Последният брой на Държавен вестник - издание на Народното събрание, е стигнал до абонатите си, опакован в петъчния брой на вестник "Телеграф", в който има специално приложение, посветено на сделките на Цветан Василев. Това размаха в студиото на Нова Тв Менко Менков - адвокатът на банкера, възмутен от това, че изданието на семейство Пеевски е обвързано с държавното издание за закони.

Има ли нещо нередно в това? Много често вестниците се разпространяват с различни рекламни притурки и ако издателят на един вестник е решил да го третира като рекламна притурка и го приложи към друг вестник, това си е за негова сметка - в буквалния смисъл на думата. Ако Пеевски е решил да раздава този брой на "Телеграф" безплатно на хора, които не са абонирани за него, той е заплатил за това - веднъж самият вестник, втори път - разпространението. Е, като се има предвид, че владее над 80% от разпространението, и това не е чак такъв проблем. 

Да, ама не. Държавен вестник е издание с по-специален статут, за него има закон, според който:

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси по чл. 9, ал. 2 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност. Печатното издание на "Държавен вестник" се разпространява чрез абонамент и ръчна продажба.

Та именно според този закон Чл. 6. (1) Към "Държавен вестник" може да се издава притурка с по-ограничен тираж, изрично посочена в съответния брой на вестника, в която се обнародват обемисти международни договори, сборници от международни договори или от други нормативни актове. Обнародването в притурката има същото правно значение, както и обнародването в "Държавен вестник".
 чл. 7 (4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 1999 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В "Държавен вестник" не могат да се публикуват обявления, съобщения и покани с рекламен или с търговски характер.

Явно е, че вестник "Телеграф" не отговаря на предвиденото в чл. 6. Сега очакваме да видим как ще реагира Народното събрание на това явно нарушение на закона. Защото Държавен вестник е издаван с бюджетни - т.е., наши пари.