Сайтът "Биволъ" разпространи нов, пореден запис от разговор между две жени. Според сайта става въпрос за подсъдимите към момента съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова, съответно бивш председател и бивш съдия от търговското отделение на СГС.

Според "Биволъ" събитията, за които си говорят, се отнасят за 19 февруари - същия ден, в който Янева е отстранена от длъжност заради разразилата се афера "Червей". Те логично се връзват с предишните три аудиофайла, за които Клуб Z вече писа, и според които някой си "Бойко" наредил на някой, споменат като "главния прокурор" да "опраска" Янева. В нейна защита пък бил "Жоро", който според сайта е председателят на Върховния административен съд Георги Колев.

От записа със сигурност личи, че и двете събеседнички са добре запознати със законодателството. Ето го и разговора, като използваме за имена на събеседничките споменатите от "Биволъ":

"Янева: Така... Аз звъня на главния прокурор. И се виждам с главния прокурор. Той веднага отреагира, казва: След 10 мин.,  така и така, ела. С главния прокурор коментираме следния момент. Той казва така: "Какво е твоето мнение?"

И аз му казвам - виж сега, започвам едно по едно да му ги казвам нещата...

Първо му казвам, че за срока според мен няма проблем, защото са отделни искания, има прекъсване, то се прекратява - започва да тече нов срок (между другото, точно това е тезата на защитата по делото "Червеи", което вече тръгна в съда, б.р.). За обект няма изискване по закон да е до 180 дни по едно оперативно дело и в рамките на една година- това е изискване само по отношение на лицата. Няма единен електронен регистър, обектът няма легална дефиниция, поради което даващият разрешение да го преценява.

Ченалова... Преценява, да!

Янева: ... И способите са извън мотивите на искането,...

Ченалова ... Точно така!

Янева: ... което значи че заявителят си преценява какви способи да използва. И всичките мои доводи аз съм му ги казала.

Той казва: Добре. Имай предвид, ако се наложи, може да те разпитаме като свидетел, или служителят ти по сигурността на информацията да ги каже всичките тези неща. Но, казва, имай предвид, че мене Бойко ме извика, каза ми да те опраскам, аз му казах, че на мен глупости не ми се правят, популистки ходове не ми се предприемат. И ще гледам да завоалирам нещата, така че, ако има някакво нарушение, все едно тебе са те подвели.

Така както той едно време каза, че Роман Василев, ако си спомняш, го е подвел с някакво СРС, не знам дали го помниш тоя случай...

Ченалова: ... Помня го, помня го, когато подписа в Пловдив (Всъщност става въпрос за мегаскандала с делото срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и Тенчо Попов. През 2013 г. Цацаров заяви, че тогавашният градски прокурор Роман Василев е заобикалял закона при исканията на СРС-та по казуса и го е подвел. Двама от „челните редици“ на делото – Василев и шефът на столичното следствие Петьо Петров, напуснаха системата по живо по здраво без каквито и да е последствия, а след като вече плати веднъж на Цонев, България чака още осъдителни присъди в Страсбург, б.р.)

Янева: ... И аз изключително спокойна си тръгвам. Така...

След което Съюзът на съдиите скача в моя подкрепа срещу Бойко, след което ВСС пише декларация, след което Бойко самият омеква и казва: "Аз имах предвид, че всеки трябва да си носи отговорността. Макар че я познавам лично, тя трябва да си носи отговорността – това му е второто изказване."

От "Бивол" изреждат и няколкото очевидни - според тях - нарушения:

На Етичния кодекс на магистратите

2.3. По висящи пред него производства, магистратът не може да прави публични изявления или коментари, чрез които да се ангажира за крайния изход на случая или да създаде впечатление за пристрастност и предубеденост. Извън съдебните заседания той не може да обсъжда подобни производства пред други участници в тях, адвокати или трети лица, освен в предвидените в закона случаи;

На Наказателния кодекс:

Чл. 289. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 26 от 2010 г.) Който склонява длъжностно лице от разследващите органи или от прокурорските или съдебните органи да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

И пак на етичния...

1.2. Магистратът не допуска и не се поддава на каквото и да е външно влияние, натиск, заплахи, пряка или косвена намеса в работата си, независимо от техния източник, повод или причина;
1.5. Магистратът е длъжен да информира органите на съдебната власт и обществеността при всеки опит за накърняване на неговата независимост.

И пак на Наказателния...

Чл. 288. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .

Чл. 294. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания.
(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Ако деецът е съдия, прокурор, следовател или полицейски орган, разследващ полицай, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

Следва продължение?