Паричните преводи в евро в ЕС ще пристигат вече само за 10 секунди и по всяко време на денонощието..

Това предвиждат новите правила, приети днес от Европейския парламент на пленарна сесия в Страсбург.

Страните членки на ЕС от еврозоната ще имат 12 месеца преходен период за започването на прилагането им.

За България обаче този период ще бъде по-дълъг. И докато той трае, правилото за 10-те секунди няма да важи за извънработното време.

Става дума за преводи по банковите сметки на непрофесионални клиенти и фирми в целия Европейски съюз, най-вече малките и средни предприятия (МСП). На тях вече няма да им се налага да чакат дълго да получат парите.

Безопасността на трансферите също следва да се повиши. Банките и другите доставчици на платежни услуги ще трябва да гарантират, че кредитните преводи са достъпни и обработени незабавно.

Текстът, който вече е съгласуван с държавите членки (Съвета) на ЕС, актуализира настоящите правила на Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Незабавни кредитни преводи

Те ще се извършват моментално, независимо от деня или часа. Парите трябва да пристигнат в сметката на получателя в рамките на 10 секунди. Платецът трябва също така да бъде информиран в рамките на същото време дали прехвърлените средства са били предоставени на предвидения получател.

България и останалите страни от ЕС, чиято парична единица не е еврото, също ще трябва да прилагат правилата, когато сметките вече предлагат редовни операции в единна европейска валута. Това обаче ще стане след по-дълъг преходен период. Ще има специална дерогация от извършването на плащането в рамките на 10 секунди за такива сметки извън работното време. Причина са евентуалните опасения за достъпа до ликвидност в евро.

Безопасност на клиентите, наказания и санкции

Доставчиците на платежни услуги следва да разполагат със стабилни и актуални мерки за разкриване и предотвратяване на измами, за да се избегне попадането на кредитни преводи в грешна сметка поради измама или грешка. За тази цел доставчиците, извършващи дейност в ЕС, трябва незабавно и без допълнителни такси да предоставят услуга за проверка на самоличността на получателя.

Като допълнителна предпазна мярка срещу измами те следва да позволят на своите клиенти да определят максимална сума за незабавни кредитни преводи в евро, която може лесно да бъде променена преди следващия превод.

Ако доставчикът на платежни услуги не изпълнява задълженията си за предотвратяване на измами и това доведе до финансови щети, клиентът може да поиска обезщетение от него съгласно новите правила.

Доставчиците, които предлагат незабавни кредитни преводи, трябва също така да проверяват дали някой от техните клиенти подлежи на санкции или на други ограничителни мерки, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма.

Таксите остават същите

Таксите, прилагани от доставчици на платежни услуги по отношение на операциите за незабавен кредитен превод в евро, не могат да бъдат по-високи от тези, прилагани за операции по „немигновен“ такъв превод в евро.

Следващи стъпки

Новите правила влизат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Страните членки ще разполагат с 12 месеца, за да приложат регламента.