Страните от ЕС трябва да гарантират, че нарушаването на европейските санкции се наказва с ефективни и пропорционални наказателноправни мерки, вариращи в зависимост от престъплението.

Това предвижда законодателният акт, приет днес от държавите членки (Съвета). Той установява минимални правила за целия Европейски съюз за наказателното преследване на нарушаването или заобикалянето на санкциите на ЕС в страните членки.

Става дума за каквито и да било ограничителни мерки, въвдени срещу каквито и да било физически или юридически лица.

Някои действия вече ще се считат за престъпления във всички държави от ЕС. Такива стават например подпомагането на заобикалянето на забрана за пътуване, търговията със забранени стоки или извършването на забранени финансови дейности. Предвидено е също санкциониране за евентуалните случаи на подбудителство и помагачество във връзка с тези престъпления.

Умишленото нарушаване на санкциите обаче трябва да води до лишаване от свобода като максимално наказание. На нарушителите могат да бъдат налагани и глоби.

Юридически лица, т.е. дружествата, също могат да бъдат подведени под отговорност, когато извършителят е лице, заемащо ръководна длъжност в организацията. В такива случаи санкциите могат да включват лишаване от право на упражняване на стопанска дейност и отнемане на разрешителни и на разрешения за извършване на икономически дейности.

Директивата ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки разполагат с 12 месеца за транспонирането й в националните си законодателства.