Article_top

Клуб Z

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри производство за установяване на наличието на картел на пазара на горива на дребно в България, показва секторният анализ на пазара на горива на дребно, който ведомството стартира през юни м.г. Документът от 120 страници беше публикуван на сайта на КЗК.

Обхванатите в производството компании са седем - "Шел България", "Ромпетрол България", "Еко България", "ОМВ България", "Петрол", "НИС Петрол" (бензиностанциите "Газпром") и "Лукойл България".

КАРТЕЛЪТ ЗА ГОРИВА ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИТЕ С НАД 3 МЛРД. ЛВ. ЗА 3 ГОДИНИ И ПОЛОВИНА

Освен това ще бъде извършена и проверка за злоупотреба с господстващо положение от страна на единствения производител на горива в България - "Лукойл Нефтохим България", рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Какво са установили инспекторите на КЗК? Някои от изводите ги знаят от опит и потребителите - цените на горивата на дребно са свързани с движението на цените на петрола на международните пазари, но когато поскъпва петролът, те много по-бързо нарастват, докато в обратния случай се "бавят".

Въпреки вноса на горива, който би трябвало да дава възможност и за по-ниски цени, всички вериги имат едни и същи цени, като тези на бензиностанциите на "Лукойл България".

Има сериозен проблем пред вноса на горива в страната, защото "поради изискванията на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти "всеки вносител е длъжен на база на внесените количества от предходната година (внос и вътреобщностно придобиване (ВОП) да създаде и съхранява за своя сметка приблизително 15% от количествата внос и ВОП, което се явява сериозна бариера пред вносителите на горива".

КЗК предлага държавата да създаде държавни данъчни складове (особено до гранични пунктове), които да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и цени и при спазване на принципа на конкурентната неутралност. По този начин държавата като складодържател би навлязла на пазара като доставчик на съответната услуга, от което би могло да се очаква повишаване на ефективната конкуренция и на нивото на търговията на едро и на дребно с горива. 

Ето част от констатациите, които са подробно описани в доклада:

При увеличаване на производствената цена и на цената на едро, цената на дребно реагира много по-бързо и с по-голяма степен на това увеличение, докато при понижение на тези стойности цената на дребно реагира със значително времево забавяне и с много по-малък процент. 

Следва да се отбележи, че всички изследвани дружества, а именно „Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД, снабдяват своите търговски обекти на дребно и от алтернативни на „Лукойл България“ ЕООД източници. Въпреки този факт обаче, ценовата политика и ценообразуването на горецитираните дружества е идентична и не се отличава от тази на веригите бензиностанции с търговско наименование „Лукойл“, пише в секторния анализ.

Установен е и още един факт - че "Лукойл" продава горивата си на едро в България по-скъпо, отколкото в други страни, където ги изнася:

След анализ на продажните цени на "Лукойл Нефтохим България" (ЛНХБ), КЗК установи разлика в нивата на бензин А-95Н и дизелово гориво, на които ЛНХБ реализира продукцията си на територията на страната, с тези, на които продуктите се продават, когато са предназначени за територията на съседни на България държави, както и на държави, част от ЕС и Европейската икономическа общност. Трайната тенденция сочи, че за периода 2012 г. – месец 07.2015 г, цената, на която ЛХНБ продава изследваните продукти в сатраната, е по-висока в сравнение с цените, на които рафинерията продава горивата си предназначени за реализация в други държави. 

"Икономическата логика сочи, че подобно поведение може да бъде продиктувано предимно от по-ниски обеми на реализирани продукти към местния пазар. Обратно на тази логика обаче, насочените към националния пазар обеми на бензин А-95Н и ДГ, са значително по-големи от доставките на ЛНХБ към останалите му контрагенти (с няколко изключения по отношение на (…)* (б.р., данните са търговска тайна). Гореизложеното не кореспондира с обективни икономически критерии и в резултат поражда съмнение относно това, дали клиентите на ЛНХБ на територията на страната не са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с тези, които реализират продуктите извън граница, включително и в държави от ЕС и ЕИО", констатират инспекторите.

КЗК установява и наличието на административно-правни бариери пред доставчиците на горива на националния пазар, свързани с функционирането на данъчни складове в страната. Основен проблем в сектора е, че голяма част от доставчиците не притежават собствени  данъчни складове поради невъзможността да отговорят на законовите изисквания за изграждане и регистриране на такива, както и поради недостатъчен финансов ресурс. Условията за отварянето на такъв склад включват уставен капитал от 500 хиляди лева и гаранции до 30 милиона лева за дължим акциз, пишат от ведомството. 

От Българската петролна и газова асоциация, където членуват всички изброени в анализа на КЗК компании, обещаха коментар по-късно днес.

Производството на КЗК е само началото на един процес, който ще продължи с месеци. На базата на събраните доказателства в хода на производството към компаниите могат да бъдат предявени твърдения за картелно споразумение, както и да бъде установена злоупотреба с господстващо положение от страна на "Лукойл Нефтохим". След това компаниите ще имат 30-дневен срок, в който да представят писмени възражения и да бъдат изслушани в открито заседание на комисията. След като приключи и този период КЗК може да вземе решение за санкционирането им. То може да бъде както имуществена санкция в размер до 10% от годишния им оборот, така и да ги задължи да променят своята практика, както и да е комбинация от двете.

 
ИКОНОМИКА Валентин Златев(2)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри производство за установяване на наличието на картел на пазара на горива на дребно в България, показва секторният анализ на пазара на горива на дребно, който ведомството стартира през юни м.г. Документът от 120 страници беше публикуван на сайта на КЗК.

Обхванатите в производството компании са седем - "Шел България", "Ромпетрол България", "Еко България", "ОМВ България", "Петрол", "НИС Петрол" (бензиностанциите "Газпром") и "Лукойл България".

КАРТЕЛЪТ ЗА ГОРИВА ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИТЕ С НАД 3 МЛРД. ЛВ. ЗА 3 ГОДИНИ И ПОЛОВИНА

Освен това ще бъде извършена и проверка за злоупотреба с господстващо положение от страна на единствения производител на горива в България - "Лукойл Нефтохим България", рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Какво са установили инспекторите на КЗК? Някои от изводите ги знаят от опит и потребителите - цените на горивата на дребно са свързани с движението на цените на петрола на международните пазари, но когато поскъпва петролът, те много по-бързо нарастват, докато в обратния случай се "бавят".

Въпреки вноса на горива, който би трябвало да дава възможност и за по-ниски цени, всички вериги имат едни и същи цени, като тези на бензиностанциите на "Лукойл България".

Има сериозен проблем пред вноса на горива в страната, защото "поради изискванията на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти "всеки вносител е длъжен на база на внесените количества от предходната година (внос и вътреобщностно придобиване (ВОП) да създаде и съхранява за своя сметка приблизително 15% от количествата внос и ВОП, което се явява сериозна бариера пред вносителите на горива".

КЗК предлага държавата да създаде държавни данъчни складове (особено до гранични пунктове), които да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и цени и при спазване на принципа на конкурентната неутралност. По този начин държавата като складодържател би навлязла на пазара като доставчик на съответната услуга, от което би могло да се очаква повишаване на ефективната конкуренция и на нивото на търговията на едро и на дребно с горива. 

Ето част от констатациите, които са подробно описани в доклада:

При увеличаване на производствената цена и на цената на едро, цената на дребно реагира много по-бързо и с по-голяма степен на това увеличение, докато при понижение на тези стойности цената на дребно реагира със значително времево забавяне и с много по-малък процент. 

Следва да се отбележи, че всички изследвани дружества, а именно „Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД, снабдяват своите търговски обекти на дребно и от алтернативни на „Лукойл България“ ЕООД източници. Въпреки този факт обаче, ценовата политика и ценообразуването на горецитираните дружества е идентична и не се отличава от тази на веригите бензиностанции с търговско наименование „Лукойл“, пише в секторния анализ.

Установен е и още един факт - че "Лукойл" продава горивата си на едро в България по-скъпо, отколкото в други страни, където ги изнася:

След анализ на продажните цени на "Лукойл Нефтохим България" (ЛНХБ), КЗК установи разлика в нивата на бензин А-95Н и дизелово гориво, на които ЛНХБ реализира продукцията си на територията на страната, с тези, на които продуктите се продават, когато са предназначени за територията на съседни на България държави, както и на държави, част от ЕС и Европейската икономическа общност. Трайната тенденция сочи, че за периода 2012 г. – месец 07.2015 г, цената, на която ЛХНБ продава изследваните продукти в сатраната, е по-висока в сравнение с цените, на които рафинерията продава горивата си предназначени за реализация в други държави. 

"Икономическата логика сочи, че подобно поведение може да бъде продиктувано предимно от по-ниски обеми на реализирани продукти към местния пазар. Обратно на тази логика обаче, насочените към националния пазар обеми на бензин А-95Н и ДГ, са значително по-големи от доставките на ЛНХБ към останалите му контрагенти (с няколко изключения по отношение на (…)* (б.р., данните са търговска тайна). Гореизложеното не кореспондира с обективни икономически критерии и в резултат поражда съмнение относно това, дали клиентите на ЛНХБ на територията на страната не са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с тези, които реализират продуктите извън граница, включително и в държави от ЕС и ЕИО", констатират инспекторите.

КЗК установява и наличието на административно-правни бариери пред доставчиците на горива на националния пазар, свързани с функционирането на данъчни складове в страната. Основен проблем в сектора е, че голяма част от доставчиците не притежават собствени  данъчни складове поради невъзможността да отговорят на законовите изисквания за изграждане и регистриране на такива, както и поради недостатъчен финансов ресурс. Условията за отварянето на такъв склад включват уставен капитал от 500 хиляди лева и гаранции до 30 милиона лева за дължим акциз, пишат от ведомството. 

От Българската петролна и газова асоциация, където членуват всички изброени в анализа на КЗК компании, обещаха коментар по-късно днес.

Производството на КЗК е само началото на един процес, който ще продължи с месеци. На базата на събраните доказателства в хода на производството към компаниите могат да бъдат предявени твърдения за картелно споразумение, както и да бъде установена злоупотреба с господстващо положение от страна на "Лукойл Нефтохим". След това компаниите ще имат 30-дневен срок, в който да представят писмени възражения и да бъдат изслушани в открито заседание на комисията. След като приключи и този период КЗК може да вземе решение за санкционирането им. То може да бъде както имуществена санкция в размер до 10% от годишния им оборот, така и да ги задължи да променят своята практика, както и да е комбинация от двете.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Ееее то и без разследвания, и без доказателства, и без каквото и да било е видно и ясно на всеки, който зарежда гориво, че има картел, че цените умишлено са високи, че цените се командват от Лукойл. Няколко пъти разследвахте и не намерихте нищо, защо ни губите времето и ни харчите парите пак да разследвате за да излезете със заключение, че е съвсем нормално цените по всички бензиностанции да са едни и същи? Май пропускате, че все още плана за изгонване на бялото население не е изпълнен и са останали хора с мозък в главата, а не само електората на БСП и ДПС.
Анонимен's picture
Анонимен

Подкупите ще потекат в определена посока и накрая ще се окаже, че няма картел и всичко, което Лукойл прави е законно! Целта на всички тези разследвания е да се вземе подкуп!!!
Анонимен's picture
Анонимен

Хахааа

Ако ще разследват както разследват КТБ, направо да пием чаша студена вода.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Айде пак кьорфишеци и диски. Коя е тая Държава!?
Анонимен's picture
Анонимен

vav


Рейтингът на Тиквоний удари дъното, и зат'ва е сега това театро за пред населението...
Анонимен's picture
Анонимен
Анонимен

Анонимен

Командира още повече удари дъното като подари цяла България на когото свари, също като Тиквата Съсела който се продава, продава на корпорация дпс за власт и те пък доограбиха останолото което остана не подарено от Шоумена Командира.
Анонимен's picture
Анонимен

DLP

ДСБ-арски, Атакистки и БСП-арските тролчета тук - харесва ми как се гърчите от яд. Бойко ви мачка яко. Давай Бойко. Натискай ги, за да не излизат от копанката им.
Анонимен's picture
Анонимен

даскал Фратю

Караконджул,калцуните и калеврите са по-горни от тебе,казъл бунак!
Анонимен's picture
Анонимен

Простьо, дай по темата.
Анонимен's picture
Анонимен

Коварните рашки се готвят да купят една от българските аерокомпании, за да заобиколят санкциите на Украйна.
S7 заинтересовано войти в капитал одной из авиакомпаний Болгарии для полетов через Украину
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/S7-zainteresovano-voyti-v-kapital-odnoy-iz-aviakompaniy-bolgarii-dlya-poletov-cherez-ukrainu-1001064377
Анонимен's picture
Анонимен

"За последните 7 години „Лукойл Нефтохим“ АД е отчел приходи от над 46 000 000 000 лв. (46 МИЛИАРДА ЛЕВА) и не е отчел и стотинка печалба. Дистрибуторът „Лукойл България“ ЕООД с управляващ Валентин Златев е отчел за същия период приходи от над 24 000 000 000 лв. През последните 4 години също не е отчел и стотинка печалба.Сами можете да си дадете сметка какви пагубни последици върху икономиката на България, върху нейната конкурентност имат тези факти. Да не говоря за джоба на всеки един от нас. Абсурдът е още по-пълен, след като представляващи държавата в борда на директорите на „Лукойл Нефтохим“ АД и бивш министър на енергетиката, преподписал и договора за най-скъпия руски газ за България в целия ЕС Румен Овчаров заявява в национален ефир, че държвата била „притискала“ компанията."
Анонимен's picture
Анонимен

Тоя няма наяждане.
Анонимен's picture
Анонимен

тука е така

Поредната димка и блъф!!!Оставка!!!
Анонимен's picture
Анонимен

Връзката на тиквата Борисов с Кремъл.
Анонимен's picture
Анонимен
Анонимен

Анонимен

А ха ха ха ха ха ха баси глупака ха ха ха ха .....
Анонимен's picture
Анонимен

Секторният анализ на КЗК доказва, че Лукойл укрива данък печалба в огромни размери правейки износ на горива на едро на значително по-ниски цени от тези за вътрешния пазар! ЕК трябва да се сезира за нерагламентирана държавна помощ към Лукойл. Да очакваме реакция от НАП, митници или ДАНС е загуба на време. Реално тези институции прикриват далаверите на Лукойл от години
Анонимен's picture
Анонимен

БАЦЕ

ДЪРЖАВАТА ЩЯЛА ДА СЕ СОМОРАЗСЛЕДВА,НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ТОЯ Е ДЪРЖАВАТА БЕ БУУУНАЦИ,ПРОСТО ПЕЧЕЛЯТ ВРЕМЕ
Анонимен's picture
Анонимен

Газьолчо

Да се запорират всички активи на Лукойл в България. Да се запорират всички активи на Валентин Златев, като физическо лице и всички активи на управляваните от него дружества и дружествата на свързани с него лица. Глобите, които трябва да платят са в милиарди евро. Ако не могат или не искат да ги платят - конфискация в полза на държавата и минимум по 15 години затвор. Това са нагли, алчни хора, които са се подигравали с държавата ни дълги години. В затвора трябва да влезат и шефовете на КЗК, Митници, НАП, КФН, ДАНС - Всички те са допуснали тази гавра и са се облагодетелствали за сметка на обществото ни. Конфискуваната рафинерия трябва да се преустрой, така щото да може да работи и с различни от руския петол. Така ще можем да внасяме суровина от където си искаме, а не задължително от Русия и цените на горивата и стоките в България ще спаднат драстично.
Анонимен's picture
Анонимен

Този человек сякаш,че е издялкан с тесла!Цял шкаф пълен с мозък!!!!!
Анонимен's picture
Анонимен

Трябваше да се пръкне бензиностанцията на Марешки, за да прати КЗК в ъгъла, така ли? Доскоро ни заливаха с бълвоч как нямало картел, нямало нищо, а и децата знаят, че цените се уговарят. Ако се случи нещо срещу този картел (в което силно се съмнявам), поне едно голямо благодаря трябва да кажем на Марешки. Не ме интересува на загуба ли продава, PR ли си прави, печалбите от лекарствата ли вкарва в горива. Факт е, че във Варна принуди разследваните компании да си свалят цените до неговите.
Анонимен's picture
Анонимен

Alex

Dust in the wind, както пееха Канзас преди две-три десетилетия. Кипи комсомолски активизъм. Снишаване, докато отмине вниманието на "началниците" и после пак по старому, за съжаление.
Анонимен's picture
Анонимен

Петко

Петко Ташев Дрън,дрън......прах в очите.....
Анонимен's picture
Анонимен

Дрън,дрън......прах в очите.....
Анонимен's picture
Анонимен

Дрън,дрън......прах в очите.....
Анонимен's picture
Анонимен

Дрън,дрън......прах в очите.....
Анонимен's picture
Анонимен

Оня дето помни

А за предишните 3 г. да не би картелът да е ощетил българите по-малко? Ама тогава КЗК нагло заяви, че нямало картел.
Анонимен's picture
Анонимен

Франк Лойд Райт

Бойчето разследва Валето, нещо не ми се връзва. Накрая пак ще има оправдателна присъда.
Анонимен's picture
Анонимен

даката

безкрайни пародии,уидурми,както им казват.резултат,хиляди ненужни следователи прокурори съдии и нула осъдени
Анонимен's picture
Анонимен

Как ви се струва, ще ударим монопола на Лукоил, а ще строим нова руска газова тръба? Яки лъжи в действие и много димки.
Анонимен's picture
Анонимен

ВЪЙ, ВЪЙ, ВЪХХХХХ

О!!!! Ама то ТОЗ КАРТЕЛ ГО ИМАШЕ И 2009 и 2012-та година, бе ЛЕМУРИ ОТ КЗК-то..
Ама НИЕ ГО ПИСАХМЕ ПО ФОРУМИТЕ ТОГАЗ!!
А ВИЕ УЖ ПРОВЕРЯВАХТЕ ЗА СЪЩОТО, ПО СЪЩИЯ НАЧИН и НИ ХОРТУВАХТЕ, пЪрдон ДУХАХТЕ В ОЧИТЕ С "НЯМА КАРТЕЛ НА ПАЗАРА НА ГОРИВА В БЪЛГАРИЯ!"

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?