“Камчийски пясъци” е защитена местност, в която е най-големият черноморски пясъчен плаж в България. Включена е заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и е предложена за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение. В местността има  уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. 

Лонгозните гори са смесени по състав и със сложна структура, специфичното при тях е многоетажността (подобно на екваториалните гори) и наличието на увивна растителност (лиани), много вечнозелени и топлолюбиви видове. В световен мащаб такива гори са рядкост, в България са разпространени предимно по черноморието. 

2003 - намаляване на територията на защитената местност

Именно заради уникалната природа, "Камчийски пясъци" става примамлива "хапка" за инвеститори и хотелиери още през март 2003-та година. Тогава по искане на фирмата Холдинг Варна АД областният управител на област Варна внася искане до МОСВ за намаляване площта на защитена местност „Камчийски пясъци” в южната част, където се предвижда изграждане на курортен комплекс. На 7 април 2003 с писмо на МОСВ, в което не са посочените мотивите за целесъобразност, стартира процедура по намаляване на площта на защитената територия. Комисията, която разглежда предложението, въпреки отрицателните становища на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ и Българска фондация "Биоразнообразие", взима решение за намаляване площта на ЗТ "Камчийски пясъци" на 13-и май 2003 г.

Седмица по-късно тогавашният министър на икономиката Николай Василев обявява и инвестиционните намерения за проект на стойност 100 милиона долара - модерен крайморски курортен комплекс южно от резерват „Камчия”, като резерватът бъде запазен.

На 9 юли 2003 г. министърът на околната среда и водите в правителството на НДСВ Долорес Арсенова приема представители на БДЗП, за да разгледа искането на дружеството от 2 юни същата година за спиране на процедурата. След посещение на ЗТ "Камчийски пясъци" и дискусия с НПО, министър Арсенова временно спира процедурата по намаляване на територията.

2004 - приемане на ПУП на КК "Шкорпиловци", който предвижда застрояване в "Камчийски пясъци"

С решение на общинският съвет гр. Долни чифлик се приема подробен устройствен план на курортен комплекс „Шкорпиловци”, предвиждащ застрояване в границите на Защитена местност „Камчийски пясъци” в нарушение на ЗУТ, ЗООС и ЗЗТ без екологична оценка.

2005 - плажът е обявен за "пасищеи не подлежи на защита като публична държавна собственост

Изключени са 1500 декара от плажната ивица в Община Долни Чифлик, землищата на селата Шкорпиловци и Долни Чифлик. С решение на МС собствеността им става от "държавна собственост" на "частна държавна" и  крайбрежните  пясъци се превръщат в земеделска земя (пасище Х категория) и горски култури.

Собственост върху земята придобива  фирмата „Рийс Интернешънъл” (собственост на Райфайзен банк) и оспорва статута ѝ на защитена територия.

2006 - скандалната заменка на т.нар. "пасища" със земеделски имоти

С договор между министъра на земеделиетo и горите Нихат Кабил и фирмата "Рийс Интернешънъл" ЕАД, 407 декара от плажовете, обявени за  „пасища” (включително земите от Защитена местност "Камчийски пясъци") в нарушение на Закона за защитените територии са заменени  с 31 имота земеделски земи в общините Видин, Брегово и Макреш с обща площ 650 декара.

2008 - схема с няколко фирми, започва строеж на "екоселище"

Гората около плажа Карадере е включена в план за голямо "екоселище", проектирано от британския архитект Норман Фостър. В проекта участва братът на бившия премиер Сергей Станишев – архитект Георгий Станишев. Проектът на инвестиционния фонд Madara Bulgarian Property Fund Limited, в който е трябвало да бъдат инвестирани 1 милиард евро, е замразен заради кризата.

2010 - строителството на "Камчийски пясъци" е спряно за една година 

Със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, публикувана в Държавен вестник,  жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия се забранява за една година. Заповедтта спира проекта на четирите фирми, свързани с Райфайзен банк Австрия, за изграждането на огромен туристически комплекс на територията на бившата ЗМ „Камчийски пясъци”.

2012 - съдебни драми

Фирмите, заинтересовани от строителство в Карадере, обжалват заповед на министъра на околната среда и водите от 23 август 2012 г., с която министър Нона Караджова спира реализацията на два подробни устройствени плана за застрояване, одобрени от кмета на община Долни чифлик, област Варна, на 25 март 2008 г.  В решението на съда се казва, че е направена оценка за наличие на непосредствена опасност от унищожаване и/или увреждане на предмета на опазване в защитените зони.

2014 - съдът решава в полза на Карадере, след 2 месеца  е задвижен проектът  "Блек сий гардънс" 

На 6-ти януари тази година ВАС потвърди решението тричленния съвет на МОСВ за забрана на строителството в Карадере. Два месеца по-късно кабинетът "Орешарски" одобри инвестиционните намерения на "Мадара Юръп" ЕАД. Решението на правителството предизвика огромно недоволство сред граждани, природозащитници и НПО. 

Предложението за забрана на строителството в защитените зони от Натура 2000 по местообитанията на 2 км от брега (зони А и Б на Черноморското крайбрежие), изготвено от експерти на коалицията „За да остане природа в България“ и ПП Зелените, може да реши веднъж завинаги проблемите с Иракли, Странджа, Камен бряг и би гарантирало опазването на основния ресурс на устойчивия туризъм – запазената природа.