Камарата на строители те в България изпрати отворено писмо до държавните институции, в което изрази безпокойство от влошаващата се икономическа среда. От бранша поставят определени искания до държавата и заявяват, че са готови да протестират, ако не бъдат чути.

Ето какво написаха от камарата на строителите:

ДО
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Камарата на строителите в България изразява своето сериозно безпокойство от чувствителното влошаване на икономическата среда, което непосредствено засяга сектора на инвестиционното проектиране и строителството, както и редица, свързани с него отрасли на националната икономика. В желанието си да преодолеем негативните тенденции, пред които сме изправени и с цел да заемем мястото си на първостепенен отрасъл на икономиката, генериращ значителна част от националния брутен вътрешен продукт, заявяваме нашите приоритетни искания, които адресираме както до българския законодател, така и до изпълнителната власт:

На първо място, настояваме за ефективно, всеобхватно, справедливо и законосъобразно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство, регламентиращо промяната на цените по договорите за строителство, възложени по реда на ЗОП /т. нар. индексация/. Не са тайна несъвършенствата в тази област, както на нормите на ЗОП, така и на ПМС №290 от 2022 г., но дори и посочените нормативни актове не се прилагат адекватно от възложителите, които, позовавайки се на субективни „указания“, дадени от административни органи, постановяват многобройни немотивирани и противозаконни откази. В тази връзка, настояваме за спешна промяна на съответната нормативна уредба, в синхрон с опита на европейски държави, приложили справедливо и ефективно индексирането на договорите със своите строители. Освен това, считаме за абсолютно необходимо издаване на законосъобразни и единни указания от страна на централната власт, адресирани до възложителите на обществени поръчки в строителството, които да преодолеят разнообразната и незаконосъобразната практика. Най- сетне, настояваме в следващия бюджет на Република България да бъде обособено отделно перо „индексация“ което ще спомогне за реалното и прозрачно прилагане на процеса на коригиране на цените по договорите.

На второ място, налице е тревожна тенденция в последните години, държавата да не изпълнява своята инвестиционна програма, оставяйки дори крайно недостатъчните за нашето общество „капиталови разходи“ в голямата си част неусвоени. Това влияе отрицателно както на комфорта и качеството на живот на всички граждани, така и на развитието на редица отрасли, в това число и строителството. По тази причина, изразяваме твърдото си становище, че е крайно необходимо да се предвиди значително увеличаване на обема на капиталовите разходи на обществените възложители, както и да се създадат гаранции за реалното осъществяване на инвестиционните им програми. Това следва да намери и отражение във всички планови и програмни документи на национално и местно ниво /вижте и съответните разпоредби на ЗУТ и ЗРР/.

На трето място, отчитаме тревожна тенденция в развитие на законодателство, създаваща дисбаланс между правата и задълженията на страните по договорите за обществени поръчки, който е в полза на възложителите. Пример за това е предложението за промяна в ЗОП, предвиждащо отпадане на застрахователните инструменти /т. нар. „бондове“/ като форма на гаранция за изпълнение за добро изпълнение на договорите за строителство. Чрез абсолютно несъстоятелни и неверни аргументи се прави опит да се игнорира един финансов инструмент, успешно работещ както у нас, така и в стотици държави по света. Това е само един от примерите за това, как администрацията се опитва да си направи „живота по- лесен“, но за сметка на изпълнителите по договорите за обществени поръчки. Настояваме, както за запазване на застраховките като инструмент за гарантиране на доброто изпълнение на договори по ЗОП, така за прекратяване на описаната по- горе законодателна практика.

Отново, отчитайки незавидното понастоящем състояние на ЗОП, констатираме, че въпросният нормативен акт по никакъв начин не отчита спецификата на договорите за възлагане на СМР, като по такъв начин прави особено трудно тяхното изпълнение, което вреди както на изпълнителите, така и на интересите на цялото общество. По тази причина, настояваме за законодателни промени, свързани с прилагане на добрите практики на Международната федерация на инженерите- консултанти /FIDIC/ при сключване на договорите за проектиране и строителство.

Необходимо е на ниво централна изпълнителна власт да бъдат разработени и типови договори, които да възпроизвеждат принципите, залегнали в цялата палитра от книги на международната федерация.
Не на последно място, анализът на процедурите по възлагане на обществени поръчки с предмет строителство, показва че редица възложители системно нарушават разпоредбите на Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и по- специално, на изискването му определени строежи и видове СМР да се изпълняват от строители, които са регистрирани /вписани/ в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/. В документациите по възлагане на обществени поръчки това изискване към изпълнителите не е отразено. Освен противоречието със закона, тази практика води до накърняване на обществения интерес за постигане на качествен и безопасен строителен продукт, както и до създаване на значителен „сив сектор“ в строителството. Именно борбата с тази тенденция и изваждане на целия строителен бранш „на светло“ е един от главните приоритети на КСБ, но следва да се превърне и във важна цел на българската държава.

Най- сетне, отчитайки първостепенното значение на строителството за цялото наше общество, настояваме, в диалог с компетентните държавни органи, за изработване на стратегия, предвиждаща пакет от мерки /финансови, социални и административни/ за превръщане на строителния сектор в приоритетен отрасъл в следващите 10 години.

Считаме изложения пакет от нашите искания за напълно необходим, реалистичен и генериращ позитивен ефект не само за строителите, но и за цялата държава. В случай, че те не срещнат разбиране от страна на държавните органи, заявяваме, че без колебание ще призовем всички наши членове на национален протест.


С УВАЖЕНИЕ:
ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ