Заобикалянето на санкциите става европейско пре9стъпление, решиха днес единодушно страните членки (Съветът) на ЕС.

Решението бе прието в контекста на руската агресия срещу Украйна.

Нарушаването на наложените ограничителни мерки срещу Москва се добавя в списъка на европейските престъпления, включен в Договора за функционирането на Европейскя съюз (ДФЕС).

В момента държавите членки имат различни определения за това какво представлява нарушаване на ограничителните мерки и какви санкции следва да се прилагат в случай на нарушаване. В резултат от това би могло да се стигне до различни степени на прилагане на санкциите и до риск от заобикалянето им. Това може да позволи на лицата, спрямо които се прилагат тези мерки, да продължат да имат достъп до своите активи и да подкрепят режимите, срещу които са насочени мерките на ЕС.

Включването на нарушаването на ограничителните мерки в списъка на европейските престъпления е първата от двете стъпки за осигуряване на сходна степен на прилагане на санкциите в целия Съюз и за възпиране на опитите за заобикаляне или нарушаване на мерките на ЕС.

След приемането на днешното решение Европейската комисия ще представи предложение за директива, съдържаща минимални правила за определянето на престъпленията и санкциите за нарушаването на санкциите на ЕС. Проектът за директива ще трябва да бъде обсъден и приет от Съвета и Европейския парламент.