Административните ръководители на прокуратурата ще могат да командироват при по-ясни правила и само след становище на Комисията по предложенията и атестирането към прокурорската колегия. Това е една от предложените промени в Закона за съдебната власт, които предлага правосъдното министерство.

Съдебните шефове вече ще могат да командироват кандидат, „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

Както се очакваше, правят се промени в правилата за командироване, които сега често са компрометиран повод за издигане на свои хора с подпис само на ръководителя. След време тези хора печелят лесно конкурсите за титуляри..

Командированите няма да могат да участват и в общите събрания на съдиите.

Главният прокурор вече ще трябва да съгласува с прокурорската колегия във ВСС и правилата за случайно разпределение на преписките в държавното обвинение и следствието.

Предлага се текст, според който освен необходимите „нравствени и професионални качества“, каднидатите за съдии, прокурори и следователи ще трябва да имат и „социалните умения и нагласи, относими към успешното справяне с работата“.

Съдилищата ще предоставят информация по електронен път за хода на делото.