• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Увеличава се броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Населението на страната в края на 2023 г. е 6 445 481 души. В сравнение с 2022 г. то се е свило с 2229 души, или с 0,03%.

Това сочат актуалните данни на Националния статистически институт, огласени в понеделник.

През 2023 г. в страната са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 57 197 (99,5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 601 деца, или с 1,1%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2023 г. е 8,9‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.5‰, София (столица), Ямбол - по 9.9‰, и Пловдив - 9.7‰.

В двадесет и една области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян - 5.1‰, Перник - 6.4‰, Габрово - 6.8‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените.

  • През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1,79, като нараства с 0,01 спрямо 2022 година.
  • През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27,7 години, в сравнение с 2022 г. се е увеличила с 0.1 години.

В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22,2 години за област Сливен до 30,8 години за област София (столица).

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-27 през 2022 г. е 8,7‰ по данни на Евростат.

Най-високо равнище на раждаемост сред държавите - членки на ЕС, има Кипър - 11,2‰, следват Франция - 10,7‰, Ирландия - 10,5‰, и Швеция - 10‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия - 6,7‰.

България все така с най-висока обща смъртност в ЕС

Броят на умрелите през 2023 г. е 101 006 души и спрямо 2022 г. намалява със 17 808.

Коефициентът на обща смъртност е 15,7‰

Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 17 808, или с 15%. Нивото на общата смъртност продължава да е високо.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.4‰, Габрово - 21.9‰, и Монтана - 21.6‰.

В осем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 11.4‰.

Общо за ЕС-27 коефициентът на смъртност през 2022 г. е 11,5‰

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки.

С най-ниска смъртност са Ирландия и Люксембург - по 6,8‰, и Малта и Кипър - по 8‰. Освен в България по-висока от средната за ЕС-27 е стойността на този показател само в Латвия - 16,4‰, Литва - 15,1‰, и Хърватия - 14,8‰

Расте показателят за преждевременна смъртност

Показателят за преждевременна смъртност през 2023 г. (20,1%) се увеличава спрямо предходната 2022 година (19,2%).

В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 12,5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27,1%.

През 2023 г. в страната са починали 281 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4,9‰.

За сравнение, през 2002 г. коефициентът на детска смъртност е бил 13.3‰, а през 2022 г. - 4,8‰.

В регионален аспект през 2023 г. в общо тринадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кюстендил - 1,3‰, Габрово - 1,5‰, и Велико Търново - 1,9‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Разград (12,8‰), Сливен (10,8‰) и Стара Загора (8,6‰).

Хората над 65 години отиват към една четвърт

Мъжете са 3 097 698 (48,1%), а жените - 3 347 783 (51,9%), или на 1000 мъже се падат 1081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 530 909, или 23,8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27,7%, а на мъжете - 19,5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31,3%), Габрово (30,3%) и Смолян (28,9%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19,2%, Варна - 21,5%, и Благоевград - 22,2%.

Общо за ЕС-27 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 21,3%. Най-висок е този дял в Италия (24%) и Португалия (24%).

Децата до 15 години са 14,1 на сто

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в страната са 911 025, или 14,1% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18,9%, Ямбол - 15,2%, и Бургас - 14,9% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 10,6%, Видин - 11,5%, и Габрово - 11,7%. През 2022 г. делът на най-младото население в ЕС-27 е 14,9%, като най-нисък е в Италия - 12,4%, Португалия - 12,9%, и Малта - 12,7%, а най-висок е в Ирландия - 19,3%, Швеция - 17,4%, и Франция - 17,3%.

Средна възраст - 45,2 години

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.6 години през 2002 г. нараства до 45.2 години в края на 2023 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.4 години, а в селата - 47.5 години.

3,769 млн. души са в трудоспособна възраст

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2023 г. е 3 769 хил. души, или 58,5% от населението на страната, като мъжете са 1 971 хил., а жените - 1 798 хиляди.

Шест града с над 100 хил. души

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 35,2% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 71 773 души, или 1,1% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - с 1 286 965 души (20%). Четири са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (36,5%).

В сравнение с 2022 г. пет области увеличават населението си. Най-голямо е това увеличение за областите Кърджали и Бургас, съответно с 2,8 и 1,5%. При двадесет и две области има намаление, като най-голямо е за областите Монтана - с 1,4%, Видин и Смолян - с по 1,3%.

Прираст

През 2023 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.5‰), Сливен (-3.0‰) и Благоевград (-4.4‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2023 г. е положителен - плюс 41 580 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Изменението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е 6.4‰. През 2023 г. най-голям механичен прираст има в областите Кърджали (34,5‰), Бургас (20,6‰) и Варна (12,3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-1,5‰) и Ямбол (-0,9‰).