Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души, съобщи Националният статистически институт в понеделник. В сравнение с 2019 г. населението на страната е с 34 934 души по-малко, или с 0,5 на сто.

Мъжете са 3 349 715(48,4 на сто), а жените - 3 566 833 (51,6 на сто), или на 1000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната, посочват от НСИ.

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението на България. По-малък е броят на живороденитe деца, по-нисък е коефициентът на обща раждаемост. Увеличава се броят на починалите и коефициентът на обща смъртност. Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на разводите.

Единствената новина, която очертава крехка положителна тенденция, е намаляването на детската смъртност.

Населението в София се е увеличило с 80 000 души за 10 години

Намаляване и застаряване

В края на 2020 г. хората на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8 на сто от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Делът на хората на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30 на сто), Габрово (29,1 на сто) и Кюстендил (27,7 на сто). Общо в двадесет (от 28) области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -17,7 на сто, и Варна -19,4 на сто.

Графика в пълен размер

Най-много млади под 15 г. в областите Сливен и Бургас

Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.5 на сто, и Бургас -15.5 на сто от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян -11.5 на сто, и Габрово -11.6 на сто.

Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56,7 на сто, или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56,4 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете -53.5 на сто, отколкото в селата -65.9 на сто. Във всички области на страната този показател е над 50 на сто с изключение на София (столица) -48.5 на сто, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин -72.1 на сто, Габрово-68.8 на сто,и Ловеч -68.2 на сто.

Средната възраст - 44 години

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 година. Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 4 139 хил. души, или 59,8 на сто от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените -1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0,4 на сто, спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 1 713 хил. души, или 24,8%, а под трудоспособна възраст - 1 064 хил. души, или 15,4% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Най-висока е стойността на коефициента в областите Сливен - 90, София (столица) - 79 лица, и Варна - 78. Най-нисък е този показател в областите Смолян - 41, Кърджали - 48, и Перник, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

В 22 на сто от населените места живеят от 1 до 49 души

Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 5 043 186 души, или 72, 9%, а в селата - 1 873 362 души, или 27,1% от населението на страната.

Към края на 2020 г. населените места в България са 5257, от които 257 са градове и 5000 - села.

Населените места без население са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали - съответно 62, 54 и 11.

В 1156, или в 22% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34,1% от населението на страната.

Половината от населението на страната (50.4%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 720 хил. души, или 10.4% от населението на страната.

През 2020 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2019 г., като най-голямо е намалението в Северозападния и Северния централен - по 1.1%, а най-малко - в Южния централен район - с 0.2%.

В най-малката област Видин живеят едва 81 212 души

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 81 212 души, или 1,2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 308 412 души (18,9%). Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35,3%).

Неравномерно е разпределението на населението и по общини, отчитат от НСИ. В 74 общини с население под 6000 души живеят едва 4 % от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41,1% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 308 412), следвана от общините Пловдив (342 048) и Варна (341 516). Най-малката община е Трекляно - 768 души.