Article_top

Ден втори от решението на правителството да допусне разширяване на ски зоната в Национален парк Пирин. Ако някой е допускал, че ще се приключи само с един екопротест с блокиране на Орлов мост, след което всички ще започнат да се стягат за Новогодишната нощ, се е объркал. Обясненията на представители на управляващите и атаките срещу решението на представители на екозащитните организации се пренесоха и в днешните сутрешни блокове.

Но докато екоминистърът Нено Димов обясняваше, че зоната за ново строителство на ски писти и съоръжения няма да надскочи 2% от парка, еколозите извадиха крупните 48 на сто. Откъде идва това разминаване - това е същественият въпрос по целия казус с решението за Пирин.

"Дяволът, както винаги, е в детайлите. Не сме убедени, че самите министри вчера са знаели какво гласуват", коментираха пред Клуб Z природозащитниците Стефан Аврамов и Андрей Ковачев.

А къде са тези детайли?

В разпространените вчера от правителствената пресслужба текстове за изменение на плана за управление на Пирин, изрично е упоменато, че "...се допускат съоръжения за ски спорт в т.нар. "буферна зона" на обекта на световно наследство - Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона. Те ще позволят на Общинa Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП "Пирин"." 

Природозащитниците обаче сумират: разрешава се строителството в  т.нар зона за опазване на горски екосистеми и отдих, която е 45% от парка, в зона за туризъм (2.2 %) и в зона за инфраструктури и съоръжения (0.6 на сто). Което прави 48 на сто от територията на целия парк.

Ако проследим точка по точка предложените и приети вчера изменения и ги сравним с действащия план, на пръв поглед някои неща изглеждат приемливи. Някъде към края обаче се появява премахването на едни тирета и заменянето им с цифрата "3" в таблицата, указваща какви са разрешените дейности по зони в парка:

"5. В таблица 32 "Разрешени дейности на територията на парка по зони", на ред 9 "Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.", в колони 3 "IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих" и 5 "III Зона за туризъм", "тиретата" се заменят с цифрата "3"."

Става въпрос за горската зона и тази за туризъм. Тиретата, които отпаднаха с вчерашното изменение, означават, че "строителство, ремонт и реконструкция" в тези две зони са "забранена дейност". А замяната им с цифрата "3" - че вече ще са "потенциално осъществима дейност".

Дали това разрешаване на строителството касае само водохващането в горските зони, което става допустимо според друг от приетите текстове, не е ясно. Според природозащитниците ако ставаше въпрос само за водохващането, нямаше да се прокарват изменения "на пръсти" и в таблицата. В добавка, те съвсем не са сигурни, е това водохващане няма да се използва и за направата на изкуствен сняг за евентуалните бъдещи ски писти, въпреки че водохващанията са забранени по закон в националните паркове, освен ако не са за питейни нужди.

"Практически решението позволява дейности, които са забранени от Закона за защитените територии, каквито са строителството на нови ски писти и съоръжения и водохващания. Законът позволява ремонта на съществуващи спортни съоръжения, но не и строителството на нови", посочват еколозите от "За да остане природа в България".

"С това строителството става допустима дейност по Плана за управление на обща площ от 48% от територията на Национален парк Пирин. Същевременно от няколко години МОСВ тълкува чл. 21 от Закона за защитените територии като незабраняващ строителство в национални паркове. Така единствено една оценка за съвместимост, а знаем как се правят в България, дели Георгиус Георгиу (малоимотният кипърец, собственик на концесионера на Банско Юлен" АД, б.р.) от следващия му - вече напълно законен строеж в Парка! С разширяването на зоните, където строителството е възможно, се дава възможност и за узаконяване на всички строителни нарушения в туристическата зона на НП Пирин!", коментира Аврамов.

В същото време тази сутрин министър по Нова тв Нено Димов коментира числата на еколозите като "не знам какво са имали предвид".

"Може би са имали предвид, че тези 48% са в рамките на тези 2%", изненадан бе Димов.

По бТВ пък кметът на Банско Георги Икономов отново даде заявка, че няма да се излиза извън "буферната зона" от тези 2 на сто от територията на парка. 

Очаква се и днес екозащитниците да излязат на протест под надслова "Няма да дадем ПИРИН на мафията", след като снощи се събраха на спонтанен такъв и блокираха Орлов мост. Днешното шествие е предвидено за 18:30 ч, а сборният пункт ще е на площад "Патриарх Евтимий", известен на столичани като "Попа".

А ето и какво буквално гласи чл. 21 от Закона за защитените територии, така разтегаем откъм тълкувания:

Чл. 21. В националните паркове се забраняват:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;

3. извеждане на голи сечи;

4. използване на изкуствени торове и други химически средства;

5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;

7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;

10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

13. бивакуване и палене на огън извън определените места;

14. намеса в биологичното разнообразие;

15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

 

Ден втори от решението на правителството да допусне разширяване на ски зоната в Национален парк Пирин. Ако някой е допускал, че ще се приключи само с един екопротест с блокиране на Орлов мост, след което всички ще започнат да се стягат за Новогодишната нощ, се е объркал. Обясненията на представители на управляващите и атаките срещу решението на представители на екозащитните организации се пренесоха и в днешните сутрешни блокове.

Но докато екоминистърът Нено Димов обясняваше, че зоната за ново строителство на ски писти и съоръжения няма да надскочи 2% от парка, еколозите извадиха крупните 48 на сто. Откъде идва това разминаване - това е същественият въпрос по целия казус с решението за Пирин.

"Дяволът, както винаги, е в детайлите. Не сме убедени, че самите министри вчера са знаели какво гласуват", коментираха пред Клуб Z природозащитниците Стефан Аврамов и Андрей Ковачев.

А къде са тези детайли?

В разпространените вчера от правителствената пресслужба текстове за изменение на плана за управление на Пирин, изрично е упоменато, че "...се допускат съоръжения за ски спорт в т.нар. "буферна зона" на обекта на световно наследство - Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона. Те ще позволят на Общинa Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП "Пирин"." 

Природозащитниците обаче сумират: разрешава се строителството в  т.нар зона за опазване на горски екосистеми и отдих, която е 45% от парка, в зона за туризъм (2.2 %) и в зона за инфраструктури и съоръжения (0.6 на сто). Което прави 48 на сто от територията на целия парк.

Ако проследим точка по точка предложените и приети вчера изменения и ги сравним с действащия план, на пръв поглед някои неща изглеждат приемливи. Някъде към края обаче се появява премахването на едни тирета и заменянето им с цифрата "3" в таблицата, указваща какви са разрешените дейности по зони в парка:

"5. В таблица 32 "Разрешени дейности на територията на парка по зони", на ред 9 "Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.", в колони 3 "IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих" и 5 "III Зона за туризъм", "тиретата" се заменят с цифрата "3"."

Става въпрос за горската зона и тази за туризъм. Тиретата, които отпаднаха с вчерашното изменение, означават, че "строителство, ремонт и реконструкция" в тези две зони са "забранена дейност". А замяната им с цифрата "3" - че вече ще са "потенциално осъществима дейност".

Дали това разрешаване на строителството касае само водохващането в горските зони, което става допустимо според друг от приетите текстове, не е ясно. Според природозащитниците ако ставаше въпрос само за водохващането, нямаше да се прокарват изменения "на пръсти" и в таблицата. В добавка, те съвсем не са сигурни, е това водохващане няма да се използва и за направата на изкуствен сняг за евентуалните бъдещи ски писти, въпреки че водохващанията са забранени по закон в националните паркове, освен ако не са за питейни нужди.

"Практически решението позволява дейности, които са забранени от Закона за защитените територии, каквито са строителството на нови ски писти и съоръжения и водохващания. Законът позволява ремонта на съществуващи спортни съоръжения, но не и строителството на нови", посочват еколозите от "За да остане природа в България".

"С това строителството става допустима дейност по Плана за управление на обща площ от 48% от територията на Национален парк Пирин. Същевременно от няколко години МОСВ тълкува чл. 21 от Закона за защитените територии като незабраняващ строителство в национални паркове. Така единствено една оценка за съвместимост, а знаем как се правят в България, дели Георгиус Георгиу (малоимотният кипърец, собственик на концесионера на Банско Юлен" АД, б.р.) от следващия му - вече напълно законен строеж в Парка! С разширяването на зоните, където строителството е възможно, се дава възможност и за узаконяване на всички строителни нарушения в туристическата зона на НП Пирин!", коментира Аврамов.

В същото време тази сутрин министър по Нова тв Нено Димов коментира числата на еколозите като "не знам какво са имали предвид".

"Може би са имали предвид, че тези 48% са в рамките на тези 2%", изненадан бе Димов.

По бТВ пък кметът на Банско Георги Икономов отново даде заявка, че няма да се излиза извън "буферната зона" от тези 2 на сто от територията на парка. 

Очаква се и днес екозащитниците да излязат на протест под надслова "Няма да дадем ПИРИН на мафията", след като снощи се събраха на спонтанен такъв и блокираха Орлов мост. Днешното шествие е предвидено за 18:30 ч, а сборният пункт ще е на площад "Патриарх Евтимий", известен на столичани като "Попа".

А ето и какво буквално гласи чл. 21 от Закона за защитените територии, така разтегаем откъм тълкувания:

Чл. 21. В националните паркове се забраняват:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;

3. извеждане на голи сечи;

4. използване на изкуствени торове и други химически средства;

5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;

7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;

10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

13. бивакуване и палене на огън извън определените места;

14. намеса в биологичното разнообразие;

15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?