекти от замърсяването на околната среда и водите, които трябва да бъдат преодолени, и представлява ли то опасност за хора, растения и животни."

ВАП следва да бъде уведомена за резултатите от проверката с подробен доклад.

Ето и цялотно съощение на прокуратурата:

Върховната административна прокуратура възложи на МОСВ и БАБХ да извършат незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди на територията на цялата страна.

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността и в защита на държавния и обществения интерес Върховната административна прокуратура (ВАП) възлага на министъра на околната среда и водите (МОСВ) и Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) да извършат незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди на територията на цялата страна. Във ВАП са получени сигнали от гражданин и от министъра на околната среда и водите Емил Димитров, съдържащи данни за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност по начин, създаващ риск за замърсяване на околната среда, а оттам и на човешкото здраве, което обосновава и незабавна реакция от компетентните органи.

Проверката трябва да установи спазват ли се изискванията на Закона за защита на растенията, Закона за водите, Закона за здравето и Закона за опазване на околната среда, контролът по които е в правомощията на МОСВ и БАБХ. Следва да се идентифицират местата, за които в сигнала на министъра има данни за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок, да се извършат проверки за откриване на други подобни зони, както и да се установят лицата, неправилно съхранявали /изхвърлили/ съответните препарати.

С оглед правомощията си БАБХ следва да назначи изследване на веществата за установяване на техния физикохимичен състав в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол.

Необходимо е да се изясни и какви са неблагоприятните ефекти от замърсяването на околната среда и водите, които трябва да бъдат преодолени, и представлява ли това опасност за хора, растения и животни.

ВАП следва да бъде уведомена за резултатите от проверката с подробен доклад в най-кратък срок, а при наличие на данни за извършено престъпление да се предоставят незабавно и на компетентните прокуратури и МВР.