Окончателно: Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ще трябва да плати на свързвания с Христо Ковачки "Брикел" обезщетение от 25 милиона лева.

Това следва от решение на Върховния административен съд (ВАС), което е окончателно, не подлежи на обжалване. Решението е от 23 декември и за него съобщи bird.bg. А делото се води заради отказа на ековедомството през 2012 г. да предостави на дружеството безплатни квоти за емисии на парникови газове. 

На практика ВАС оставя в сила решението на Административен съд - София град (АССГ) от август миналата година.

С него МОСВ е осъдено да заплати на теца, свързван с Ковачки, "сумата от 17 453 002, 24 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от обявен за нищожен административен акт (писмото от май 2012 г. на заместник-министъра на околната среда и водите), както и сума в размер на 7 064 311,00 лева, представляваща мораторна лихва върху присъдената главница, за периода от 08.05.2012 г. до 27.04.2016 г. и е присъдена законната лихва за забава върху главницата за периода от датата на предявяване на исковата претенция - 27.04.2016 г. до окончателното изплащане, както и е осъдено МОСВ да заплати разноски в размер на 32 285,18 лева".

Искът е заведен по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), съгласно който държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди.

Преките вреди се сочат като цената, която ищецът е платил за квоти за емисии на парникови газове, поради отказа с горепосоченото писмо бъдат отпуснати на "Брикел" 1 090 198 безплатни квоти за емисии на парникови газове от Резерв „Нови участници“ към Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), се отбелязва в решението на АССГ, потвърдено и от ВАС.

Така в периода 01.05.2010г.- 05.05.2011 г. дружеството е било задължено да работи, без да са му отпуснати безплатни квоти, а за да осъществява дейността си е било задължено да ги закупи на свободния пазар.

Решението на съда четете ТУК.