Съвкупно търсене в ЕС и съвместно закупуване на газ с цел постигане на по-добри цени и намаляване на опасността страните членки да се наддават една друга на световния пазар. Така ще бъде гарантирана сигурността на доставките.

Това е един от трите стълба на новия енергиен пакет, предложение от Европейската комисия за справяне с високите цени на енергията и за сигурността на доставките. Той бе огласен в Европейския парламент в Страсбург.

ЕК иска също така ускоряване на създаването на нова основа за ценообразуване на втечнения природен газ до март 2023 г. В краткосрочен план Комисията предлага механизъм за корекция на цените, който да установи динамичен ценови таван за трансакциите на хъба TTF в Ротердам, както и временен „нашийник“, който да пречи на големи ценови скокове на пазарите за деривати.

Третият стълб са правила за солидарност между страните членки в случай на недостиг на доставки. Задълженията се разширяват и за държави, които нямат пряка връзка по тръбите, както и тези с терчминали за втечнен природен газ. Предлага се и механизъм за разпределяне на газ за страни членки, засегнати от недостиг на регионално равнище или на ниво ЕС.

Очаква се в комбинация с вече договорените мерки за намаляването на търсенето на газ и ток, съхраняването на газ и преразпределението на свръхпечалбите в енергийния сектор тези стъпки да подобрят стабилността на пазарите на газ в Европа през идващата зима и след това. По-лесно ще бъде смекчен и ценовият натиск върху европейските граждани ииндустрия, като бъдат гарантирани сигурността на доставките и функционирането на вътрешния пазар.

Предстои ЕК да преразгледа Временната кризисна рамка за държавна помощ по-късно този месец. 

Комисията предлага и целенасочено гъвкаво използване на финансирането на кохезионната политика, за да бъде смекчен ефектът от енергийната криза върху гражданите и бизнеса. Става дума за използване на 10 на сто от общата сума за отделните страни за периода 2014-2020 г. Стойността на тази квота е близо 40 милиарда евро.

Съвместни покупки

ЕС вече запълни 92 на сто от капацитета на своите газохранилища. Но е необходима готовност за възможни бъдещи сривове и да бъде положена солидна основа за следващата година.

Комисията предлага нови правни инструменти за ЕС за съвместни покупки на газ. Ще бъдат събрани необходимостите от внос на газ и ще бъдат потърсени оферти на пазара за задоволяване на търсенето.

Идеята е страните членки да участват задължително в съвкупното търсене, за да изпълнят поне 15 на сто от целите за попълване на своите газохранилища.

На компаниите ще бъде разрешено да създадат Европейски консорциум за закупуване на газ в съответствие със законите за конкуренцията на Общността. Съвместните покупки ще позволят на по-малките държави и най-вече компании, които са в по-неизгодно положение като купувачи, да имат достъп до газови обеми при по-добри условия.

Комисията трябва да бъде информирана преди сключването на всяка сделка за покупка на газ или меморандум за разбирателство за над 500 милиона кубически метра. Тя може да излезе с препоръка в случай на потенциално негативен ефект върху функционирането на съвместното закупуване, вътрешния пазар, сигурността на доставките или енергийната солидарност.

Справяне с високите цени

ЕК предлага по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа. Много договори в Европа са индексирани на хъба TTF, който вече не отразява с точност цените на трансакциите за втечнен природен газ в ЕС. Комисията разработва допълнителна ценообразуваща основа съвместно с Европейската агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER). Целта е гарантиране на стабилно и предсказуемо ценообразуване.

Дотогава ЕК предлага при необходимост да бъде задействан механизъм за ограничаване на цените чрез TTF.

Механизмът за коригиране на цените ще установи временно динамичен ценови таван на нидерланския хъб. На него няма да бъдат позволени трансакции на цена, по-висока от динамичното ограничение. Така ще бъдат избегнати прекормерно високите цени.

Отделно Комисията предлага временен дневен ценови „нашийник“ на пазарите за деривати. Този механизъм ще предпази много енергийни оператори от големи колебания на цените

Солидарност и намаляване на търсенето

Според предварителен анализ потреблението на газ в ЕС през август и септември е било с 15 на сто под средното в сравнение с предишните пет години. Необходими са такива усилия и през всеки месец до март 2023 г. Страните членки ще съобщават за напредъка си на всеки два месеца. Комисията е готова да задейства тревога на ниво ЕС или да преразгледа целите, ако настоящите мерки се окажат недостатъчни.

С цел засилване на подготовката за извънредни ситуации ЕК предлага на страните членки да въведат нови мерки за допълнително намаляване на несъщественото потребление. Така ще бъде гарантирано, че ще има газ за съществени нужди и важни индустрии. Ще бъде увеличено и солидарното съхранение на количествата газ, необходими за производството на ток. Но това по никакъв начин не трябва да засяга уязвимите домакинства.

Не всички страни са сключили двустранни договори за солидарност. Затова ЕК предлага т.нар. правила по подразбиране. Това означава, че всяка страна членка на ЕС, изпаднала в извънредна ситуация, ще получи газ от други в замяна на справедлива компенсация. Това задължгение ще важи и за несвързани по тръби страни с терминали за втечнен природен газ.