В България все още няма достатъчно на брой окончателни присъди за корупция по високите етажи.

Това се казва в огласения днес доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в страните от ЕС.

България не е изпълнила голяма част от препоръките от доклада за 2022 г., става ясно от новия документ. Затова не е за учудване, че част от новите препоръки са нещо като "коп-пейст" на предишните" (виж по-долу).

Критиките

Интересното е, че в доклада преди година ЕК също отбеляза липсата на достатъчно присъди за корупция по високите етажи у нас.

В страната ни продължават да се наблюдават сериозни пукнатини в мерките за интегритет на хората на високи постове.

Продължава да буди безпокойство начинът на съставяне на Висшия съдебен съвет (ВСС), си казва още за България в проектодоклада. Има риск от политическо влияние върху функционирането на Инспектората към ВСС.

Притеснения продължава да предизвиква законодателният процес по отношение на практическото прилагане на процесуалните норми.

Продължават забавянията при назначаването на редица независими органи.

България е сред страните членки на ЕС с много висок риск от концентрация на медийната собственост. Данните са на организацията Монитор за медиен плурализъм. Тя предупреждава да се внимава при сравняване на нейните класации с тези на „Репортери без граници“, Световния индекс на свободата на печата и други предвид използваните от нея различни методологии, показатели и обхват.

Много висок е рискът в тази сфера също в Румъния, Унгария и Полша.

В България продължават дискусиите с цел гарантиране по-ефективното прилагане на задълженията, свързани със собствеността върху медиите. Създадена е експертна група, тъй като продължава да буди безпокойство липсата на ясна законодателна рамка за гарантиране прозрачността на разпределянето на държавните реклами.

Похвалите

България предприе стъпки към законодателни промени, свързани с цифровизацията на правосъдието.

Приети бяха нови закони за правната помощ и съдебната медиация - начин за постигане на взаимно изгодно споразумение както в съда, така и извън него. Тези закони подобряват достъпа до правосъдие.

Страната ни прие закон за създаване на механизъм за гарантиране на ефективна отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и заместниците му, както и за преразглеждане на прокурорските решения да не се започва производство. Това стана според ангажиментите на България, залегнали в нейния национален план за възстановяване и развитие.

Пак в рамките на този план е залегнало институционалното преструктуриране на антикорупционната комисия. В Народното събрание текат дискусии по въпроса.

Страната ни е сред членките на ЕС, транспонирали в националното си законодателство Директивата за защита на свидетелите.

Властите в София започнаха процеса по отнемането на българското гражданство, предоставено според отменената вече схема за инвестиции. Причината е, че инвеститорите не спазват националната законодателна рамка.

У нас започна да функционира Съвет за развитието на гражданското общество, който работи върху механизъм за национално финансиране на сектора.

Какво е постигнала България в препоръките от 2022 г.

Има значителен напредък в гарантирането на навременни нормални конкурси за издигането на съдии, за да бъде избегнато дългосрочното им командироване за заемане на вакантни постове. Трябва да бъдат взети предвид европейските стандарти за командироването на съдии.

Все още няма напредък в законодателните изменения, насочени към подобряването на функционирането на Инспектората към ВСС и избягването на риска от политическо влияния. Става дума най-вече за участието на съдебни органи в подбора на членовете му.

Засега няма напредък и в предприемането на стъпки за адаптирането на съставянето на ВСС, като вземе предвид европейските стандарти за съдебните съвети.
Има известен напредък в мерките за предотвратяване на корупцията, насочени към подобряването на интегритета на специфични сектори от държавната администрация, включително по отношение на полицията и съдебната система.

Няма напредък в подобряването на ефективността на следствието и наличието на голям брой окончателни присъди за корупция по високите етажи, включмително чрез институционна реформа на антикорупционната комисия и специализираните съдебни органи.

Наблюдава се известен напредък в подобряването на прозрачността при разпределянето на държавните реклами, най-вече при тези, договорени чрез посредници като медийните агенции.

Новите препоръки към България - почти copy-paste на старите

Да предприеме стъпки за адаптиране на съответната законодателна рамка с цел избягване на дългосрочно командироване на съдии за запълване на вакантни постове, като се вземат предвид европейските стандарти за командироването на магистрати;

Да извърши законодателните поправки, насочени към подобреното функциониране на Инспектората към ВСС и избягване на риска от политическо влияние, най-вече чрез замесването на съдебни органи в избирането на членовете му;

Да увеличи усилията за адаптиране на съставянето на ВСС, като вземе предвид европейските стандарти за съдебните съвети;

Да гарантира подобрена ехективност на разследванията и наличието на голям брой дела и окончателни присъди за корупция по високите етажи чрез иституционни реформи на антикорупционната комисия;

Да подобри интегритета на заемащите висши постове, като се вземат предвид европейските стандарти, най-вече при гарантирането на тези стандарти за правителството, както и с наличие на съответните санкциониращи механизми;

Да продължи да работи за подобряването на прозрачността ппи разпределянето на държавните реклами, най-вече по отношение на договорените чрез посредници като медийните агенции.

Еврокомисарят Рейндерс обвърза лесните реформи с редовното правителство

Редовното правителство улеснява извършването на реформите у нас, стана ясно от коментар на еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс в отговор на журналистически въпрос.

„Ако погледнете оценката от миналага година, ще видите различни видове коментари. Обсъждахме доста неща с органите за реформа на правосъдието. Но също така знаем, че политическата обстановка в страната е сложна. Ако постоянно провеждате избори, е много трудно да се приемат закони и реформи“, каза той.

И допълни, че ЕК ще провери дали не е възможно да се направи една стъпка по-напред и да се разработи истински капацитет за приемането на законите и прилагането им.

„Ако прочетете доклада, ще видите, че сега имаме ясно дефиниране на оценката на прилагането на препоръките от миналата година и новите препоръки. Ще видите, че продължаваме да настояваме за много реформи. Надявам се, че с новата политическа ситуация ще бъде по-лесно да се приемат някои реформи от парламента“, обобщи Рейндерс.