Работна група от висшия съдебен съвет ще се срещне с представители на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), за да обсъдят Закона за медиацията, публикуван от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане

Това става по проект на ВСС за задължителна съдебна медиация, на който се възлажат големи надежди - вкрючително като част от Плана за възстановяване и устойчивост.

По време на срещата ще бъдат обсъдени ключови въпроси по предложения законопроект, за да се постигне координация и взаимопомощ между ВСС и ВАдвС. Мнението на адвокатурата по законопроекта е от изключително значение за предприетата реформа в областта на задължителната съдебна медиация, пишат от съвета.

Досега от адвокатурата не са изразили становище по законопроекта.

Готвените промени предвиждат в окръжните и районните съдилища да работят общо 141 медиационни центрове, като към момента функционират едва 13 в областни градове.

Ако страните постигнат споразумение, на ищеца ще се връща половината платена държавна такса. Предлага се следната редакция на чл. 78, ал. 9 ГПК:

„При приключване на делото със спогодба или при прекратяването му поради оттегляне или отказ от иска в резултат на постигнато между страните споразумение половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго“.

Т.е. важното е десезирането на съда заради постигнато споразумение, независимо дали то е сключено в процедурата по медиация.

В проекта се предвижда, че по 7 вида дела съдът също може, но не е длъжен да задължи страните да участват в медиация. Те са за:

- парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие;

- съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка, или за сключване на окончателен договор;

- собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;

- издръжка;

- възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;

- защита на членствени права в търговско дружество (чл. 71 ТЗ) или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството (чл. 74 ТЗ), както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

- защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Ето и днешното съобщение на пресцентъра на ВСС:

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ

Продължава работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) по реализацията на реформата в съдебната медиация. Това е възможно благодарение на очакваната през следващата седмица среща между представители на ВСС и членове на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). По-конкретно ще се обсъжда Законът за изменение и допълнение на Закона за медиацията, публикуван от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане. Работната група по проекта на ВСС за задължителна съдебна медиация и представители на ВАдвС ще дискутират проекта на ЗИД на Закона за медиацията.

Институционалната среща се организира по покана на г-жа Даниела Марчева – член на ВСС и ръководител на проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“. По време на срещата ще бъдат обсъдени ключови въпроси по предложения законопроект, за да се постигне координация и взаимопомощ между ВСС и ВАдвС. Мнението на адвокатурата по законопроекта е от изключително значение за предприетата реформа в областта на задължителната съдебна медиация. В рамките на срока за обществени консултации, който изтече на 13 октомври 2022 г., не е изразено официално становище от страна на ВАдвС.

В работната група по проекта на ВСС участват съдии, адвокати, медиатори, представители на научната общност и членове на Висшия адвокатски съвет. Ключова цел по него е въвеждането на задължителна съдебна медиация в производствата по граждански и търговски дела като средство за насърчаване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове, намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване. Проектът се реализира по Плана за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.