Прокуратурата явна има незаслужено лош имидж, ако се кледа нейният КПД - статистически според годишния доклад, представен днес от Борислав Сарафов пред ВСС.

От подробната му версия, която е на сайта на държавното обвинение, излиза, че оправдани през 2023 г. с влязъл в сила съдебен акт са 692 лица, "като се запазва трайната положителна тенденция на незначителен дял на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт – 2.4% , спрямо всички лица с постановени, влезли в сила съдебни актове" (през предишните две години - 22 и 21-ва са били съответно 644 и 665 или като проценти - 2.2%; 2.2%)

Сарафов, който бе поканен в Прокурорската колегия (или Висш прокурорски съвет), изнесе само основни данни от доклада.

Но в него четем, че написаните по-горе осъдителни успехи не се отнасят само за "кокошкари": през годината прокуратурата е наблюдавала цели 25 252 дела с т. нар. висок обществен интерес.. Внесените в съда прокурорски актове са 5114 (4 597; 5 399), като привлечените към наказателна отговорност "ВИП" лица (по критериите разписани за нуждите на статистиката) са били 5745.

Впоследствие върнати са 821 дела (едва 4.6%), а окончателно оправдани са 176 души или отново незначителните 3.3%.

Сарафов, който иначе не участва в заседанията на ВПС като "изпълняващ функциите" представи накратко изводите в "Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи".

По данние на МВР през годината са регистрирани 84 211 пресътпления, от тях разкрити - 41 863, което е увеличение и в абсолютни числа, и като процентен дял.

Най-много остават престъпленията против собствеността - 40%, следват общоопасните - 27.8 %, икономическите - 13.2 и престъпленията против личността -  8 на сто от всички.

Разкрити са например 33 693 кражби и 6744 посегателства срещу против личността, гласи още статистиката.

Прокурорите са работили по 291 281 преписки и по 238 263 досъдебни производства, като са участвали в 141 301 съдебни заседания.

Новообразуваните дела за годината са – досъдебни производства 89 580, от тях разследвани по общия ред 72 934 и бързи 16 646

Приключените досъдебни производства са 95 471. Намаляват спрените, а прекратените са 31 000 без тези по давност – там също има намаление, посочи Сарафов.

Висок остава делът на споразумения

Прокуратурата е написала 14 271 обвинитени актове (51% от всички), 11 115 споразумения (39%), а предложенията за преобразуване на отговорността то наказателна в глоба са над 2500

Средния брой от един прокурор е 33.8 внесени акта през годината.

"Има известни предложения, които са необходими да бъдат взети предвид", каза днес Сарафов.

Той повтори за пореден път, че според прокуратурата се налагат промени в НК и НПК, както и засегна болезнения въпрос с недостига на експерти.

"Предлагал съм дори да се създаде нещо като база данни за вещи лица и с методи за обуение, способи, нещо като архив от вещи лица... Едно Бюро за вещи лица, може би към Министерството на правосъдието - подчерта и.ф. главният прокурор. -

При направения от мен анализ – както изобщо за прокуратурата, наказателните производтава, разследването,а и в съдебната фаза също се бавят единстено и основно заради пробема с вещите лица."

Той иска да се мисли за създаване на централизиран експертен орган и да се работи, включително за подготовка на липсващите специалисти.

Целият спектър от вещи лица е недстатъчен и не покрива нуждите от бързина и качество на правораздаване.

Интересни са данните за Националната следствена служба - откъдето Сарафов идва. Самият той - още при встъпването си като директор на НСлС е критикувал натовареността там (или по-точно липсата й). Статистиката гласи, че всички следователи в НСлС за годината са провели разследване общо по 455 дела и 175 международни следствени поръчки. Средно един следовател е разследвал 10.3 досъдебни производства и международни поръчки, приключил е 4.5 и е изпратил на прокурор с мнение за съд 0.6 дела. За годината!