Европейската комисия вече е изпратила на властите в София доклада по напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка, по който наблюдението над България и Румъния в областта на правосъдието и вътрешните работи не е спирало от приемането на двете държави в Европейския съюз през 2007 година. 

Клуб Z разполага с 28-страничния технически доклад, който описва в детайли свършеното и несвършеното през изтеклата година. Към него е прикрепен и 13-страничен доклад със заключения и препоръка на Комисията, който ще бъде представен на страните членки и на Европейския парламент. 

Най-важните препоръки са за независима проверка на прокуратурата, за безпристрастно разследване на скандала в Софийския градски съд (който в техническия доклад е подробно описан, включително и записите "Двете каки" - б.р.), както и оценка със задна дата на всички дисциплинарни производства на ВСС от 2012 година насам.

Първи съобщихме: БРЮКСЕЛ ИСКА НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОКУРАТУРАТА

Сега ви предлагаме пълен превод на препоръките на Европейската комисия, с които завършва докладът. Това все пак е чернови вариант и не е изключено до сряда някои от текстовете в него да бъдат променени.

...

Комисията очаква да продължи да работи съвместно с България, за да гарантира изпълнението на целите на Механизма за сътрудничество и оценка (CVM) и приканва България да предприеме действия в следните сфери:

1. Независимост, отчетност и интегритет на съдебната система

България пое по пътя на реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и засилване на Съдебния инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат изпълнени. Важно е също така да се надградят стъпките, предприети за подобряване на доверието в процеса на случайно разпределение на делата.

Да извърши реформата във ВСС чрез необходимите поправки в Закона за съдебната власт.

Бързо да осигури на Съдебния инспекторат правомощия и материални ресурси, за да изпълни новата си роля за съблюдаване на интегритета и за борба с корупцията в съдебната система.

Да осигури капацитет във ВСС и Съдебния инспекторат за наблюдение на приложението и сигурността на новата система за случайно разпределяне на делата в съдилищата. Тези институции трябва да са прозрачни в резултатите от своите проверки и последващото развитие на идентифицираните проблеми.

Да установи практика във ВСС на прозрачни и последователни решения по отношение на назначаването, като прилага ясни стандарти за постижения и интегритет, като в същото време взима тези решения навреме.

Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните обвинения за корупция по високите етажи на Софийския градски съд, по-специално възможността за системни последствия, в това число и подобни практики в други съдилища.

2. Реформа на съдебната система

Пакет от поправки на Закона за съдебната власт бе подготвен от Министерството на правосъдието и бе широко дискутиран през 2015 година, целящ реализиране на правителствената стратегия за съдебна реформа. Отдавнашната препоръка за модернизиране на българския Наказателен кодекс все още е актуална.

Да приеме поправките в Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, включително повече свобода за отделните съдии и прокурори, както и да гарантира изпълнението й в близко сътрудничество със съдебните власти.

Да подготви комплект промени, насочени директно към ключовите проблеми в наказателните процедури, особено проблемите при сложните случаи на корупция и организирана престъпност.

- Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие със стратегията за съдебна реформа.

3. Стандарти в съдебната система

България трябва да постигне напредък през 2016 година в ключови сфери на съдебната система, включително необходими промени в съдебната карта за подобряване на цялостното качество и ефективността, въвеждане на електронно правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства, както и продължаване на реформата в прокуратурата.

Да приеме реформа в съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за по-основна рационализация на съдилищата на всички равнища за подобряване на цялостното качество и ефективността, включително и пренасочване на средства в необходимата посока в светлината на цялостен анализ на натовареността в съдилищата.

Да изготви ясен график за въвеждането на електронно правосъдие и да осигури необходимия капацитет за наблюдение и ръководство на процеса.

Да развие практика да мотивира дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да проведе независима оценка на дисциплинарната практика на ВСС от 2012 година насам.

- Да стартира независима проверка на прокуратурата, както е записано в правителствената стратегия за съдебна реформа, като вземе предвид вече въведените мерки от реформата.

4. Корупция

Инициативите в тази сфера трябва да бъдат фокусирани в изпълнението на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 година. Главен приоритет трябва да бъде бързото повторно гледане в Народното събрание на правителствения проект за антикорупционен закон, като се вземат предвид всички конкретни съображения, но и като се запазят основните елементи в съответствие с намеренията в стратегията за борба с корупцията.

- Да приеме нов антикорупционен закон в съответствие със стратегията за борба с корупцията, включително и създаването на единен орган с независим мандат за борба с корупцията по високите етажи. Да гарантира бързото създаване на такава институция и да я осигури с необходиите ресурси.

Да приеме промени в закона за публичната администрация, за да засили правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати, и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор в посока оценка на риска и задължения за деклариране.

Да осигури на Агенцията за обществени поръчки правомощия и организационен капацитет, за да извършва задълбочени проверки на процедурите за обществени поръчки, базирани на оценка на риска.

Да продължи усилията за справяне с корупцията по ниските етажи в МВР. Стартиране на подобни действия и в други рискови сектори на публичната администрация.

Да наблюдава напредъка по наказателни дела за случаи на корупция по високите етажи, включително и досъдебната фаза, и приемане на мерки за решаване на идентифицираните проблеми.

5. Организирана престъпност

България все още се нуждае от солидно количество случаи на потвърдена на последна инстанция присъди в случаите на сериозна организирана престъпност. Важно е да се гарантира, че правоохранителните и съдебните системи имат законодателни и институционални условия, за да работят ефективно.

- Да наблюдава напредъка на наказателни дела по случаи от сериозната организирана престъпност, включително в досъдебната фаза, както и изпълнението на присъди, и да приеме мерки за справяне с идентифицираните проблеми.

Бързо да се заеме със законовите проблеми, идентифицирани във връзка с правомощията и дейността на дирекцията за борба с организирината престъпност в рамките на МВР, за осигуряване на дирекцията с организационна стабилност, от която се нуждае за изпълни работата си.

- Да промени Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, за да позволи на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.