Новоучредващата се партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ) с лидер Лютви Местан оповести декларация, която очерта основните си приоритети. В декларацията се казва, че е нобходимо свикване на Велико народно събрание (ВНС), което да отпуши енергия за реформи. Учредителите на ДОСТ се обявяват за решителни реформи на съдебната власт, гарантиране на свободата на словото и противодействие на задкулисни и олигархични зависимости чрез специалните служби.

Ето пълния текст на декларацията:

"Ние, подписалите тази Декларация граждани на България, демократи за отговорност, свобода и толерантност, отчитаме, че двадесет и шест години от началото на демократичните промени, 12 години от членството в НАТО и 9 години от членството в ЕС, българските граждани изпитват остро усещане за несправедливост и за:

1. Криза на политическата система и партийното представителство;

2. Криза на парламентаризма като средище за правене на демократични и прозрачни политики;

3. Криза на държавните институции и на конституционно регламентираните им взаимоотношения;

4. Компрометиран принцип на разделението на властите с особено тежки последици за авторитета на съдебната власт, а оттам – и на държавността;

5. Национално отчуждение от същностни политики; апатия и безразличие към правото на избор;

6. Криза на толерантността в междуетническите, религиозните, т.е. – в междукултурните отношения;

7. Нарастващо усещане в обществото за срастване на формално изградени държавни институции (регулаторни органи като КЗК, КФН, БНБ и др., специални служби, съд, прокуратура, изпълнителна и законодателна власт) със задкулисието и олигархията, за наличие на олигархични обръчи, стегнали в примка българските медии;

8. Като следствие – криза на евро-атлантическата идентичност на България, което не превръща формалното членство на страната в НАТО и ЕС в реален функционален интегритет.

Ето защо, като сме убедени, че българският национален интерес е неразривно свързан с развитието на България като страна – пълноправен член на НАТО и ЕС, днес ние поемаме своята отговорност и заявяваме категоричната си воля за учредяване на нова, либерално-демократична, евро-атлантическа политическа партия с наименование "Демократи за отговорност, свобода и толерантност " (ПП "ДОСТ"), която се основава на следните принципи:

Свобода, отговорност и толерантност в рамките на демократично гражданско общество;

Върховенство на закона в демократична правова държава;

Независимост, разделение и взаимен контрол на властите;

Равенство на всички граждани на единна и неделима България ведно с лицата, принадлежащи към етническите и религиозните малцинства;

Диалог и сътрудничество за осигуряване на стабилност и сигурност в евроатлантическата зона.

Ние, подписалите тази учредителна Декларация, обявяваме следните цели на политическа партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност":

Безусловно установяване и реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство;

Утвърждаване и ускоряване на евро-атлантическото развитие на България;

Реабилитация и укрепване на българския парламентаризъм и институциите на парламентарната република;

Свикване на ново Велико Народно събрание, което да отпуши енергията на реформаторските сили в българското общество;

Осъществяване на дълбоки промени в Конституцията като правен еквивалент и юридически изразител на новите обществени и институционални отношения;

Реализиране на решителни и всеобхватни реформи в съдебната власт като условие за ефективно противодействие на престъпност, корупция, задкулисие и олигархия;

Гарантиране на свободата на словото в България и независимостта на българските медии от олигархични обръчи;

Противопоставяне и предотвратяване на задкулисни и олигархични зависимости на специалния инструментариум на държавата – регулаторни органи, специални служби, съд, прокуратура, изпълнителна и законодателна власт в защита на правата на гражданите и публичния интерес;

Установяване на реални, антимонополни пазарни отношения и конкуренция чрез равнопоставеност на стопанските субекти за постигане на устойчив икономически растеж, повишаване на доходите и заетостта на гражданите;

Подобряване на бизнес климата за привличане на чуждестранни инвестиции, както и за задържане на българските инвеститори;

Прозрачно управление с пряк и непрекъснат граждански контрол върху властта;

Постигане на баланс между държавна грижа за научните изследвания и създаване на условия за частни инвестиции в науката (възникване на корпоративна наука);

Демократична държавна политика за гарантиране на универсалните човешки права, в това число и на лицата, принадлежащи към малцинствата, чрез ефективна интеграция при съхранена идентичност;

Политика на равноправно социално включване на първо място чрез ресурсите на образованието;

Развитие и утвърждаване на България като модерна демокрация чрез съхраняване и закрила на етно-религиозните, езиковите, т.е. културните различия като богатство на българската нация. Етно-религиозните различия не са риск за националната сигурност на България, а са ресурс за нейното развитие;

Реално и функционално участие на България в НАТО и ЕС и отпадане на необходимостта от прилагане на Механизма за сътрудничество и оценка, наложен при присъединяването на България към ЕС.

Убедени сме, че българският национален интерес е неразривно свързан с развитието на страната като пълноправен член на НАТО и ЕС. Временните кризи, които изживява ЕС, не са основание за разгръщане на песимистични прогнози за бъдещето на Съюза, а напротив – са предизвикателство за още по-категорична политика на консолидация и солидарност.

С настоящата Декларация призоваваме всички граждани, които споделят нашите принципи и цели, да се присъединят към Подписката за набиране на членове – учредители на ПП "Демократи за отговорност, свобода и толерантност".