Страните членки на ЕС трябва да запълнят най-малко 80 на сто от капацитета на подземните си газохранилища преди предстоящата зима и до 90 процента преди следващите зимни периоди.

ЕС ще се опита да запълни общо 85% от капацитета на газохранилищата на своя територия през тази година.

Това предвижда регламент, приет днес от Съвета на ЕС.

Капацитетът на газохранилището „Чирен“ – единственото в България, е 5,8 тераватчаса. Това означава, че до тази зима трябва да запълним 4,64 тераватчаса, а преди следващите зими – 5,22 тераватчаса. 1 тераватчас е равен на 1 милион мегаватчаса.

Капацитетите на хранилищата и положението в отделните страни членки са доста различни. Затова държавите ще могат частично да изпълнят целта, като разчитат на запасите от втечнен природен газ и алтернативни горива. Страните с много голям капацитет на газохранилищата в сравнение с вътрешното потребление ще бъдат ограничени до обем, съответстващ на 35% от средното годишно потребление в държавите членки през последните 5 години.

Някои от държавите нямат такива съоръжения на своя територия. Според регламента те ще трябва да съхраняват 15 на сто от вътрешното си потребление на газ в други страни и да имат достъп до тези запаси.

Регламентът предвижда и задължително сертифициране на всички оператори на подземни газохранилища от съответните национални власти. Целта е да се избегне потенциалният риск от външно влияние върху важни инфраструктури, което би могло да застраши енергоснабдяването в ЕС. Бърза процедура по сертифицирането ще се прилага за газохранилищща с капацитет над 3,5 тераватчаса, запълнени на ниво под средното за ЕС за 2020 и 2021 г.

Задължението за запълване на газохранилищата ще важи до 31 декември 2025 г.

Регламентът предвижда дерогации за Кипър, Малта и Ирландия, тъй като те не са пряко свързани с газопреносните системи в другите страни членки.