България с най-ниското фактическо индивидуално потребление на глава от населението в ЕС. Това съобщи Евростат, цитирана от БТА.

Страните членки от Европейския съюз отчитат значителни разлики в нивата си на фактическо индивидуално потребление през 2022 г. Те варират от 67 на сто от средното равнище в ЕС в България до 138 на сто в Люксембург.

В държавата ни фактическото индивидуално потребление на глава от населението е нарастнало с 2 процента спрямо 2021 г. и с 9 на сто спрямо 2020 г.

Фактическото индивидуално потребление включва стоки и услуги, които са действително консумирани от гражданите на съответната страна, независимо дали те се купуват и плащат от домакинствата, от държавата или от организации с нестопанска цел. Показателят отразява материалното благосъстояние на домакинствата, обясняват експерти на статистическата агенция.

През миналата година 9 страни членки са имали по-високо от средното за ЕС фактическо индивидуално потребление на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност. Най-високи нива са регистрирани в Люксембург (38 на сто над средното за ЕС), Германия (19 на сто над средното за ЕС) и Австрия (18 на сто над средното за ЕС).

Междувременно 18 членки са отчели по-ниско от средното за ЕС фактическо индивидуално потребление на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност, като най-ниски нива са имали България (33 на сто под средното за ЕС), Унгария (28 на сто под средното за ЕС) и Словакия (27 на сто под средното за ЕС).

Освен по отношение на фактическо индивидуално потребление, през 2022 г. България е била на последно място в ЕС и по брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, като показателят е бил на равнище от 59 на сто от средното ниво за ЕС. С малко по-добри резултати са били Словакия и Гърция (68 на сто от средното за ЕС ниво за всяка).

По отношение на БВП на човек от населението страната ни е отбелязала подобрение през 2022 г. – с 2 процентни пункта спрямо 2021 г. и с 6 процентни пункта в сравнение с 2019 г.

Най-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението спрямо средното за ЕС равнище са отчели  Люксембург (161 на сто от средното за ЕС), Ирландия (133 на сто от средното за ЕС) и Дания (37 на сто от средното за ЕС).